Etätyön läpimurto alkoi.

Mitä etätyöllä tarkoitetaan? Olen tehnyt sitä koko ikäni ja myös opettajana, en vain tutkijana ja osana käsitettä cluster art tai art of clusters (ks www.clusterart.org). Vielä 2010-luvulla maalle Jokioisiin 1980-luvulla siirretty MTT:n organisaatio maatalouden tutkijana kielsi minulta etätyön tekemisen kokonaan. Se eli edellisen vuosituhannen ihanteilla ja organisaatiokin muistutti menneen maailman hierarkkisista linjajohdon ihanteistamme Helsingin yliopistosta ne aikanaan oppien.

Ongelmat kasautuivat kun verkostotalous ja klusterit olivat osa yhteiskunnan luovaa ja innovatiivisinta ydintä ja agronet yhdisti lehmätkin laitumella, agropolis strategia levisi maailmalle.

Syntyi psykososiaalisia konflikteja ja haettiin niille syntipukkeja. Ilmiö korjattiin yhdistämällä koko luonnonvaratutkimuksemme saman organisaation yhteiseksi verkostoksi (LUKE). Maaseudun yhdesäolo-organisaation ongelmat korjatiin urbaanimman ympäristön asiaorganisaatioilla juuri verkostotyön ja etätyön avulla.

Sen sijaan maaseudun poliittiset liikkeet ja demokratia, mediat, jäivät vanhan organisaation vangiksi tai puolitiehen hybridiyhteiskunnan kouriin. Kouristelu jatkuu nyt pandemian ja korona vaatiessa nopeaa muutosta myös etätyönämme ja kulttuurista muutosta johtamistaidoissakin sekä koulutuksessa, ajan käytössä ja ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Verkotoista ja klustereista olen kirjoittanut useita kirjoja, joten siihen en enää puutu. Etätyön taas Wikipedia määrittelee näin:


Etätyö on työtä, joka tehdään kiinteän toimiston ulkopuolella, esimerkiksi kotoa, etäpisteestä, hotellista tai liikkuvasta toimistosta käsin. Uusista tavoista organisoida työtä käytetään muun muassa nimityksiä etätyö, mobiili työ ja monipaikkainen työ. Yhteinen piirre näille on sähköisen tieto- ja viestintätekniikan keskeisyys.

Etätyön ymmärretään usein olevan vain kotona tehtävää toimistotyötä, mutta monissa muissakin ammateissa (esimerkiksi myyntiedustajat, huoltoasentajat ym. liikkuvat ammatit) raja etätyön ja ”muun työn” välillä hämärtyy tietoliikenneyhteyksien nopeuden ja peiton jatkuvasti parantuessa. Etätyöstä on tullut myös hajautettavampaa ja työtä tehdään liikkuvasti. Nykyisin etätyön rinnalla käytetään myös täsmällisempiä käsitteitä kuten hajautettu työ ja läsnätyö.

Toimistotyössä säännöllinen etätyö on voitu järjestää niin, että työntekijä tekee kaikki tai osan töistään työpaikan ulkopuolella. Käsiteltävä tietoaineisto välitetään yrityksen ja työntekijöiden tietokoneiden välillä esimerkiksi työnantajan järjestämän suojatun verkkoyhteyden (VPN) kautta ja kokoukset pidetään konferenssipuheluiden sekä erityisten virtuaalikokousohjelmien avulla. Etätyömahdollisuuden tarjoaminen työntekijälle edellyttää työnantajan vahvaa luottamusta työntekijään ja mahdollisuutta pilkkoa työ itsenäisesti suoritettaviin palasiin.

Tietoammateissa on helpompi järjestää etätyön mahdollisuus kuin perinteisemmissä ammateissa. Etätyön mahdollisuus voidaan järjestää työntekijöille, joiden työn tekeminen ei ole paikkaan sidottua. Nykyisin työntekijä voi olla tehokkaalla tavalla yhteydessä työnantajaansa tietoliikenneverkkojen avulla ja yhteydenpito onnistuu helposti.

Kiinnostus etätyöhön alkoi 1990-luvun loppupuolella, kun tietokoneiden halventuminen ja tietoliikenneyhteyksien kehittyminen vähensivät riippuvuutta työpaikan toimistoympäristöstä. Ihmiset halusivat työskennellä ainakin osan aikaa kotonaan, mökeillään tai maatiloilla. Työntekijällä on etätyössä mahdollisuus jaksottaa työ pienempiin jaksoihin ja ottaa huomioon henkilökohtaiset ja ympäristölliset seikat. Etätyön kielteisenä puolena pidetään työ- ja vapaa-ajan mahdollista sotkeutumista ja työpaikan sosiaalisten suhteiden heikkenemistä.

Matti Luostarinen

Tänään tietotyö ja tutkijan työ on liki pelkästään etätyötä. Teen etätyötä kaiken aikaa ja globaalisti. Opetan myös etätyönä, mutta en Forssassa saati MTT:n sisällä Hämeessä. Se kun eli vielä 2010 väärää vuosituhattakin. Syntyi vaikeita psykososiaalisia konflikteja.

Johtajat elivät kuin vieraalta planeelalta taloon siirretyt ja koko ajan omaa osamistaan ja asemaansa epäilevät sekä huonolla itsetunnolla varustetut mennen maailman portinvartijat ”alaisiaan” nöyryyttäen ja kiusaten. OLI PAKKO yhdistää MTT Jokioisissa modernimpiin ympäritöihin muun luonnonvaratutkimuksen kanssa integroiden.

Tehdäänkö LUKEssa tänään luonnossa liikkuen ja tietokoneen kanssa operoiden etätyötä? Oletan että tehdään. Jos ei tehdä niin korona kyllä opettaa ja pandemia pakottaa luottamaan myös hierarkkisen linjajohdon ulkopuolisiin organisaatioihmme. Johtaja on se joka jotain OSAAKIN. Tänään hän osaa johtaa etätyötä ja on sen ammattilainen. Tähän tehtävään kouluttaminen on seuraava suuri haasteemme, jos aiomme säilyttää asemamme läntisen kulttuurin kärkimaina.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts