Eskaloida vai vähän jarrutella

Vajaa vuosi takaperin etsimme suomalaisia sanoja ja samalla mediamme haki kauneinta suomalaista sanaa. Tänään syntyy vaikutelma, ettei kielessämme ole kuin yksi koko ajan toistuva käsite, eskaloida. Olisiko mahdollista löytää sanoja, jotka sointuvat tämän käsitteen kanssa ja käyttäisimme myös näitä muita nyt niin kielemme hallitsevaksi sanaksi muodostuneen käsitteen rinnalle ja tavalla, joka sointuisi siihen riittävän kauniilla tavalla eikä köyhdyttäisi uutisantiamme.

Googlasin tuon käsitteen ja sain sitä kautta tätä sanaa lähellä olevia ja siihen sointuvia käsitteitä. Tässä niistä muutama esimerkki. Vapaasti käytettäväksi medioittemme keskusteluissa ja niitä samalla rikastuttaen. Mitä kauempana sana on ”eskaloida” sanasta, sitä vähemmän se rimmaa.eskaloida rimmaa näiden sanojen kanssa: skandaloida, inhaloida, suikaloida, kekkaloida, mekkaloida, eskaloida, peukaloida, emaloida, jumaloida, kapaloida, viipaloida, neutraloida, toheloida, kaakeloida, mankeloida, karkeloida, paneloida, tunneloida, kaapeloida, tumpeloida, kopeloida, ropeloida, korreloida, kapseloida, aateloida, kapiteloida, onteloida, koteloida, luetteloida, kuteloida, stabiloida, profiloida, takiloida, mukiloida, assimiloida, pomiloida, pariloida, steriloida, ventiloida, hutiloida, kaaviloida, metalloida, kristalloida, installoida, kontrolloida, symboloida, monopoloida, isoloida, fabuloida, tabuloida, moduloida, koaguloida, hihhuloida, makuloida, spekuloida, artikuloida, kekkuloida, sukkuloida, mukuloida, sukuloida, emuloida, simuloida, stimuloida, formuloida, kumuloida, kapuloida, manipuloida, ripuloida, sopuloida, satuloida, tituloida, postuloida, kalkyloida, kanyloidainhiboida, transkriboida, absorboida, adsorboida, masturboida, torpedoida, invalidoida, oksidoida, likvidoida, standardoida, ideoida, videoida, fileoida, hopeoida, museoida, parafoida, tariffoida, filosofoida, reagoida, ylireagoida, propagoida, delegoida, intrigoida, navigoida, sentrifugoida, konjugoida, abstrahoida, radioida, progredioida, jodioida, parodioida, kodifioida, modifioida, kvalifioida, diskvalifioida, personifioida, verifioida, spesifioida, falsifioida, klassifioida, ratifioida, kvantifioida, identifioida, sertifioida, mystifioida, desinfioida, plagioida, psykologioida, vakioida, evankelioida, folioida, naamioida, kolmioida, kromioida, huomioida, muumioida, definioida, harmonioida, lapioida, umpioida, kopioida, valokopioida, diarioida, varioida, aterioida, teorioida, historioida, asioida, haasioida, affisioida, projisioida, visioida, televisioida, kansioida, finansioida, lisensioida, assosioida, fuusioida, fraktioida, sanktioida, taltioida, differentioida, martioida, partioida, vartioida, kuutioida, kaavioida, arvioida, aliarvioida, yliarvioida, kuvioida, kampanjoida, kahakoida, liehakoida, nujakoida, telakoida, ilakoida, mellakoida, ennakoida, tupakoida, urakoida, aliurakoida, sivakoida, indikoida, valikoida, pullikoida, replikoida, implikoida, applikoida, pulikoida, polemikoida, nimikoida, palmikoida, silmikoida, penikoida, kronikoida, kommunikoida, karikoida, takavarikoida, tiirikoida, aprikoida, karrikoida, vasikoida, otsikoida, lusikoida, rusikoida, laatikoida, patikoida, politikoida, kritikoida, praktikoida, taktikoida, ristikoida, allokoida, haarniskoida, taulukoida, silmukoida, haarukoida, porukoida, ilkamoida, salamoida, reklamoida, balsamoida, palsamoida, asemoida, maisemoida, systemoida, sublimoida, minimoida, maksimoida, legitimoida, optimoida, estimoida, ohjelmoida, laskelmoida, tunnelmoida, unelmoida, konfirmoida, reformoida, informoida, transformoida, hekumoida, bitumoida, parfymoida, profanoida, vulkanoida, šamanoida, onanoida, saranoida, galvanoida, homogenoida, impregnoida, kombinoida, koordinoida, parafinoida, raffinoida, kahinoida, nahinoida, muhinoida, pakinoida, taikinoida, markkinoida, murkinoida, hulinoida, laminoida, vitaminoida, eliminoida, diskriminoida, dominoida, terminoida, huminoida, aluminoida, apinoida, kapinoida, marinoida, tarinoida, indoktrinoida, turinoida, masinoida, karsinoida, latinoida, platinoida, patinoida, gratinoida, predestinoida, ihannoida, vihannoida, tyrannoida, kesannoida, perennoida, luennoida, havainnoida, hallinnoida, deponoida, tamponoida, imponoida, opponoida, transponoida, synkronoida, resonoida, personoida, dissonoida, otsonoida, betonoida, ekobetonoida, internoida, ikkunoida, kipunoida, harppunoida, terapoida, emansipoida, palpoida, synkopoida, mikroskopoida, gallupoida, keikaroida, teikaroida, kiikaroida, nikkaroida, toikkaroida, puikkaroida, lukkaroida, askaroida, puoskaroida, moukaroida, kellaroida, fillaroida, kolaroida, polaroida, tunaroida, haparoida, preparoida, separoida, komparoida, kipparoida, hampparoida, kuparoida, vasaroida, pisaroida, panssaroida, piehtaroida, puntaroida, laastaroida, mestaroida, halstaroida, teutaroida, suutaroida, kalibroida, referoida, suggeroida, laakeroida, kuulalaakeroida, ahkeroida, vaikeroida, hakkeroida, lokeroida, sokeroida, koukeroida, numeroida, polymeroida, paneroida, generoida, regeneroida, paperoida, temperoida, operoida, merseroida, kalanteroida, rasteroida, halsteroida, litteroida, translitteroida, puuteroida, pulveroida, manöveroida, integroida, inspiroida, laboroida, sanforoida, perforoida, fosforoida, marmoroida, panoroida, sponsoroida, tohtoroida, monitoroida, auktoroida, transistoroida, moottoroida, fluoroida, penetroida, katetroida, konsentroida, kastroida, orkestroida, demonstroida, illustroida, frustroida, restauroida, vikuroida, ankkuroida, pokkuroida, niskuroida, puskuroida, imuroida, kompuroida, hoippuroida, pippuroida, purppuroida, sensuroida, denaturoida, saturoida, taituroida, strukturoida, parturoida, teksturoida, manövroida, pastöroida, soida, metastasoida, fosforesoida, fluoresoida, syntesoida, invalidisoida, indisoida, standardisoida, psykologisoida, allergisoida, projisoida, verbalisoida, skandalisoida, vandalisoida, idealisoida, realisoida, legalisoida, materialisoida, spesialisoida, sosialisoida, trivialisoida, radikalisoida, lokalisoida, formalisoida, normalisoida, banalisoida, kanalisoida, kriminalisoida, rationalisoida, opalisoida, liberalisoida, moralisoida, demoralisoida, sentralisoida, desentralisoida, neutralisoida, digitalisoida, kapitalisoida, individualisoida, visualisoida, aktualisoida, karnevalisoida, stabilisoida, mobilisoida, demobilisoida, sterilisoida, stilisoida, metallisoida, kristallisoida, bagatellisoida, symbolisoida, monopolisoida, implisoida, komplisoida, polemisoida, organisoida, mekanisoida, humanisoida, homogenisoida, tyrannisoida, ionisoida, harmonisoida, kanonisoida, ironisoida, synkronisoida, otsonisoida, modernisoida, immunisoida, tapisoida, vulgarisoida, polarisoida, sekularisoida, popularisoida, proletarisoida, militarisoida, demilitarisoida, polymerisoida, karakterisoida, priorisoida, terrorisoida, auktorisoida, motorisoida, presisoida, musisoida, dramatisoida, skematisoida, problematisoida, matematisoida, systematisoida, akklimatisoida, filmatisoida, somatisoida, automatisoida, sympatisoida, demokratisoida, byrokratisoida, privatisoida, magnetisoida, konkretisoida, teoretisoida, syntetisoida, politisoida, kritisoida, praktisoida, fantisoida, romantisoida, robotisoida, hypnotisoida, erotisoida, uutisoida, kollektivisoida, improvisoida, indeksoida, fiksoida, eloksoida, balansoida, nyansoida, kondensoida, kompensoida, lisensoida, potensoida, sekvensoida, diagnosoida, provosoida, resursoida, prosessoida, kammitsoida, karitsoida, redusoida, indusoida, produsoida, reprodusoida, fokusoida, retusoida, analysoida, katalysoida, krematoida, formatoida, profetoida, budjetoida, paketoida, parketoida, pelletoida, kalmetoida, magnetoida, demagnetoida, tapetoida, pipetoida, kasetoida, editoida, meditoida, kreditoida, akkreditoida, auditoida, agitoida, digitoida, rehabilitoida, imitoida, resitoida, levitoida, infektoida, desinfektoida, injektoida, punktoida, asfaltoida, asvaltoida, auskultoida, konsultoida, dekantoida, implantoida, transplantoida, orientoida, dementoida, sementoida, segmentoida, kommentoida, argumentoida, dokumentoida, instrumentoida, patentoida, subventoida, inventoida, remontoida, sabotoida, robotoida, boikotoida, kanotoida, savotoida, adaptoida, akseptoida, adoptoida, konsertoida, abortoida, raportoida, rahastoida, tilastoida, ilmastoida jne jne.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts