BOOKS

122 books like Arctic Babylon, Social media – economy and strategy, New media society, Ecological cluster, Innovation policy, The stories of one thousand and one years, Hybrid society, Agropolis strategy, Manifest of cluster art and art of clusters, Spatial identity and regionalism, New media society, Hybrid society, Finland big year 2017 – Suomi 100, Enteet, utopiat, dystopiat, Ecological cluster and innovation policy, Spatial identity in the face of environmental changes, Cluster art and Art of Clusters 70 years, Cluster Policy, Economy and Art etc etc 120 monographic books (mukana myös väitöskirjat / also doctoral thesis)

1) Naukkarinen,A. & Luostarinen,M. (1974) Siuruanjärven allasalueen yksityis- ja kunnallistaloudellinen merkitys. Significance of the basin of Lake Siuruanjärvi for the public and private-sector economy. Social and economic aspects of man-made lakes. Oulun yliopisto, Maantieteen laitoksen julkaisuja, University of Oulu, Department of Geography, 66 p

2) Luostarinen, M. (1975). Siuruanjärven allasalueen väestö ja elinkeinoelämä. Oulun yliopisto, maantieteen laitos. Pro-gradu tutkimus 2005. Oulun yliopisto. University of Oulu, Department of Gerography. 111 p.

3) Luostarinen,M. (1976) Ylikiimingin kuntasuunnitelma vuosille 1977-1981. Regional, economic and land use plan for the commune and villages of Ylikiiminki, 1977-1981. Nordia no.2, University of Oulu, Departament of Geography, 276 p. + appendix maps.

4) Asp E., Luostarinen,M. & Mäkinen,H. (1977). Ounasjoen sosiaalistaloudellinen tutkimus. Selvitys joen rakentamisen yksityistaloudellisista vaikutuksista. Social and economic research on the river Ounasjoki. A survey of the effects of hydro-electric schemes on the private-sector economy of the area. Lapp research no. 1:1977, University of Turku and Oulu. 231 p. + appendix.

5) Asp E., Luostarinen,M. & Mäkinen,H. (1977). Tutkimus Ounasjoen rakentamisen yksityistaloudellisista vaikutuksista. A study of the effects of hydro-electric schemes on the river Ounasjoki on the private-sector economy of the area. University of Turku, Sociological studies 90:1977, 22 p.

6) Asp E., Luostarinen,M. & Mäkinen,H. (1977) Ounasjoen sosiaalistaloudellinen tutkimus. Selvitys joen rakentamisen kunnallistaloudellisista vaikutuksista. Social and economic research on the river Ounasjoki. A survey of the effects of hydro-electric schemes on the public-sector economy of the area. University of Turku and Oulu, Lapp research no. 2:1977, 67 p.

7) Asp E., Luostarinen,M. & Mäkinen,H. (1978). Ounasjoen sosiaalistaloudellinen tutkimus. Selvitys joen rakentamisen vaikutuksista alueen kesäasutukseen ja matkailuun. Social and economic research on the river Ounasjoki. A survey of the effects of hydro-electric schemes on tourism and the use of summer residences. University of Turku and Oulu, Lapp research no. 3:1978, 38 p.

8) Luostarinen, M. (1978). Regional Geography and location conditions in the service of areal planning. Lapp Research 4/1978. University of Oulu and Turku, 16 p.

9) Luostarinen,M. (1978). Vesirakennushankkeet alueellisena ja yhteiskunnallisena ongelmana. Hydro-electric schemes as a regional and social problem. University of Turku and Oulu. Lapp research no.5:1978, 51 p.

10) Luostarinen,M., Naukkarinen,A., Jussila,H., Luttinen,J., Pajunen,H., Pennanen,A. & Rautianen,V. (1979). Rovaniemen maalaiskunnan maatalous- ja elinkeinotutkimus. Research into agriculture, commerce and industry in the rural commune of Rovaniemi. Part 1. Atlas for planning purposes (GIS), University of Oulu, Department of Geography. 219 p. appendix maps 35.

11) Luostarinen, M. & Mäkinen,H. (1980). Lokan ja Porttipahdan tekojärvien rakentamisen vaikutukset muuttajiin ja kuntaan. Effects of the construction of the Lokka and Porttipahta researvoirs on the local authorities and those required to move away. Mimiographed publications of the National Board of Waters 14:1980. Helsinki, 196

12) Asp. E., Luostarinen,M., & Mäkinen, H. (1980). Vesien säännöstelyn sosiaaliset seuraukset Suomen Lapissa, Social consequences of the regulation of watercourses in Finnish Lapland. University of Turku, Sociological studies, 58 p.

13) Luostarinen, M., Naukkarinen,A., Kantola, J. Keränen,A., Matero,J. Matila,T. Palosaari,T. & Ylitalo, K. (1980). Iisalmen haja-asutusalueen kylä- ja elinkeinotutkimus. Village and occupational studies in the sparcely populated areas of Iisalmi. Part 1. GIS and maps for planning. University of Oulu, Department of Geography, 310 p. + appendix maps.

14) Luostarinen, M. (1981). Kemi- ja Iijoen voimataloudellinen käyttö. Pohjois-Suomen vesistöjärjestelyiden alueelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Use of the rivers Kemijoki and Iijoki by the power industry. Spatial and Social effects of the harnessing of watercourses in Northern Finland. University of Oulu, Department of Geography. 216 p.

15) Asp E., Luostarinen, M. & Mäkinen, H. (1981). The social consequences of regulating the watercourses in Lapland. University of Turku, Department of Sociology and Political Research, Sociological Studies. Series A no. 5. Turku, 78 p.

16) Luostarinen, M. & Virtanen,J. (1981). Iisalmen yleiskaavan suunnittelukartasto (GIS). Atlas for the construction of a master plan for the municipality of Iisalmi.(GIS) University of Oulu, Department of Geography, 59 maps.

17) Luostarinen, M. (1982). A Social geography of hydro-electric power projects in Northern Finland. Personal spatial identity in the face of environmental changes (Doctoral dissertation) Acta University of Oulu. A 130:1982. Geograph. 7. 86 p.

18) Luostarinen, M. Nilivaara, J. Muilu, T. & Kivelä, M. (1983). Pielaveden maatilatalouden sivu- ja liitännäiselinkeinojen kehittämistutkimus. A study of the prospects for subsidiary and anciliary occupations on the farms of Pielavesi. University of Oulu, Department of Geography, 111 p + appendix maps.

19) Luostarinen, M., Ohtonen, O. Karvali, P. & Sipola, H. (1983). Raahen kaupunkitutkimus. Väliraportti Raahen kaupunkisosiologisesta tutkimuksesta. Kaupunki uudistuu –teemavuoden eurooppalainen pilot –projekti Suomessa. Urban study in the city of Raahe. An interim report on urban sociology. Pilot project of Urban renewal in European community . University of Oulu, Department of Geography, 160 p.

20) Luostarinen, M. (1983). Yleiskaava haja-asutusalueiden suunnittelussa (GIS). Iisalmen yleiskaavan laadinta esimerkkinä kyläsuunnittelusta. The master plan in the planning of sparcely-populated areas (GIS). Construction of a master plan for the municipality of Iisalmi as an example of village planning. University of Oulu, Department of Geography, 54 p + 20 appendix maps.

21) Luostarinen, M. (1983). Kaupunkielämän laatu ja sosiaalinen eriytyminen kaupunkimaisessa murroskulttuurissa. Raahen kaupunkitutkimus. Kaupunki uudistuu –teemavuoden eurooppalainen pilot –projekti Suomessa. The quality of urban life and social specialization in an emerging urban culture. Urban study in the city of Raahe. Pilot –project of Urban renewal in European community. University of Oulu, Department of Geography, 57 p.

22) Luostarinen, M. (1983). Ympäristömuutokset ja yhteiskuntarakenteet. Pohjois-Suomen vesistörakentaminen esimerkkinä ympäristömuutosten merkityksestä yksilön paikkasamaistumiseen ja aluesidonnaisuuteen. Environmental changes and social structures. Hydro-electric power projects in northern Finland as an example of the significance of environmental changes for the individual’s socio-spatial integration. University of Turku and Oulu, Lapp research no. 7:1983, 85 p.

23) Luostarinen, M. (1984) The methodolgy of regional geography, scenario analysis and innovation diffusion applied to economic development in sparcely populated areas. Lapp research 3:1984. University of Turku and Oulu, 13 p.

24) Luostarinen, M., Karvali,P., Ohtonen,O., Sipola,H., & Toivanen, H. (1984). Raahen kaupunkitutkimus. I Raaheen muutto, II Asuminen ja asuinympäristö. Urban research in Raahe. I Migration to Raahe, II Housing and the living environment. University of Oulu, Department of Geography. Raahe Town Council, Urban planning 1984, p. 210.

25) Luostarinen, M., Karvali,P., Ohtonen,O., Sipola,H. & Toivanen,H. (1984). Raahen kaupunkitutkimus. III Elämän laatu ja vuorovaikutus, IV Raahen kaupunkikuva. Urban research in Raahe, III Interaction and the quality of life, IV The external appearance of Raahe as a town. University of Oulu, Department of Geography, Raahe town Council, Urban planning 1984, 180 p.

26) Luostarinen, M., Karvali,P., Ohtonen,O., Sipola,H., & Toivanen,H. (1984). Raahen kaupunkitutkimus, tiivistelmä. Urban research in Raahe. Summary. Pilot –project of European Council in Finland, Urban renewal. University of Oulu, Department of Geography. Raahe town Council, Urban planning 1984, 56 p.

27) Luostarinen, M. (1985). The Built-up area as a living environment for the future. A Study of the town of Raahe. Lapp research. University of Turku and Oulu. 13 p.

28) Luostarinen, M. (1984). Raportti Iijoen rakentamisesta. I Rakentamisen laaja-alaiset vaikutukset. Report of hydro-electric schames on the river Iijoki. I Broad-scale effects of the construction of power stations. Academy of Finland. University of Turku and Oulu, Lapp research no. 1:1984, 143 p.

29) Luostarinen, M. (1984). Raportti Iijoen rakentamisesta. II Rakentamisen paikalliset vaikutukset. Report on hydro-electric schemes on the river Iijoki. II Local effects of the construction of power stations. Academy of Finland. University of Turku and Oulu, Lapp research no. 2:1984, 206 p.

30) Luostarinen, M. (1984). Raportti Iijoen rakentamisesta. III Sijaintiehdot ja edullisuusvyöhykkeet sekä yhteenveto jatkorakentamisen taloudellisista vaikutuksista. Report on hydro-electric schames on the river Iijoki. III Location conditions and profitability zones, with a summary of the economic effects of the further construction of power stations. Academy of Finland, University of Turku and Oulu, Lapp research no. 3:1984, 60 p.

31) Luostarinen, M. (1984). Tekoaltaan varjossa. In the shadow of a reservoir. Publications of the Society of Geography in planning 17/1984. Helsinki, 107 p.

32) Luostarinen, M. 1984. Geographical aspects in the face of environmental changes and personal spatial identity. Lapp research 1:1984, University of Turku and Oulu, 13 p.

33) Luostarinen, M. (1985). Pohjois-Suomen vesistörakentaminen esimerkkinä ympäristömuutosten sosiaalistaloudellisista vaikutuksista. Hydro-electric schemes in Northern Finland as an example of the socio-economic effects of environmental changes. Publications of the Society for Geography in Planning 20/1985. Helsinki, 234 p.

34) Luostarinen, M. & Mikkonen, K. (1985). Pohjoisten jokirakennustöiden tausta ja tiedottamisesta. On the background to power station construction on the rivers of the North and the information given to public. Finnish Unesco Committee. University of Turku and Oulu, Lapp research 1/1985. 68 p.

35) Luostarinen, M. (1985). Selvitys ympäristökoulutuksen ja –tutkimuksen tilasta sekä ympäristöinstituutin toiminta-ajatus. A survey of the state of environmental education and research and the idea behind an Institute of Environmental Studies, University of Oulu, 85 p.

36) Luostarinen, M. (1986). Pohjois-Suomen koskisotien alueellinen ja yhteiskunnallinen problematiikkaa. Social, economic and spatial problems in the wars of hydro-electric power projects in Northern Finland. Publications of Society for Geography in Planning 25/1986, 271 p.

37) Luostarinen, M. (1986). The social and economic effects of hydro-electric power projects in Northern Finland. University of Turku and Oulu, Lapp research A:1/1986, 43 p.

38) Luostarinen, M. (1987). Environmental research within Geography. Themes for the work of the Institute of Environmental Studies. Lapp research 2:1987. University of Turku and Oulu, 10 p.

39) Luostarinen, M. (1989). Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Regionaalisesta spatiaaliseen; Laatokan Karjalan Instituutin julkaisuja 1/1990, Network –project in Middle and Ladogan Carelia. EU:s pilot –project in Northern and Russian Carelia in 1989-90, Institute of Ladogan Karelia, 1:1990. 65 p.

40) Luostarinen, M (1989) Keksi-Karjalan yhteistyöprojekti. Yhteistyön edellytykset. Esitutkimus I ja II. EU:n pilot -projekti sisäministeriössä kuntayhteistyöstä. Network -project in Middle Karelia. EU:s pilot –project in Northern and Russian Karelia in 1989-90. 102 p.

41) Luostarinen, M. (1990). Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Systeeminen työ verkostomallissa. Esimerkkejä ja kirjallisuutta elinkeinotoimen kehän systeemityön jäsentelyksi kunnallishallinnossa. Network project in Middle and Ladogan Karelia. Economic and occupational life and system work; examples and literature. Institute of Ladogan Karelia 4/ 1990, 53 p.

42) Luostarinen, M. (1990). Euroopan yhteisö ja Suomi. Makkaraportti EU:n organisaatioista ja historiasta 16.-20.9. 1990. European Council and EU:s organization and Finland – history and report visiting in Brussels 16-20.9. 1990. Institute of Ladogan Karelia 2/ 1990. 25 p.

43) Luostarinen, M. (1991). Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Kulttuuriyhteistyö verkostomallissa. Network project in Middle and Ladogan Karelia. Model for cultural network. Institute of Ladogan Karelia 1/ 1991. 27.p.

44) Luostarinen, M. (1991). Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Keski-Karjalan yhteistyön kehittäminen. Keski-Karjalan yhteistyön tehostamisprojektin loppuraportti. Network project in Middle and Ladogan Karelia. Final report to develop network and clusters between regional, social, economic and cultural life. EU: s pilot project between Northern and Russian Karelia. Institute of Ladogan Karelia 3/ 1991, 105 p.

45) Luostarinen, M. (1991). Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Yrittäjä- ja työvoimakartoitus sekä verkostotalous yrittäjyydessä. Network project in Middle and Ladogan Karelia. Network economy as a part of new economy and model for entrepreneurships. Institute of Ladogan Karelia 2/1991. 31 p.

46) Luostarinen, M. (1991). Tiedonhankinta ja tutkimusmenetelmät monitieteisessä ympäristötutkimuksessa. New methods and information techniques in environmental studies. Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen. 58 p.

47) Luostarinen, M. (1991). Loimijoki –projekti. Tutkimus- ja tuotantopäivät. Loimijoki –project. Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen. 26 p.

48) Luostarinen, M. (1991). Loimijoki –Projekti. Ympäristöasenteet. Loimijoki –Project. Environmental attitudes. Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen, p. 68.

49) Luostarinen, M. (1991). Agropoliksen toiminta-ajatus ja visio. Ideas and visions of Agropolis, the science park of second generation. Agricultural Research Center of Finland. 98 p.

50) Luostarinen, M. (1992). Agropolis-Strategia. The Agropolis Strategy. Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen, 139 p.

51) Luostarinen, M. (ed) (1993). Agropolis Vision. Conclusion of the meetings and seminar in cluster of food staff chain, education, research, firms and administration. Agricultural Research Center of Finland, 115 p.

52) Luostarinen, M. (1993). Agropolis- Strategia. Suomalaisen maaseudun toimintastrategioista yhdentyvässä Euroopassa. Agropolis-Strategy and Finnish countryside in integrating Europe. Agricultural Research Center of Finland 138 p. Second edition.

53) Luostarinen, M. (ed) (1993). Maatilan ympäristönhoito. Esala, M. Hirvonen,A., Järvinen,S., Luostarinen,M., Kemppainen,E., Känkänen, H., Kurppa,S., Pakarinen,V., Pitkänen,J., Pölkki,L., Seppänen,H., Turtola,E., Tarasti,L., Uusi-Kämppä,J. & Turtola,A.. Maatilan ympäristönhoidon seminaari tutkimuksen, neuvonnan ja hallinnon edustajille. Environmental managenent and farming systems. Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen, 60

54) Luostarinen, M. & Olin, A. (1993). Maatilojen ympäristönhoito ja –suunnittelu. Environmental managements and planning by farms. Agricultural Research Center of Finland, Tiedote 19/1993, 84 p +3 appendix

55) Luostarinen, M. (1994). Osaamiskeskusohjelma. The program of know-how center. Hämeen liitto, Region council of Häme. Hämeenlinna. 79 p + appendix

56) Luostarinen, M. (1994). Verkostotalous. Verkostotalous maaseudun strategiana. Network economy. Strategy of Nertwork Economy in the countryside. Agricultural Researc Center of Finland. Jokioinen. 29 p.

57) Luostarinen, M. & Olin, A. (1994). Maaseudun ympäristöntutkimus ja –hoito. Loimijoki –projektin vuoisraportti. Environmental Research and Management in the Countryside. Annual Report of Loimijoki –project. Agricultural research Center of Finland. Jokioinen. 15 p.

58) Luostarinen, M. & Olin, A. (1994). Maiseman- ja ympäristönhoito osana maaseudun kehittämistä. Delfoi -kyselyn tulokset. Landscape and Environmental Management as a part of rural development in Finland. Delfi methods. Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen. 37 p.

59) Luostarinen, M. & Olin, A. (1994). Environmental Research and Management in the Countryside. Annual Report of Loimijoki -project 1994. Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen. 26

60) Luostarinen, M., Haavisto, P., Rantanen, O., Sandvik, V. & Öfversten, J. (1994). Ehdotus Agropolis -osaamiskeskuksen maaseututeknologian tutkimusohjelmaksi. Työryhmäraportti. Proposal for Agronet and it-program within Internet as a countryside program in Finland. Agricultural Research Centre of Finland. 10 p

61) Luostarinen, M. (1995). Agropolis ydinalueen ja Loimijokilaakson Leader -ohjelma. The Leader program of the Agropolis area and the river Loimijoki. Agricultural Research Center of Finland. 40 p

62) Luostarinen, M. & Pirkkamaa, J. (1996) (eds). Pellavaseminaari 1996. National program of flax; network project; seminary in Jokioinen. 50 p.

63) Luostarinen, M. & Soini, K. (1996) (eds). Jokirantasuunnittelun kehittämisprojekti. Väliraportti. Development project of riversides and diversity. Interim report, Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen. 56 p.

64) Luostarinen, M. (1996). Integroituun ympäristötutkimukseen. Teoksessa, Luostarinen, M. & K. Soini (toim.) Jokirantasuunnittelun kehittämisprojekti. Integrated process and environmental studies, Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen

65) Luostarinen, M., Olin, A. & Sillfors, T. (toim) (1996). Tammelan osayleiskaava esimerkkinä asukassuunnittelusta. Master plan of Tammela as an example of EU’s Leader kind of regional development. Agricultural Research Center of Finland. 79 p + appendix maps.

66) Luostarinen, M. & Yliviikari, A. (1997) (toim). Maaseudun kulttuurimaisemat. Rural Landscape in Finland. Agriculture Research Center of Finland & Finnish Environmental Institute. Helsinki. 151 p.

67) Luostarinen, M. (1998). Relatorio sobre o programa Brasileiro Agropolis. Comparacao entre as estrategias da Finlandia a do Brasil. ABIPTI. Brazilian Association of Techonlogical Research Institutions. Brazil. 12 p.

68) Luostarinen, M. (1998). Pellavayrittäjyyden mahdollisuudet Suomessa. Teoksessa Luostarinen, M., Mäkinen, M., Reijonen, A., Pirkkamaa, J. Pellava Suomalaisessa yritystoiminnassa. Flax and entrepreneurship in Finland. Kansallisen pellavaprojektin loppuraportti. Final report of the national Flax Project (project manager). Agricultural Research Center of Finland. 75 p.

69) Luostarinen, M. (et. al) (ed) (1999). Sustainable Agriculture project in 1977-2000 (SUSAGRI) and Agricultural exhibition park (Elonkierto) – Indicators for sustainable development in Agriculture. Two progress reports and interim report in 1999. European Commission / Life96ENV/FIN/77/Project manager. Agricultural Research Center of Finland.

70) Luostarinen, M. (et al) eds (1999). European Rivers Network. Development program of rivers and riversides together Finland ( the river Kokemäenjoki), Spain (Asturias area and Council), France (Nantaise area and Council, the river Loire), Northern Ireland (Omagh region and Council), Sweden (the rivers Kalix and Emå) and Scotland (the rivet Tweed district). European Comission. Recite II program. Progress report in 1999. Local and International reports. ERNIE, Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen

71) Luostarinen, M., Rutanen, J. (1999). Alueelliset verkostot: Luontoyrittäminen, matkailu- ja maaseutuklusteri. Regional networks: Nature based and eco-entrepreneurship, clusters of tourism and rural areas. Interim report. National Cluster program, Ministry of Environment. Agricultural Research Center of Finland, University of Helsinki, 120 p.

72) Luostarinen, M. (et al) eds (2000). Sustainable development in Agriculture: Indicators, administrative programs and demonstrations. SUSAGRI. Final Report. LIFE/96/ENV/FIN/77. Agricultural Research Center of Finland. 58 p + appendix.

73) Luostarinen, M., Kivistö, S., Kurppa, S. (2000). Sustainable development in Agriculture: Indicators, administrative programmes and demonstrations. SUSAGRI. Financial report. LIFE/96/ENV/FIN/77. Agricultural Research Center of Finland.

74) Luostarinen, M. (et al) (2000). Maataloutta luonnon ja ihmisten ehdoilla. Agricultural production; Human and ecological conditiones. SUSAGRI. EU:n LIFE -loppuraportin kansankielinen painos. Maatalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. 32 p.

75) Luostarinen, M., Reijonen, A., Mäkinen, M., Pirkkamaa, J. (2000). Öljypellavan kuidun hyödyntäminen. Loppuraportti. Utilization for linseede flax fibre. Final Report. Agricultural Research Center of Finland, Ser A,45. Jokioinen. 50 p.

76) Rutanen, J. Luostarinen, M. (2000). Luontoyrittäjyys Suomessa. Alueelliset verkostot: Luontoyrittäminen- matkailu- ja maaseutuklusteri. Loppuraportti. Eno-entrepreneurship in Finland. Spatial Networks. Final report. Agricultural Research Center of Finland, ser B, 2000. 65 p, appendixs 49 p + 2 p

77) Luostarinen, M. & P. Vanhamäki (2001). Ekologinen yrittäjyys. Tutkimus kuluttajien, yrittäjien ja kansanedustajien näkemyksistä ekologisen yrittäjyyden kehittämisestä Suomessa. Klusteriohjelman loppuraportti. Ecological and nature-based entrepreneurship. A Study of the conception of consumers, entrepreneurs and members of the Parliament how to develop ecological and nature-based entrepreneurship in Finland. Final report of Cluster programme. MTT Agrifood Research Finland, Jokioinen. 164 p.

78) Luostarinen, M. (2001). Sustainable development and indicators – Information of ecological, economical, social and regional activity in rural areas. Agricultural Economic Research Institute, Economic Researc 26/2001, MTT, Jokioinen, 33 p.

79) Luostarinen, M. (2001). Luontoyrittäjyys osana verkosto- ja klusteritaloutta. Nature-based entrepreneurship as a part of the network and cluster economy. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Agrifood Research Finland. Economic Research (MTTL). 25/2001. MTT, Jokioinen 51 p.

80) Luostarinen, M. (2002). Maaseudun uudet ihmiset – yrittäjän ja kuluttajan muotokuvat. Luontoyrittäjyysseminaari 18.5.2002. Meltosjärvi. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. (moniste). 182 p.

81) Luostarinen, M. & P. Vanhamäki (2003). Ekologinen yrittäjyys. Tutkimus kuluttajien, yrittäjien ja kansanedustajien näkemyksistä ekologisen yrittäjyyden kehittämisestä Suomessa. Maataloustieteen päivät 9-10.1. 2002, Viikki. Helsinki. 36p.

82) Luostarinen, M. (2004). Innovaatiostrategia ja -kapasiteetti – Ekologinen klusteri ja innovatiopolitiikka. Innovation Strategy and Capacity – Ecological cluster and innovation policy. Maa- ja elintarviketalous sarja A 45, Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Jokioinen, s 204. verkkojulkaisuna

83) Luostarinen, M. (2005). Klusteritaiteen ja taiteen klusterin manifesti. Manifest of Cluster Art. Forssan kirjapaino. Forssa, 48 s. (kuvitettu)

84) Luostarinen, M. (2006). Ekologinen klusteri ja Innovaatiopolitiikka. Ecological Cluster and Innovation Policy. Turun yliopisto, Sosiologian laitos(Second doctoral dissertation). Maa – ja elintarviketalous 70. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 288 s.

85) Luostarinen, M. (2007). Webympäristön blogi ja innovaatioprosessit. Webympäristö tutkimuksen ja tiedottamisen haasteena. Maa- ja elintarviketalous 102. Blogs and innovation processeses in the Web environment. Agrifood Research Finland. 558 p verkkojulkaisuna (kuvitettu)

86) Luostarinen, M. (2008). Arctic Babylon 2011. Apogryfiset ennusteet. Bob. Norderstedt. Germany, 560 p.

87) Luostarinen, M. (2009). Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. New and social media as a production of cluster and network economy in innovation policy. Bod. Norderstedt. Germany. 500 p.

88) Luostarinen, M. (2009). Global blog, weblog and blogosphere, innovation processeses and web environment. Global economy in relation to success of STPs. IASP. Malaga

89) Luostarinen, M. (2010). Uusi mediayhteiskunta. Blogit ja sosiaalinen media innovaatioyhteiskunnan muutoksessa. New media society. Blogs and social media in the change of innovation society. Bod. Norderstedt. Germany. 336 p. (kuvitettu)

90) Luostarinen, M. (2010). Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma. Social Media Paradigm. Bod. Norderstedt. Germany. 386 p. (kuvitettu)

91) Luostarinen, M. (2011). Social media economy. Sosiaalisen median talous. BoD. Norderstedt. Germany, 344 s.

92) Luostarinen, M. (2011). Social media – Economy and Strategy. BoD. Norderstedt. Germany, 342 s.

93) Luostarinen, M. (2011). Hybridiyhteiskunnan kouristelua. BoD. Norderstedt. Germany, 520 s. (kuvat 50).

94) Luostarinen, M. (2013). Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa 1: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. BoD, Norderstedt, Germany, 384 s. (kuvat: Cluster Art, Finnish design, glass art n. 100 kpl)

95) Luostarinen, M. (2013). Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikka. Osa 2: Norjalaisesta tragediasta illuusiotalouteen ja stagnaatioon. BoD, Norderstedt, Germany, 296 s.  ( kuvat: taide  kirjoittajan ja Cluster Art tuotantoa, noin 100 kpl).

96) Luostarinen, M. (2013). Tuhannen ja yhden vuoden tarinoita – Thousand and one Years. BoD, Nodrestedt, Germany, 596 s.

97) Luostarinen, M. (2014). Vuoden 2013 enteet ja utopiat, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan. BoD, Norderstedt, Garmany. 560 p. (Yli 250 pääosin aiemmin julkaisematonta taidekuvaa ja liki sata artikkelia (lastua ja blogia) kertoen, mikä taannutti meidät kylmään sotaan ja muutti utopiat dystopiaksi)

98) Luostarinen, M. (2015). Arctic Babylon 2015. Apokryfiset ennusteet toteutuvat. Bod, Norderstedt, Germany. 484 p. (Liki apokalyptisen kirjasarjan yhdestoista kuvitettu laitos. Vuonna 2005 kirjoitettu Arctic Babylon 2011 saa siinä ennustuksineen koko ajan kiihtyvällä tavalla toteutuvan maailmanlopun tunnelman pitäytyen oman aikamme mediamaailman tapahtumissa päivä päivältä sitä sosiaaliseen mediaan siirtäen ja samalla tulkiten poikkitieteisesti sekä omakohtaisesti eläen myös mm. suomalaisten vaalien ”jytkyn” synty sisältä tutkijana populismin kokien )

99) Luostarinen, M. (2016). Cluster art. Art of Clusters.

100) Luostarinen, M. (2017). Finland’s big year 2017. Suomi 100. 100 short essays on the 100 selected works. Sata esseetä sadasta teoksesta. Clusterart.org. 556 p.

Books 96-98 now also as electric books

101) Luostarinen, M. (2018). Blogi- ja esseekirja 2016. Väkivallan ja terrorin vuosi. Clusterart.org. Finsome.fi. 447 p. Clusterart.

102) Luostarinen, M. (2018). Blogi- ja esseekirja 2017. Aatosta jaloa ja alhaista mieltä. Clusterart.org. Finsome.fi. 636 p.  Clusterart.

103) Luostarinen, M. (2018). Suomen juhlavuoden 2017 blogi- ja esseekirja – Suomi 100. Finland’s big year 2017 blogs and essays – Suomi 100. BoD. Norderstedt. Germany. 511 p.

104) Matti Luostarinen 2019: Cluster Arts – Photos 2017. Resnap. 99 p.

105) Matti Luostarinen 2019: Cluster arts – Photos 2018. Resnap. 118 p.

106) Matti Luostarinen 2019: Suomi – Maailman onnellisimman maan oppikirja numero I. Finland – the happiest country in the world, part I. BoD. Norderstedt, Germany. 272 p.

107) Matti Luostarinen 2019: Suomi – Maailman onnellisimman maan oppikirja numero II. Finland – the happiest country in the world, part II. BoD. Norderstedt, Germany. 258 p.

108) Matti Luostarinen 2019: Blogi- ja esseekirja 2018. Hellettä ja hipstereitä – Elämä on laiffii. Clusterart. 325 p.

109) Luostarinen. M. (2019). Menetetty vuosikymmen. Vuosituhannen toisen vuosikymmenen essee- ja blogikokoelma 2010-2019. Clusterart.org. BoD. Norderstedt, Germany. 488 p.

110) Luostarinen, M. (2019). Vuosikymmen kirja – osa I. Vuosituhannen toisen vuosikymmenen essee- ja blogikokoelma 2010-2019. Hyvät, pahat ja rillumat.  Clusterart.org. BoD. Norderstedt. Germany.368 p.

111) Luostarinen, M. (2019) Vuosikymmenen kirja – osa II. Vuosituhannen toisen vuosikymmenen essee- ja blogikokoelma 2010-2019. Elämä on laiffii. Clusterart.org. BoD. Norderstedt. Germany. 348 p.

112) Luostarinen, M. (2019). Cluster Arts – Photos 2019. Resnap.126 p.

113) Luostarinen, M. (2020). Anaxagoras de Clasomene – Arctic Babylon. Blogi- ja esseekirja 2019.    Cluster art. 556 p.

114) Luostarinen, M. (2020). Mediayhteiskunnan hybridistä pandemiaan. Essee- ja blogikokoelma 2019. Clusterart.org. BoD. Norderstedt. Germany. 404 p.

115) Luostarinen, M. (2021). Pandemiasta taantumaan – Luovan tuhon vuosi. Blogi- ja esseekirja 2020. Clusterart. BoD. Norderstedt. Germany. 467 p. (also electric books)

116) Luostarinen, M. (2021). Muistelmakirja – Nyt. The way of my life. Clusterart. BoD. Norderstedt. Germany. 420 p. (also electric books)

117) Luostarinen, M. (2021). Cluster art and Art of Clusters 70 years. Norderstedt. Germany. 426 p. (also electric books)

118) Matti Luostarinen 2022. Härän ja omikroni vuosi. Cluster articles 2021. Klusteriartikkkelit ja esseet vuodelle 2021. www.clusterart.org. www.mattiluostarinen.fi. 1417 p. 

119) Matti Luostarinen 2022. Härän ja Omikronin vuosi – Bull and Omicron Year. Cluster Articles 2021, part 1. BoD, Nordestedt Germany. 518 p. 

120) Matti Luostarinen 2022. Klusteri politiikan, talouden ja taiteen välineenä – Cluster Policy, Economy, and Art. Cluster Articles 2021, part 2. BoD. Norderstedt Germany, 544 p

121) Matti Luostarinen 2022. Teesi, Antiteesi ja Synteesi : Mytomania, Eskapismi, Putinismi. Talvisodasta Zelenskyin Ukrainaan ja Natoon. Finland’s Winter War to Zelenskyi’s Ukraine and NATO. Spring 2022 Cluster Art Articles. BoD, Norderstedt, Helsinki, Germany, Suomi, 450 p.

122) Matti Luostarinen 2022. Draaman kesä ja Euroopan hullu vuosi 2022. Europe’s crazy year 2022. Cluster Articles, summer . BoD. Norderstedt Germany. www.clusterart.org. Kansi: Vellu Luostarinen. Toimitus ja taitto: Outi Huhtala, 609 p. / all the books since 2011

123) Matti Luostarinen 2023. Arctic Babylon III – Karhu turkissa Nato narikassa. BoD. Norderstedt, Helsinki, Germany, Suomi. www.clusterart.org. Kansi: Vellu Luostarinen. Toimitus ja taitto: Outi Huhtala, 656 p.

124) Matti Luostarinen 2023. Dum spiro, spero. – De visu – De auditu – De olfactu. Näkemänsä – Kuulemansa – Haistamansa. BoD, Norderstedt Germany, Helsinki. Suomi. www.clusterart.org. Kansi: Vellu Luostarinen. Toimitus ja taitto. Outi Huhtala. 593 p.

125) Matti Luostarinen 2023. Dum spiro, spero. – De visu – De auditu – De olfactu. Näkemänsä – Kuulemansa – Haistamansa. Laajennettu ja kuvitettu laitos. BoD, Norderstedt Germany, Helsinki. Suomi. www.clusterart.org. Kansi ja kuvitus: Vellu Luostarinen. Toimitus ja taitto. Outi Huhtala. 877 p.

126) Matti Luostarinen 2023. Botrus art – Arte clusters. Cluster art and Art of Clusters II. Kuvitettu laitos. BoD, Nordestedt Germany, Helsinki, Suomi. www.clusterart.org. Kansi ja kuvitus: Vellu Luostarinen, Toimitus ja taitto: Outi Huhtala. 773 p.

127) Matti Luostarinen 2023. Sosiaalisen median talous ja strategia – Algoritmit ja robotiikka. Social media economy and strategy – Algorithms and robotics. Kuvitettu laitos. BoD, Norderstedt Germany, Helsinki, Suomi. www.clusterart.org. Kansi ja kuvitus: Vellu Luostarinen, Toimitus ja taitto: Outi Huhtala. 775 p.

128) Matti Luostarinen 2024. Sosiaalisen median sekä tekoälyn yhteiskunnallinen dilemma. Kuvitettu laitos. BoD. Norderstedt Germany, Helsinki, Suomi. www.clusterart.org. Kansi ja kuvitus: Vellu Luostarinen, Toimitus ja taitto: Outi Huhtala. 656 p.

129) Matti Luostarinen 2024. Hybridiyhteiskunnasta illuusioyhteiskuntaan. Natura nihil agit frustra – Luonto ei tee mitään turhaan. Kuvitettu laitos. BoD. Norderstedt Germany, Helsinki, Suomi. www.clusterart.org. Kansi ja kuvitus: Vellu Luostarinen. Toimitus ja taitto: Outi Huhtala. 469 p.