Muuttuko ihminen ja mihin suuntaan käy huomispäivän tie?

Onko usko demokratian voittoon kovilla?

Raamit kaulassa presidentiksi?

Ahne länsi ja ahneen loppuko?

14.12.2023

Oheiset otsikot ovat oman aikamme medioista. Ne eivät ole rohkaisevia lännelle, jos eivät ole sitä aina idällekään. Demokratia on yhtenään kriisissä, mutta totalitaarisemmin hoidetut valtiot ne vasta vaikeuksissa ovat kansalaisineen. Näinhän me tämän kaksinapaisen jaon usein koemme tai mediamme sitä meille esittelee. Olemme antaneet sille ikään kuin äänettömän suostumuksemme. – ”Tacita assessio.”

Hallitusten tehtävä on lisätä menoja, mutta kun karsimaan joudut, syntyy ylikäymätön ongelma lakkoineen. Jokainen valtio ei käytä lakko-oikeutta, eikä neuvottele poliittisen hallituksen kanssa. Kriisi on toistuva käsite medioissamme, ja nyt näitä on enemmän kuin yhden päivän lehden täytteeksi. Tähänkin me olemme suostuneet ja kyse on ikään kuin äänettömästä yksimielisyydestämme. – ”Tacitus consensus.”

Saska Saarikoski (HS 13.12) on havainnut, kuinka julkisista menoista puuttuu pankki. Ei ole helppo säästää edes omista menoista, saati valtion ja kuntien itselleen hankkimista menoeristämme. Menojen kasvattaminen on helppoa, mutta niiden pienentäminen, leikkaaminen, on käytännössä liki mahdotonta. Vai löydätkö laitoksen, instituution, joka ei keksi koko ajan lisämenoja, sen sijaan että alkaisi niitä karsia? Maasta löytyy vähän tahoja, jotka ovat valmiina karsimaan julkisten menojen kasvua luetellen mitkä niistä ovat turhia. Veronmaksajain keskusliitto ehkä? Silloin tarvitaan aikaa. Aika on asioiden ahmatti. ”Tempus edax rerum. (Ovidus).

Meillä lakotkin voivat olla poliittisia ja kohdistuvat valtioon, hallitukseen. Ei tällainen olisi läntisessä naapurissamme sopivaa. Suomessa päätöksenteko pyritään toteuttamaan omalla tavallamme ja mahdollisimman läpinäkyvästikin.

Yhteiskuntamme on avoin ja hyvä niin. Me pyrimme puuttumaan ongelmiimme ajoissa, otsikoiden kuinka nuorten pahoinvointiin on puututtava heti. Vasta tämän jälkeen alamme hakea syitä ja seppiä sekä korvaavia toimia, tai kokonaan uusia. Ne maksavat. Ja aina se olet sinä, joka varmasti maksat. Kalantutkimuksenkin resursseja pitää lisätä eikä vähentää. Kalamiehenä ja biologina pidän tätä erityisen tärkeänä aiheena rahoitettavaksi. Alalla kun vallitsee äärimmäinen hätätila. – ”Tempus ultimum.”

Mutta mitä näihin tulevaisuuden suuriin kysymyksiimme vastaa tekoäly ja robotiikka? Hänhän näistä ongelmista ja niiden hoidosta jatkossa vastaa sekä hakee ratkaisujakin. Vai onko kyse vain uudesta taloutemme rahanreiästä vanhojen lisäksi? Onko tekoälyn kyky vastata ongelmiimme ja tulevaisuuteen samaa sanojen pyörittelyä, kuin mihin olemme jo tottuneet ja oppineet poliitikkojemme vastauksissa? Pysyykö robotiikka ja algoritmit talouden raameissa vai kasvattaako menojamme ja millaisiin kohteisiin? Kriisijohtaminen kun ei saisi vakiintua kuntien ja valtion tavaksi. Vai onko robotiikka vastauksissaan ikään kuin poliitikon parempi puolisko? Viimeisen päälle hiottu ja sileä? – ”Teres atque rotundas.” (Horatius).

ChatGPT 3.5

Matti

Käynnistetään aivan alusta. Mikä tarkoitetaan ajan hengellä ja sen luonteella?

ChatGPT

”Ajan henki” viittaa yleensä aikakauteen tai ajanjaksoon liittyvään henkeen tai tunnelmaan. Tämä käsite kuvaa sitä, millaisena aika koetaan tiettynä hetkenä tai historiallisena aikakautena. Ajan henki voi heijastaa yhteiskunnan, kulttuurin ja ajattelutapojen ominaispiirteitä tietyllä aikakaudella.

Esimerkiksi renessanssin ajan hengellä tarkoitetaan tuon ajan kulttuurista ilmapiiriä, joka korosti inhimillisen tiedon ja taidon kasvua, taiteen uudistumista sekä antiikin ajan perinteen arvostamista. Vastaavasti teollisen vallankumouksen ajan henki käsitti teollisen kehityksen, teknologisen edistyksen ja suurten yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset.

Ajan henki voi vaikuttaa ihmisten arvoihin, asenteisiin ja tavoitteisiin. Se heijastelee yhteiskunnan kollektiivista tietoisuutta ja luo pohjan erilaisille ilmiöille, kuten taiteelle, kirjallisuudelle, politiikalle ja teknologiselle kehitykselle.

Luonnekysymykseen liittyen on tärkeää huomata, että ajan henki ei ole itsessään elollinen olento, jolla olisi ”luonne” perinteisessä mielessä. Se on abstrakti käsite, joka kuvaa aikakauden ominaispiirteitä. Ajan henkiä voidaan kuvata esimerkiksi dynaamisena, jatkuvasti muuttuvana ja moniulotteisena ilmiönä, mutta se ei ole yksilöllinen olio, jolla olisi persoonallinen luonne.

Matti

Hyvä kun täsmensit ja avasit käsitettä. Sinä et pelkää ainakaan häpeää. – ”Timet pudorem.

Mikä on oman aikamme ajan henki? Voiko sitä jäljittää, saati määritellä?

ChatGPT

Oman aikamme ajan henkeä voi olla haastavaa määrittää yksiselitteisesti, sillä se on monimutkainen ja moniulotteinen käsite, joka ilmenee eri tavoin eri yhteiskunnissa ja kulttuureissa. Ajan henki heijastaa ajanjakson keskeisiä piirteitä, arvoja, huolenaiheita ja kehityssuuntia.

Joitakin yleisiä piirteitä, jotka voivat liittyä nykyajan henkeen, ovat:

 1. Teknologian nopea kehitys: Digitaalinen vallankumous, tekoäly, automaatio ja muut teknologiset edistysaskeleet ovat olennainen osa nykyajan yhteiskuntaa. Tämä vaikuttaa työelämään, viestintään, koulutukseen ja moniin muihin elämänalueisiin.
 2. Yhteiskunnalliset muutokset ja aktivismi: Nykyään yhteiskunnalliset liikkeet ja aktivismi ovat voimistuneet. Ihmiset ovat aktiivisesti mukana kamppailuissa oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, ympäristönsuojelun ja muiden asioiden puolesta.
 3. Monimuotoisuuden korostaminen: Monikulttuurisuus, sukupuolten moninaisuus ja monimuotoisuuden arvostaminen ovat tärkeitä keskusteluaiheita ja yhteiskunnallisia liikkeitä.
 4. Ilmastonmuutoksen tietoisuus: Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kestävä kehitys ovat nousseet keskeisiksi kysymyksiksi, ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät toimet ovat saaneet enemmän huomiota.
 5. Tietoyhteiskunta ja tiedon saatavuus: Digitaalisen aikakauden myötä tiedon saatavuus on kasvanut valtavasti. Sosiaalinen media ja verkkoviestintä ovat olleet keskeisiä tekijöitä tiedon jakamisessa ja keskustelussa.

On tärkeää huomata, että nämä piirteet voivat vaihdella eri alueilla ja kulttuureissa. Ajan henkeä on vaikea yleistää yhdeksi ilmiöksi, mutta tarkastelemalla eri kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja teknologisia ilmiöitä, voi saada käsityksen siitä, millaisena aikamme henki näyttäytyy. Tämä vaatii tarkkaa havainnointia, tutkimusta ja vuorovaikutusta nykyisen yhteiskunnan kanssa.

Matti

Hyvin jäsennelty ja tiivistetty, jokaisesta erikseen voisi kirjoittaa helposti kirjan. 

Miten ajan henki vaikuttaa meihin ihmisiin yksilöinä?

ChatGPT

Ajan henki vaikuttaa ihmisiin yksilöinä monin tavoin, koska se muokkaa yhteiskuntaa, kulttuuria ja ympäristöä, jossa elämme. Se voi heijastua ihmisten arvoihin, asenteisiin, käyttäytymismalleihin ja elämäntapoihin. Tässä on joitakin tapoja, joilla ajan henki voi vaikuttaa yksilöihin:

 1. Arvot ja prioriteetit: Ajan henki voi muokata yksilöiden arvomaailmaa. Esimerkiksi, jos yhteiskunnassa korostetaan voimakkaasti taloudellista menestystä, yksilöt saattavat painottaa taloudellista turvallisuutta ja menestystä omassa elämässään.
 2. Teknologian käyttö: Ajan henki vaikuttaa siihen, miten käytämme teknologiaa ja miten se integroituu arkeemme. Esimerkiksi sosiaalisen median yleistyminen on vaikuttanut ihmisten tapaan kommunikoida ja jakaa tietoa.
 3. Koulutus ja ammatinvalinta: Ajan henki voi ohjata koulutus- ja uravalintoja. Esimerkiksi teknologian korostaminen voi innostaa yksilöitä opiskelemaan tietotekniikkaa tai insinööritieteitä.
 4. Sosiaaliset normit: Yhteiskunnan asettamat normit ja odotukset voivat heijastaa ajan henkeä. Esimerkiksi muutokset sukupuolirooleissa ja monikulttuurisuuden korostaminen voivat vaikuttaa siihen, miten yksilöt kokevat sosiaaliset odotukset ja normit.
 5. Kulutustottumukset: Taloudelliset ja kaupalliset trendit, jotka ovat osa ajan henkeä, voivat vaikuttaa siihen, miten yksilöt kuluttavat ja mitä he pitävät tärkeänä ostaa tai omistaa.
 6. Ympäristötietoisuus: Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu voivat olla osa ajan henkeä, mikä vaikuttaa yksilöiden tietoisuuteen ja toimintaan ympäristön suhteen. Tämä voi ilmetä esimerkiksi kiinnostuksena kestävään elämäntapaan.

On tärkeää huomata, että vaikutukset voivat vaihdella yksilöittäin. Ihmiset voivat omaksua tai vastustaa ajan hengen piirteitä eri tavoin, ja yksilölliset tekijät, kuten kulttuuritausta, kasvatus ja persoonallisuus, vaikuttavat siihen, miten ajan henki heihin vaikuttaa.

Matti

Alan ymmärtää miksi menestyt hyvin juuri pelaten shakkia. Pelin säännöthän ovat hyvin selkeät sekä tapa siirrellä sotilasta eri tavalla kuin vaikkapa hevosta. Hevonen ei kuitenkaan kohtelustaan pillastu.  

Voiko ajan henkeä ennustaa? Miten meidän tulisi ennakoida tulevaa toimiaksemme ajan hengen vaatimusten mukaisesti jo etukäteen siihen valmistautuen? Millainen on ajan henki 2050-luvulla?

ChatGPT

Ajan henkeä on vaikea ennustaa tarkasti, koska se riippuu monista monimutkaisista tekijöistä, kuten yhteiskunnallisista, teknologisista, taloudellisista ja kulttuurisista muutoksista. Vaikka jotkin trendit ja suuntaukset voivat näyttää selviltä lyhyellä aikavälillä, pitkän aikavälin ennustaminen on epävarmaa. Ennakointi tulevaa varten ja ajan hengen ymmärtäminen edellyttävät kuitenkin herkkyyttä muutoksille ja tulevaisuuden mahdollisuuksille. Tässä on muutamia tapoja, joilla voimme yrittää ennakoida ja valmistautua tulevaan ajan henkeen:

 1. Seuraa trendejä: Seuraa nykyisiä trendejä yhteiskunnassa, taloudessa, teknologiassa ja kulttuurissa. Esimerkiksi teknologian kehityssuunnat ja yhteiskunnalliset liikkeet voivat antaa viitteitä siitä, mihin suuntaan ajan henki voi kehittyä.
 2. Tutki tulevaisuuden skenaarioita: Skenaariotyöskentely, eli erilaisten tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottelu, voi auttaa valmistautumaan erilaisiin tulevaisuuden tilanteisiin. Tämä auttaa herkistämään päätöksentekoa tulevaisuuden epävarmuuksien suhteen.
 3. Ole avoin muutoksille: Ole valmis sopeutumaan muutoksiin ja ole avoin uusille ideoille ja näkemyksille. Joustavuus ja sopeutumiskyky ovat tärkeitä ajan hengen vaatimuksia.
 4. Investoi jatkuvaan oppimiseen: Teknologian kehitys ja muuttuvat työelämän vaatimukset edellyttävät jatkuvaa oppimista. Investoi taitojen päivittämiseen ja hanki monipuolista osaamista, joka voi olla arvokasta tulevaisuuden työmarkkinoilla.
 5. Ota huomioon kestävyys: Ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen periaatteet ovat todennäköisesti keskeisiä osia tulevaisuuden ajan henkeä. Siksi kestävän elämäntavan omaksuminen voi olla hyödyllistä.

2050-luvun ajan henki on hyvin vaikea ennustaa tarkasti, mutta on mahdollista tarkastella joitakin mahdollisia suuntauksia. Kestävyys, teknologian integraatio, demografiset muutokset ja globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, saattavat olla keskeisiä teemoja. Tulevaisuuden muokkaaminen vaatii yhteistyötä, innovaatioita ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Matti

Mikä on oma osuutesi tässä ennusteessa? Miten algoritmit, tiede ja teknologia sekä robotiikka ovat edustettuina 2050-luvun yhteiskunnassa ja kulttuurissamme?

ChatGPT

Kuten tekoälyalgoritmi, minulla ei ole kykyä ennustaa tulevaisuutta, mutta voin antaa joitakin näkemyksiä siitä, millaisia vaikutuksia teknologialla ja tekoälyllä saattaa olla 2050-luvulla. On tärkeää huomata, että nämä ovat ennustuksia ja spekulaatioita, ja tulevaisuus voi kehittyä monilla eri tavoilla riippuen monista tekijöistä.

1. Teknologian rooli yhteiskunnassa:

 • Teollinen vallankumous 4.0: Teknologian ja automaation rooli teollisuudessa saattaa kasvaa entisestään. Älykkäät koneet, 3D-tulostus, ja edistyneet robotit voivat olla laajalti käytössä.
 • Lisääntynyt automaatio: Monet manuaaliset ja rutiininomaiset työt voivat olla entistä enemmän automatisoituja, mikä voi vaikuttaa työvoiman rakenteeseen.

2. Tekoäly ja algoritmit:

 • Laajempi käyttöalue: Tekoäly voi olla integroitu laajemmin arkipäivän elämään. Henkilökohtaiset avustajat, terveydenhuollon ennustemallit ja älykkäät päätöksentekojärjestelmät voivat olla yleisiä.
 • Etiikka ja säätely: Tekoälyn eettiset kysymykset ja sen käytön säätely saattavat olla yhä tärkeämpiä keskustelunaiheita.

3. Robotiikka ja fyysiset autonomiset järjestelmät:

 • Laajempi käyttö käytännön sovelluksissa: Robotiikka voi olla laajasti käytössä esimerkiksi terveydenhuollossa, logistiikassa ja kodin automaatiojärjestelmissä.
 • Ihmisen ja robotin yhteistyö: Fyysiset robotit voivat toimia yhä enemmän ihmisten rinnalla tiimityössä monissa ympäristöissä.

4. Tiede ja innovaatiot:

 • Läpimurtoja terveydenhuollossa: Tiede ja teknologia voivat tuottaa merkittäviä läpimurtoja terveydenhuollossa, kuten yksilöllinen lääketiede ja geeniteknologia.
 • Ilmastonmuutoksen torjunta: Tiede voi olla avain ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja innovatiiviset ratkaisut voivat olla tärkeitä ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

Vaikka teknologia voi tuoda mukanaan monia mahdollisuuksia ja tehokkuutta, siihen liittyy myös haasteita, kuten työpaikkojen muutokset, yksityisyyden suoja ja eettiset kysymykset. Tulevaisuuden muotoutuminen edellyttää tasapainottelua teknologian hyötyjen ja riskien välillä sekä yhteiskunnallista ja poliittista päätöksentekoa näiden haasteiden hallitsemiseksi.

Matti

Onko todellakin niin, että ilmastomuutoksen torjunta on edelleen otsikoissa vielä vuonna 2050? Eikö kolme vuosikymmentä lisää riitä tälle aiheelle medioissamme? Eivätkä mediamme väsy ikinä edes sellaiseen, joka on joko korjattu tai tuho totaalinen?

ChatGPT

Ilmastomuutoksen torjunta todennäköisesti säilyy merkittävänä keskustelu- ja toiminta-aiheena myös vuonna 2050. Tämä perustuu siihen, että ilmastonmuutos on pitkäaikainen ja laaja-alainen ilmiö, joka vaikuttaa maapallon ekosysteemeihin, yhteiskuntiin ja talouksiin. Vaikka emme voi ennustaa tulevaisuutta tarkasti, on useita syitä olettaa, että ilmastonmuutoksen torjunta pysyy tärkeänä:

 1. Jatkuva vaikutus: Ilmastonmuutos vaikuttaa yhä voimakkaammin sääoloihin, merenpinnan nousuun, ekosysteemeihin ja ihmisten elinoloihin. Nämä vaikutukset tuovat esiin tarpeen jatkuvasti sopeutua ja torjua ilmastonmuutosta.
 2. Tiedostavat yhteiskunnat: Yhteiskunnat ympäri maailmaa ovat kasvattaneet tietoisuuttaan ilmastonmuutoksen seurauksista ja ovat lisänneet pyrkimyksiään vähentää päästöjä ja siirtyä kestävään elämäntapaan. Tämä tietoisuus ja sitoutuminen voivat jatkua myös tulevaisuudessa.
 3. Tutkimus ja innovaatiot: Ilmastonmuutoksen tutkimus ja teknologinen kehitys voivat edistää uusia keinoja vähentää päästöjä, sopeutua muutoksiin ja kehittää kestäviä käytäntöjä. Tämä tutkimus jatkuu todennäköisesti myös vuonna 2050.
 4. Kansainväliset sitoumukset: Maailmanlaajuiset sopimukset, kuten Pariisin ilmastosopimus, edellyttävät valtioiden sitoutumista ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä sitoutuminen ja yhteistyö voivat olla edelleen tärkeitä tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyy kuitenkin myös haasteita, kuten poliittiset erimielisyydet, taloudelliset intressit ja teknologiset rajoitukset. Vaikka ilmastonmuutoksen torjunta ei välttämättä ole päivittäinen otsikko, se voi silti olla jatkuvasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa vuonna 2050 ja sen jälkeenkin.

Matti

Kasvavatko julkiset menot kuten nykyisin, siinä missä kriisijohtaminen ja poliittiset jakolinjamme, sota Ukrainassa? Opimmeko mitään ilman syviä kriisejä ja kansakuntina yritysten ja erehdysten kautta uskottavuutta teoillemme hakien?

ChatGPT

Kysymykset julkisista menoista, kriisijohtamisesta, poliittisista jakolinjoista, sotatilanteista, oppimisesta ja kansakuntien uskottavuudesta ovat monimutkaisia ja liittyvät syvälle yhteiskunnalliseen ja poliittiseen dynamiikkaan. Tässä on joitakin näkökohtia:

 1. Julkiset menot ja kriisijohtaminen:
  1. Kriisit, kuten sotatilanteet tai suuret terveyskriisit, voivat usein vaatia lisää julkisia menoja hätätilanteisiin vastaamiseksi.
  1. Julkiset menot voivat myös kasvaa muiden haasteiden, kuten taloudellisten laskusuhdanteiden tai sosiaalisten muutosten, seurauksena.
 2. Poliittiset jakolinjat:
  1. Kriisit voivat voimistaa poliittisia jakolinjoja, ja niiden hallinta voi olla haasteellista, kun päätöksentekijät pyrkivät löytämään yhteisiä ratkaisuja vaikeissa tilanteissa.
  1. Poliittiset mielipide-erot voivat heijastua myös julkisten menojen kohdentamiseen ja päätöksiin.
 3. Sotatilanne Ukrainassa:
  1. Sotatilanne Ukrainassa on monimutkainen kansainvälinen konflikti, jolla on laajoja seurauksia alueellisesti ja maailmanlaajuisesti.
  1. Sotatilanteet voivat vaikuttaa kansantalouteen, turvallisuuteen ja poliittisiin suhteisiin, ja ne voivat myös vaikuttaa julkisiin menoihin.
 4. Oppiminen kriisien kautta:
  1. Kriisit voivat tarjota mahdollisuuden oppimiseen ja parantamiseen. Esimerkiksi terveyskriisi voi johtaa terveydenhuollon järjestelmän vahvistamiseen ja varautumiseen tuleviin uhkiin.
  1. Toisaalta kriisien aikana päätökset voivat olla kiireellisiä, ja niiden pitkäaikaiset vaikutukset voivat olla vaikeita ennustaa.
 5. Kansakuntien uskottavuus:
  1. Kansakuntien uskottavuus voi riippua siitä, miten ne käsittelevät kriisejä ja haasteita.
  1. Avoin ja tehokas kriisijohtaminen sekä kyky sopeutua ja oppia virheistä voivat vaikuttaa kansakunnan maineeseen ja uskottavuuteen.

On tärkeää huomata, että kriisit voivat toimia myös katalysaattoreina muutokselle ja uudistuksille. Kriisit voivat paljastaa haavoittuvuudet ja tarpeen parantaa valmiuksia vastata tuleviin haasteisiin. Oppiminen ilman syviä kriisejä voi olla mahdollista, mutta kriisit voivat antaa vauhtia muutoksille ja herättää yhteiskuntaa uudistamaan toimintatapojaan ja prioriteettejaan.

Matti

Muuttuuko median merkitys jatkossa ja mihin suuntaan?

ChatGPT

Median merkitys on jatkuvassa muutoksessa teknologisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutuksesta. Tulevaisuuden suuntaukset voivat olla monimutkaisia, mutta tässä on joitakin mahdollisia muutoksia, joita saatamme nähdä:

 1. Digitalisaatio ja verkko-ominaisuudet:
  1. Median digitalisaatio jatkuu, ja verkkopohjainen media saattaa saada entistä suuremman roolin perinteisen median kustannuksella.
  1. Yksilöillä on entistä enemmän mahdollisuuksia tuottaa ja kuluttaa sisältöä verkossa.
 2. Personoitu sisältö ja algoritmit:
  1. Median personointi voi lisääntyä entisestään, kun algoritmit analysoivat käyttäjien käyttäytymistä ja tarjoavat yksilöllisesti räätälöityä sisältöä.
  1. Algoritmit saattavat ohjata yhä enemmän sisällön suosittelua ja jakelua.
 3. Monimuotoisuus ja osallistuminen:
  1. Median monimuotoisuus voi kasvaa, kun yhä useammat ihmiset voivat osallistua sisällöntuotantoon sosiaalisen median ja muiden alustojen kautta.
  1. Käyttäjät voivat vaikuttaa siihen, mitä sisältöä tuotetaan ja millainen keskustelu mediassa käydään.
 4. Deepfake-teknologian vaikutus:
  1. Deepfake-tekniikoiden kehitys voi tuoda haasteita medialle ja luotettavuudelle, kun keinotekoisesti luodut sisällöt voivat näyttää ja kuulostaa aidolta.
  1. Tämä voi korostaa tarvetta luotettavuuden ja totuudenmukaisuuden korostamiseen mediassa.
 5. Yhteiskunnallinen vastuu ja faktantarkistus:
  1. Median rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana voi kasvaa, kun yleisö odottaa median ottavan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja korostavan totuudenmukaista journalismia.
  1. Faktantarkistus ja luotettavuus voivat nousta keskeisiksi huolenaiheiksi.
 6. Mobiilisuus ja älylaitteet:
  1. Yhä useammat ihmiset kuluttavat mediaa mobiililaitteiden kautta, mikä voi vaikuttaa siihen, miten sisältöä tuotetaan ja jaetaan.
  1. Lyhyet videoformaatit ja mobiilioptimoidut sisällöt voivat kasvattaa suosiotaan.

On tärkeää huomata, että nämä ovat vain mahdollisia suuntauksia, ja todelliset kehityskulut voivat olla monimutkaisempia. Median muutokset ovat tiiviisti sidoksissa teknologiseen kehitykseen, yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja käyttäjien käyttäytymisen muutoksiin. Yksi keskeinen kysymys on myös, miten media sopeutuu näihin muutoksiin ja säilyttää luotettavuutensa ja yhteiskunnallisen merkityksensä.

Matti

Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan käy huomispäivän tie?

ChatGPT

Ihmiskunta ja yksilöt voivat muuttua ajan myötä monilla eri tavoilla, ja tulevaisuuden suuntautuminen on usein monimutkainen ja vaikea ennustaa. Kuitenkin joitakin mahdollisia suuntauksia voidaan harkita:

 1. Teknologinen kehitys:
  1. Jatkuva teknologinen kehitys, kuten tekoäly, bioteknologia ja neurotiede, voi muuttaa ihmisten suhdetta teknologiaan ja mahdollisesti parantaa ihmisten elämänlaatua monin tavoin.
 2. Ympäristötietoisuus:
  1. Ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan kasvava tietoisuus voi johtaa yksilöiden ja yhteiskuntien pyrkimyksiin kestävämpään elämäntapaan ja ympäristöystävällisiin käytäntöihin.
 3. Sosiaaliset muutokset:
  1. Yhteiskunnalliset normit ja arvot voivat muuttua ajan myötä. Esimerkiksi sukupuoliroolit, seksuaalinen suuntautuminen ja monimuotoisuus voivat saada entistä suuremman hyväksynnän.
 4. Terveydenhuollon ja genetiikan kehitys:
  1. Terveydenhuollon edistysaskeleet, mukaan lukien geeniteknologia ja yksilöllinen lääketiede, voivat mahdollistaa terveemmän ja pidemmän elämän.
 5. Työelämän muutokset:
  1. Työelämän muutokset, kuten automaatio ja tekoälyn lisääntynyt käyttö, voivat vaikuttaa siihen, millaisia taitoja ja ammatteja arvostetaan tulevaisuudessa.
 6. Globalisaatio ja teknologinen yhteys:
  1. Maailmanlaajuinen yhteys ja globaalit kysymykset voivat vaikuttaa yksilöiden maailmankuvaan ja herättää kansainvälisen yhteistyön tarvetta.

On tärkeää huomata, että ihminen ja yhteiskunta eivät muutu yhtenäisesti. On monia vastakkaisia voimia, jotka voivat vetää ihmiskuntaa eri suuntiin. Tulevaisuus on usein seurausta monimutkaisista vuorovaikutuksista teknologisten, yhteiskunnallisten, taloudellisten ja kulttuuristen tekijöiden kesken. Ihmiset ovat myös aktiivisia toimijoita, ja he voivat vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu omilla päätöksillään, arvoillaan ja toimillaan. Yksilöiden ja yhteiskuntien kyky sopeutua muutoksiin ja ratkaista haasteita voi vaikuttaa siihen, millainen huomisen maailma lopulta on.

Matti

Kiitos hyvin jäsennellyistä pohdinnoistasi

ChatGPT

Ole hyvä! Jos sinulla on lisää kysymyksiä, tai jos voin auttaa sinua jollain muulla tavalla, älä epäröi kysyä. Hyvää päivänjatkoa!

Rosa de spinis floruit (Hieronymus) – Ruusu kukkii piikkisestä varresta.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts