Tärkeimmät julkaisut

 

KAKSIKYMMENTÄ TÄRKEINTÄ JULKAISUA:

Uusin kirjamammutti SAATAVILLA: Matti Luostarinen 2014. Vuoden 2013 enteet ja utopiat, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan. RUNSAS KUVITUS (CLUSTER ART) sekä koko vuodelta 2007 alkaneen sarjan (Arctic Babylon) yhdestoista ja yhdistävä kirja Arctic Babylon 2015. Apokryfiset ennusutukset toteutuvat.

Mikä taannutti meidät kohti kylmää sotaa muuttaen utopiat vastakohdikseen, dystopiaksi. Liki sata artikkelia (blogia) ja mukana yli 250 pääosin aiemmin julkaisemattomia taidekuvia. Kirjaa voi lukea sekä sähköisenä että hankkia lahjakirjaksi. 560 p. Arctic Babylonin jatko-osa kertoo tapahtumien vyöryn ennusteet toteuttavana apokalyptisenä oman aikamme kuvaajana, 484 sivua ja runsas kuvistus.

 1. Väitöskirja no. 1 Oulun yliopiston filosofiseen tiedekuntaan vuonna 1982. Maantiede, biologinen opintosuunta

Luostarinen, M. 1982. A Sosial Georagphy of hydro-electric power projects in Northern Finland. Personal spatial identity in the face of environmental changes. Acta Universitatis Ouluensis. Ser A 130/7. Oulu: University of Oulu. 81 s.

2. Väitöskirja no. 2 Turun yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2005,  Sosiologia.

Luostarinen, M. 2005. Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka. Ecological cluster and innovation policy. Maa- ja elintarviketalous 70. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Agrifood Research Finland, Jokioinen, 288 s. verkkojulkaisu www.mtt.fi/met/pdf/met/70.pdf

3. Internetin globaalia webympäristöä tutkiva bolgeja ja blogosfääriä empiirisesti hyödyntänyt verkosto- ja klusteriohjelma.

Luostarinen, M. 2007. Webympäristön blogi ja innovaatioprosessit. Web environment blog and innovation processes. Maa- ja elintarviketalous 102. MTT. Agrifood Research Finland, Jokioinen p. 556.

www.mtt.fi/met/pdf/met/102.pdf

4. Ekologisen klusterin ja webympäristön tyyppihahmojen ja toimintaympäristön perustalle rakennettu fiktiivinen malli tieteen popularisoinnista kerrontateollisuuden keinoin (kreikkalaisen romaanikerronnan heuristinen perinne).

Luostarinen, M. 2007. Arctic Babylon 2011. Berlin. BoD, p. 560.

5. Ympäristöklusteriohjelman luonto- ja ekoyrittäjyyttä koskevan maaseutuohjelman loppujulkaisu

Luostarinen, M. 2004. Innovaatiostrategia ja –kapasiteetti. Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka. Maa- ja elintarviketalous 45. MTT sarja A, verkkojulkaisuna www.mtt.fi/met/pdf/met45.pdf. Jokioinen. 204s

6. Ekologisen klusterin ja luontoyrittäjyyden loppuraportin esittely IASP:n maailmankonferenssin plenary-istunnossa vuonna 2002; 16 julkaisua

Luostarinen, M. 2002. Ecological entrepreneurship as a part of the network and cluster economy – integration of entrepreneur and consumer clusters, innovations roles and their relation with the environment. Teoksessa: European Conference on Science and Technology Park 2002, Serving the companies, Estonia. IASP, June 9-11, Malaga, IASP, s. 56-78

 7. Kestävän kehityksen indikaattoreiden loppuraportti. EU:n ensimmäisestä suomalaisesta Life -ohjelmasta (SUSAGRI , Sustainable Agriculture). Valittiin EU:n ns. keihäänkärkiohjelmiin. Ohjelman kokoaja ja vetäjä; 22  julkaisua

Luostarinen, M. 2001. Sustainable development and indicators: Information of ecological, economical, social and regional activity in rural areas. Economic Research. MTT 26/2001. Agrifood Research Finland. 35 s.

8. Maatalouden kestävä kehitys (SUSAGRI, LIFE/96) loppuraportti

EU:n keihäänkärkiohjelmia

Luostarinen, M. ym. 2000. (eds.) Sustainable development in Agriculture: Indicators, administrative programs and demonstrations. SUSAGRI. Final report. Life/96/ENV/FIN/77. Agricultural Research Centre of Finland, 58 p + appendix. (Suomalainen populaari julkaisu: Maataloutta luonnon ja ihmisen ehdoilla. Susagri, loppuraportti, MTT, Jokioinen, 32 s.)

 9. Juhlaesitelmä ja julkaisu Meksikon pankin 65- vuosijuhlassa  vuonna 1999. (Agropolis strategy – 56 julkaisua)

Luostarinen, M. 1999 Dessarollo regional Y Encedenamientos productivos. Promocion de Agroindustrias Parcue Technologico agroindustrial Agropolis – Experiencia Internationale.  In Regional Development and productive Linkages, Clusters and operational strategies for the foodindustry and countryside. Teoksessa: Conference in honour of the 65 anniversary of Mexicon National Financeera in 7-9.9. Mexico City: The World Bank, Mexicon National Financiera, ITESM, s. 46-72.

10. Juhlaesitelmä ja julkaisu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) satavuotisjuhlassa vuonna 1998. (Integroitu ympäristötutkimus 38 julkaisua)

Luostarinen, M. 1998. Integrated environmental research and networking of economy and information in rural areas of Finland. Teoksessa: Seminar in honour of the 100th anniversary of MTT. Agricultural and food science in Finland. 7: 315-328.

11) Juhlaesitelmä ja julkaisu Brasilian valtion vuosijuhlassa ja konferensissa vuonna 1998.

Luostarinen,M. 1998. Relatorio sobre o program brasileiro agropolis. Comparacao entre as estrategias da Finlandia e do Brasil. Brazil: ABIPTI, Brazilian Association of Techonological Research Institutions, s. 3-15.

12) Loimijokiohjelman loppuraportti vuosilta 1991-1997. EU:n ympäristöohjelmia edeltäneen ajan  laajin maatilojen ja maaseudun ympäristötutkimusta ja -koulutusta  sekä projektiohjelmia toteuttanut verkostohanke. Kymmeniä projektihankkeita ja runsas tuhat maatilaa,viisi kuntaa ja Loimijokilaakson sidosryhmiä;  noin 30 julkaisua. Tärkeimmät julkaisut yleistajuisia ja maatiloille tarkoitettuja.

Luostarinen, M. 1998. Loimijoki-projektin raportti 1991-1997. Ympäristöhankkeen eteneminen Loimijokilaakson maatiloilla ja jokirannoilla. MTT. www.mtt.fi/luova. Jokioinen. 86 s.

13) Kasallisen pellavaohjelman loppuraportti. Kymmeniä julkaisuja ja osaprojekteja. Yrittäjille tarkoitettu yleistajuinen osa julkaisuista.

Luostarinen ym. 1998. Pellavayrittäjyyden mahdollisuudet Suomessa. Pellava suomalaisena yritystoimintana. Maatalouden tutkimuskeskus. Jokioinen. 75 s.

14) Maaseudun kulttuurimaiset – teoksen toimitus ja artikkelit (2 kpl) (Maisematutkimus ja kaavoitus 62 julkaisua). HS vuoden paras  tiedejulkaisu

Luostarinen, M. & Yliviikari, A. 1997 (toim.) Maaseudun kulttuurimaisemat. Rural Landscapes in Finland. Suomen ympäristökeskus ja Maatalouden tutkimuskeskus. Helsinki. 151 s.

15) Elintarviketalouden osaamiskeskusohjelma. Jatkoa Agropolis –strategialle. Toimii edelleen osana Agropolis -tiedepuistoa verkosto- ja klusterirakenteena (8 julkaisua ja edeltänyttä tutkimusraporttia)

Luostarinen, M. 1994. Osaamiskeskusohjelma – elintarviketalouden verkostoitunut osaamiskeskus. Hämeen liitto & Agropolis Oy, Jokioinen, 80 s.

16) Agropolis strategy. Kansainvälisesti kaikkiin maanosiin  merkittävästi levinneen strategian tärkein julkaisu (yhteensä 56 julkaisua)

Luostarinen, M. 1992. Agropolis Strategy. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Jokioinen. 138 s.

17) Kuntayhteistyötä ja verkostoitumista koskevan ja Pohjois-Karjalassa toteutetun myös Laatokan-Karjalaan suuntautuneen tutkimusohjelman loppuraportti (yhteensä 18 julkaisua). EU:n pilotohjelma.

Luostarinen, M. 1991. Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Kuntien yhteistyön kehittäminen.  Loppuraportti. Network project in Middle and Ladogan Karelia. Final report to develop network and clusters between regional, social, economic and cultural life. EU’s pilot project between Northern and Russin Karelia. Institute of Ladokan Karelia 3/1991. Kitee. 105 p.

18) Koulutus- ja opetuskäyttöön laadittu julkaisu poikkitieteisen tutkimusaineiston keruusta ja käytöstä sekä metodologian ja analytiikan ongelmista sekä ratkaisumalleista. Useita painoksia.

Luostarinen, M. 1991. Tiedonhankinta ja tutkimusmenetelmät monitieteisessä ympäristötutkimuksessa. MTT, Jokioinen. 86 s.

19) Pohjois-Suomen jokirakennushankkeiden yhteenvetojulkaisu (Kemi- ja Iijokiohjelmat, Ounasjoki, Oulujoki, Lokan ja Porttipahdan sekä Siuruan ja Kemihaaran (Kollaja ja Vuotos) allasalueet/ yli 40 julkaisua)

Luostarinen, M. 1986. Pohjois-Suomen koskisotien alueellinen ja yhteiskunnallinen problematiikka. English Summary: The social and ecomnomic effects of hydro-electric power projects in Northern Finland. Suunnittelumaantieteen yhdistyksen julkaisuja 25. Oulu. 271 s.

20) Lukuisia maaseudun kehittämiseen liittyviä suunnittelumaantieteen projekteja (vv. 1974-1986)(maantieteen assistenttina ja  professorina)

Luostarinen, M. 1984 Regional geography and location conditions in the service of areal planning. University of Turku and Oulu. Oulu. 32s.

Luostarinen, M. 1984. The methodology of regional geography, scenario analysis and innovation diffusion applied to economic development in sparcely populated areas. University of Oulu and Turku. Oulu. 28 s.

Luostarinen ym. 1984 Raahen kaupunkitutkimus. osat I-IV. Raahen kaupunki. Raahe. (EU:n ”kaupunki uudistuu” teemavuoden suomalainen pilot -ohjelma)

UUTUUKSIA:

Matti Luostarinen 2009. Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. New and social media as a production of cluster and network economy in innovation policy. BoD. Norderstedt, Germany, 500 s.

Laaja kuvitettu laitos

Matti Luostarinen 2010. Uusi Mediayhteiskunta. Blogit ja sosiaalinen media innovaatioyhteiskunnan muutoksessa. English summary: New media society. Blogs and social media in the change of innovation society. BoD. Norderstedt, Germany, 336 s. 69 kuvaa (fig.)

Matti Luostarinen 2010. Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma. English summary: Social media paradigm. BoD. Norderstedt, Germany, 386 s. lähes sata A4 kokoista kuvaa. Jatkoa sosiaalista mediaa käsittelevälle suurteokselle. Neljäs osa. Sopivat myös lahjakirjoiksi.

Matti Luostarinen 2011. Social media – economy and strategy. Sosiaalisen median talous ja strategia. BoD. Norderstedt, Germany, 344 s.

Kirjoittajan 60-vuotisjuhlajulkaisu. Sisältää yhteenvedot vuosien 2005-2010 julkaisuista sekä näiden laajat myös suomenkieliset tiivistelmät. Sosiaalisen median tutkijoiden, harrastajien ja kouluttajien sekä elinkeinoelämän alan ammatilaisten käyttöön. Aikamme tärkein taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen ja kulttuurinen ilmiö ja sen aikalaiskuvaus poikkitieteisenä tulkintana osana muuttuvaa verkosto- ja klusteritaloutta sekä innovaatiopolitiikkaa.

Matti Luostarinen 2011. Social media – Economy and Strategy. BoD. Norderstedt, Germany, 342 s.

Edellisen kirjan kustantajan toinen painos lähinnä Yhdysvaltain, Kanadan ja Britannian markkinoille.

Matti Lusotarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelua, BoD, Norderstedt, Germany, 520 s, runsas kuvitus, Hybrid art.

Matti Luostarinen 2013. Mediayhteiskunnan suurten tapahtuminen dramatiikkaa.  Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. BoD, Norderstedt, Germany, 384 s.

Matti Luostarinen 2013. Mediayhteiskunnan suurten tapahtuminen dramatiikkaa. Osa II: Norjalaisesta tragediasta illuusiotalouteen ja stagnaatioon. BoD, Norderstedt, Germany, 296 s.

Matti Luostarinen 2013. Tuhannen ja yhden vuoden tarinoita – Thousand and one Years. BoD, Norderstedt, Germany, 596 s.

Matti Luostarinen 2014. Vuoden 2013 enteet ja utopiat, dystopiat. Taantumasta kylmään sotaan. The 2013 Omens and Utopias, Dystopian. The Recession to The Cold War. BoD, Norderstedt, Germany, 559 s. RUNSAS KUVITUS (CLUSTER ART)

Matti Luostarinen 2015. Arctic Babylon. Apokryfiset ennustukset toteutuvat. BoD, Norderstedt, Germany, 484 s. Kuvitettu (Cluster Art).  Arktic Babylonista alkaneen kirjasarjan yhdestoista kuvitettu teos. Sopii taidekirjana myös keräilijöille.

Lukuisia kaupunkimaantieteeseen ja aluesuunnittelun, jokiohjelmiin liittyviä suunnittelumaantieteen projekteja (vv. 1974-1986).

Lukusia maaseudun ja innovaatiopolitiikan sekä  ympäristön kehittämiseen ja -suunnitteluun liittyviä ohjelmia (vv. 1987-2000).

Lukuisia monografisia laajoja kirjoja sekä blogi- ja esseekirjoja (2000- )

Matti Luostarinen 2017. Finland’s big year 2017. Suomi 100. 100 short essays on the 100 selected works. Sata esseetä sadasta teoksesta. Cluster art. 556 p.

Matti Luostarinen 2018: Suomen juhlavuoden 2017 blogi- ja esseekirja – Suomi 100. BoD. Norderstedt. Germany. 511 p.

Matti Luostarinen 2019: Suomi – maailman onnellisimman maan oppikirja numero I. Finland – happiest country in the world, part I. BoD. Norderstedt. Germany. 272 p.

Matti Luostarinen 2019: Suomi – maailman onnellisimman maan oppikirja numero II. Finland – happiest country in the world, part II. BoD. Norderstedt. Germany. 258 p.

Matti Luostarinen 2020. Mediayhteiskunnan hybridistä pandemiaan. Clusterart. BoD, Norderstedt, Germany. 404 p.

Matti Luostarinen 2021. Pandemiasta taantumaan. Luovan tuhon vuosi 2020. Clusterart. BoD. Norderstedt, Germany. 467 p.

Matti Luostarinen 2021. Muistelmakirja – Nyt. The way of my life. Clusterart. BoD. Norderstedt, Germany. 420 p.

Yhteensä  yli 5000 julkaisua, joista ennakkotarkastettuja julkaisuja tai ennakkotarkastettuja konferenssijulkaisuja noin 1500 (kongressijulkaisuja noin 200). Laajoja monografioita (kirjoja) 116, joista väitöskirjoja 2

Neuvonnallisia blogiartikkeleita, tiedettä popularisoivia, esseitä  noin 3500 artikkelia

www sivusto suomen- ja englanninkielisine portaaleineen

www.mattiluostarinen.fi

www.clusterart.org

www.finsome.fi