Reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen vaiko diffuusinen ja imitoitu

Webympäristön globaalit ryhmät ja blogaajien innovaatiokyky

Käsite blogi on laina englannin kielestä, jossa se on alunperin typistymä käsitteestä weblog. Suomessa blogi vakiintui aluksi verkkopäiväkirjaksi, nettipäiväkirjaksi, joskus myös weblogiksi tai lokiksi. Samalla sen yhteyteen liimautuivat määritelmät reaaliaikaisuudesta, vuorovaikutteisesta uusmediasta ja suuri määrä globaalia tiedon tuottajien joukkoa omana yhteisönään (=blogosfääri, blogistani). Nykyisin aktiivisia tiedon tuottajia on jo liki 100 miljoonaa ja määrä kasvaa päivittäin tuhansilla uusilla bogaajilla. Kyseessä on maailmanhistorian suurin tiedon tuoton ja vastaanoton globaali leviämisprosessi, ns. innovaation diffuusio.

Prototalous ja symboli-innovaatio vetureina

Internet -ympäristössä blogit ovat tänään yhä näkyvämmin suurten viestintäyritysten ja mediatalojen toimintaa. Nämä valtaisat viestinnän välineet, yhdistettynä yksittäisiin tiedon tuottajiin, muodostavat helppolukuisen tietopankin eri kuluttajaryhmien käyttäytymisestä markkinoiden käyttöön. Puhutaan prototaloudesta, jossa blogaajat luovat webympäristössä koko ajan uusia sosiaalisia ja kulttuurisia käyttäytymis-malleja. Sen keskiössä toimivat nuoret internet -ympäristön innovaattorit. Valtaosa työstä tehdään siinä pelkkänä kehittelynä, eikä lainkaan toistona saati vanhan omaksumisena (=imitointi).

Uuden omaksujat tulevat myöhemmin, olkoonkin että ero on ajassa mitaten usein vain silmänräpäys ja etäisyydet tuhansia kilometrejä. On eri asia ottaa uutta tietoa vastaan reaaliaikaisesti kuin luoda sitä ”tyhjästä”. Tässä on innovaation ja sen diffuusion valtaisa ero webympäristössä ja samalla sen reaaliaikaisen tutkimuksen suurin haaste. Samalla se kuvaa uuden ja vanhan median välisestä erosta. Toinen on reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen prosessi, toinen historiallinen tapa levittää tietoa tehden uutinen.

Webympäristön blogit muokkaavat sosiaalisia ja kulttuurisia innovaatioita ja välineinä ovat symboli-innovaatiot, uudet käsitteet ja käsitejärjestelmät. Annamme syntyneille uusille käyttäytymismalleille ja toiminnan logiikalle, kulttuurityypeille jne. uusia käsitesymboleja. Tekniset löydöt ja sovellukset syntyvät oikeastaan vasta näiden jälkeen ja mahdollistavat tärkeimpien innovaatioiden leviämisen, diffuusion. Tekni-nen innovaatio edellyttää jo pitkän kulttuurisen ja kielellisen muutoksen sekä niiden symbolirakenteiden syntymisen. Ilman näitä kulutukselle ei löytyisi maailmanlaajuisia tai edes paikallisia markkinoita. Arkikielessä puhumme usein ”sosiaalisesta tilauk-sesta”. Näin symboli-innovaatio on innovaatioista tärkein ja edeltää webympäristössä muita innovaation muotoja.

Katsomosta pelin rakentajaksi

Kasvava webympäristön monikulttuurinen vuorovaikutus avaa uusia innovaatio-prosesseja. Näin on toki tapahtunut aina, mutta paljon nykyistä hitaammin, eikä koskaan reaaliaikaisesti. Prosessia on voitu joko edistää tai kontrolloida. Nämä prosessit ovat monitieteisiä, monikulttuurisia ja elämme vaihetta, jolloin niiden tuottama aineisto on miltei eksponentiaalisesti kasvamassa. Internet on ympäristönä siirtymässä uuteen vaiheeseen. Se ohjaa sosiaalisia ja kulttuurisia käyttäyty-mismallejamme globaalilla ja paikallisella tasolla samaan aikaan. Sen kärjessä kulkevat innovatiivisimmat ja uuteen teknologiseen kieleen ja monikulttuuriseen ympäristöön nopeimmin sisään kasvaneet lapset. Uuden oppimisessa vanhan pois-oppiminen ei vie heiltä aikaa edes sorminäppäryydessä.

Vielä hetki sitten tieto oli leviävää ja diffuusista. Se kulki hitaana historiallisena aaltona yli alueiden, ja vei aikaa suodattuen erilaisten usein institutionaalisten prosessien kautta. Tällaisia olivat mm. aikanaan ylimysvalta, kirkkovalta, merito-kratia, byrokratia mutta myös uskomukset, dogmit, teoriat ja tavallinen maalais- tai kaupunkilaisjärkemme. Ne hidastivat ja pitivät yllä konventionaalisia rakenteita sekä vanhoja vallankäytön hierarkkisia malleja. Niiden varaan rakentuivat paimentolais-yhdyskunnat, agraari- ja teollinen yhdyskunta, mutta aluksi myös informaatiotalou-temme. Reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen globaali prosessi syntyi oikeastaan vasta blogien alkaessa yleistyä ja kenen tahansa päästessä siirtymään ikään kuin urheilu-katsomon passiivisesta seuraajasta kenttäpelaajaksi.

Altruistiset lapset edelläkävijöinä

Blogosfäärin syntyä edelsi verkostotalouden synty 1990-luvun alussa, jolloin informaatioyhteiskunnassa mukana oli jo kilpailukykyyn liittyviä näkymättömiä, ei-taloudellisia suhteita, kuten valtaa ja luottamusta, mutta myös kykyä tuottaa tietoa ja ottaa se vastaan innovaatioprosesseja suosivalla tavalla. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota kontekstin jatkumoon, säänneltyihin ja spontaaneihin sekä suunnittele-mattomiin prosesseihin. Ei vielä niinkään esim. avainhenkilöiden keskinäisiin kontak-teihin globaalisti sekä niiden käyttötarkoituksiin ja räjähdysmäisesti kasvaviin resurs-seihin. Ei ollut joko syytä tai keinoja seurata globaalia tapahtumaa reaaliaikaisena psykologisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Nykyisin se on mahdollista ja tapahtuu tietoverkkojen yhteistyössä ja yhdistämällä tietokoneiden kapasiteettia. Yhteiskuntatieteissä voidaan käsitellä valtaisia aineistoja reaaliaikaisesti aivan samaan tapaan kuin biologiassa DNA -rakenteita ja perimäämme.

Blogosfäärissä yhteys ei muodostu enää taloudellisista eduista ja yhteyksien muo-doista, vaan kyvystä tuottaa uutta tietoa ja olla osa sen usein altruistisessa tuotan-nossa. Tässä nuoret ja lapset poikkeavat vanhemmistaan, joilla taustalla on egoistisia motiiveja. Blogit eivät ole kapea tapa kaupallisen tiiviiseen, organisoituun ja luottamukselliseen suljettuun yhteydenpitoon, kuten perinteisessä 1990-luvun verkostoissa opimme. Resurssi- ja neuvottelutalous eivät toimi webympäristössä, ja perinteisen organisaation ja sen verkostojen siirto webympäristöön tahtoo aina epäonnistua. Tämä koskee myös perinteistä mediaa ja sähköistä paperilehteä.

Megaverkoston synty

Blogosfääriä ei voi tulkita niin kapeasti talousmallina kuin verkostoja, joissa myös tutkimus kohdistui markkinoihin ja yritysten tarjoamiin tuotteisiin. Blogosfääri on itsensä täysin avoimeksi asettavien yksityisten ihmisten välistä toimijoiden reaali-aikaista dynamiikka, suhteiden syntyä ja kestoa, tutkimuksessa psyko- tai sosio-metriikkaa ja useampiulotteisia matriiseja. Suhteet eivät ole koskaan joko yksisuun-taisia tai kaksisuuntaisia ja poikkeavat esim. perinteisen median käyttämistä keinoista, jossa suhde vastaanottajaan on aina hierarkkinen ja enintään kaksisuuntainen.

Talousmallina uusi webympäristön blogosfääri on verkostojen verkosto hieman samaan tapaan kuin tietokoneiden muistin yhdistäminen (=grid/ritilä) on tieto-verkkojen tietoverkko. Sen jäsenenä on monenlaisia verkostoja vaihdannasta kommunikointiin ja psykologisista sosiaalisiin verkostoihin. Kehittyessään ne muodostavat eräänlaisen megaverkoston. Tutkijat seuraavat ennen kaikkea informaatiota, verkostosuhteita, verkostojen luonnetta ja toimijoita, tavoitettavuutta, informaation kulkutapaa, mutta erityisesti tapaamme kerätä tietoa ja tulkita se. Kulttuurien välillä tulkinnoissa on valtavia eroja ja informaatio muokkautuu aina uudeksi hieman samaan tapaan kuin tieto tieteiden rajapinnoilla. Kyseessä ei ole uusi tieto (innovaatio) vaan uusi tulkinta ja käyttö uudessa yhteydessä.

Omalakinen ja psykologisesti kylmä ympäristö

Sama tieto ei aiheuta kommunikaatioverkossa samaa muutosta blogosfäärin jokaisessa klusterissa. Lisäksi samaan klusteriin (ryhmään) kuuluvat blogaajat eivät kuulu liki-mainkaan aina samaan kulttuurialueeseen. Webympäristössä syntyvä yritys, organi-saatio jne. poikkeaa täysin sinne siirretystä toiminnasta. Webympäristö on toiminta-ympäristönä ”omalakinen” ja noudattaa eräänlaista evolutionarismiin perustuvaa toimintalogiikkaa. Sen analogiana käytetään usein biologiasta tuttua valkuaisaine-synteesiä torjua virus. Toiminta on hyvin looginen ja lyhytkestoinen sekä hajoaa kun tehtävä on hoidettu. Tämä on kuitenkin vain yksi malleista ja webympäristö pitää toki sisällään myös hyvin pysyviä rakenteita.

Perinteiset verkostot koostuvat tunteista, asenteista, tiedoista, organisatorisista ja kulttuurisista oppimistapahtumista. Tällaiset usein emotionaaliset prosessit eivät sovi lainkaan blogosfäärin tulkintaan. Toki blogosfäärissäkin palkitaan sellaisia osallis-tujia, jotka vahvistavat toisiaan eivätkä elä toisten kustannuksella. Lisäksi yhteisöl-lisyys elää siten, että innovaatioprosessin kärjessä kulkevat tunnistavat helposti toisensa jo piilotetun symbolijärjestelmänsä avulla. Tämä ”luova luokka” on altruisti-nen, luonteeltaan salliva ja intuitiivisesti visioiva nettiyhteisön ohjailija. Sen kieli on sidottu vain verkostokielen omaan rakenteeseen ja on oma monikansallinen ”telecity blogaajien” kulttuuri tai oikeammin satojen kulttuurien verkosto. Se tuottaa muuttu-van kommunikaation uudet symbolirakenteet ja tulkitsee kommunikaation eri kieliä ja muuttuvia kulttuurisia symboleja. Klusteritaide (cluster art) oli tämän nuoren ryhmän hyvin nopeasti omaksuma ja käyttämä monikulttuurinen yhteinen kieli ja tapa muo-kata altruistisella tavalla perinteisiä taiteen konventioita niitä vapaasti yhdistellen.

Valtaosa harmittomia surffailijoita

Lähes 90 % webympäristön käyttäjistä kuluttaa vain yhteisöpalvelujen sisältöä, lainaa ja imuroi, ostaa ja ottaa vastaan usein tietämättään tai ei tiedä minkä ottaa. Tässä avaamisessa innovaatioprosessi on webympäristössä paljon vaativampi kuin perin-teisessä verkostossa tai jälkiteollisissa yhteisöllisissä rakenteissamme. Alkuteollisen ja agraarin yhteisön käsitejärjestelmät eivät voi avata lainkaan webympäristön symbo-liikkaa ja sen kulttuuri pysyy vieraana. Sellaiseen symboliikkaan, johon ei ole lap-suuden ajan tunnesisältöä, ei ole myöskään myöhempää emotionaalista kosketusta ja siten se on vieras sekä torjuttava. Lisäksi vanhemman kulttuurin matka symboli-järjestelmämme kielettömälle alueelle on mutkikkaampi. Näin lasten tapa ottaa vas-taan uusia symbolijärjestelmiä on sekä kulttuurisesti että psykologisesti helpompi prosessissa, jonka syntytapa on vain muutaman vuoden ikäinen ja alati vaihtuva.

Yhteisöllisyys sinänsä ilmenee webympäristössä, aivan kuten yhteiskunnassa yleensäkin, kaiken aikaa monipuolistuen. Se ei perustu vain yhdessäoloon, sisällön tuottamiseen ja jakamiseen, vaan myös yhä monipuolisempiin suodattimiin, suosi-tuksiin, kaverilistoihin tai verkostopalveluihin, jossa liki 100 miljoonaa ihmistä on jo hakemassa samanhenkisiä tai hakee tietoa vaivoihinsa ja joita lukee liki kymmen-kertainen määrä ihmiskuntaa. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää miksi esim. hakukone Google mainostaa tehokkaimmin tätä kautta. Sata miljoona blogaajaa lukee ainakin omat mainoksensa tarkkaan ja ihastuu niihin omien tekstiensä yhteydessä.

Blogosfäärissä toteutuu lopulta koko elämän kirjo, eikä se tunnista yksittäisten bogaajien sosiaalisia tai kulttuurisia rajoja, ikä- tai sukupuolirasismia, innovaation syntypaikkaa tai etnisiä eroja.

Luovan telecity-blogaajan piiloviestit ja yksilölliset tarpeet

Webympäristön voimana on vuorovaikutteisen reaaliaikaisuuden ohella nuorten vimmattu halu tehdä, tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tästä palavasta halusta syntyvät globaalit innovaatioyhteisöt, jossa muodit ja tyylisuunnat pirstoutuvat, mutta ovat kuitenkin samansisältöisiä ympäri maailmaa. Yksilöllisyys ja ainutkertaisuus ovat luovan webympäristön kärkiluokan edelläkävijöiden havittelema globaali yhteisöl-linen arvo. Näillä pienillä merkeillä halutaan samalla kertoa kuinka ryhmät kuuluvat yhteen, ja ovat samaa blogaajien telecity -luokkaa. Sen moraaliset ja eettiset rakenteet eivät voi vastata perinteiseen yhteisöllisyyteen tai verkoston käsitteeseen luottamuk-sesta tai vastuuntunnosta saati emotionaaliseen tapaan ottaa vastaan tai hylätä. Fik-tiiviset kaverit ovat kuitenkin kasvottomia eivätkä korvaa kotikasvatusta ja fyysisiä kontakteja, koulun läsnäoloa ja kasvattajan tehtävää. Kasvattajan tehtävä vain on nykyisin aiempaa vaativampi ja edellyttää webympäristön ainakin auttavaa tunte-mista.

Kuusi globaalia suurryhmää

Rikkaasta fiktiivisestä maailmasta elävien ja äärimmäisestä vapaudesta nauttivien telecity nuorten jälkeen tulevat ryhmät, joita luonnehtivat viiden globaalin suuryhmän käyttäytymismallit. Näistä kiintoisimpia ovat teosofi-materialistit, fundamentalisti-pelurit, flaneeraaja-surffailijat ja suurimpana ryhmänä postmodernit turistit.

Teosofiset materialistit ovat yhdistelmä webympäristön ikääntyvien ihmisten henkisyyttä perustuen läntiseen realistiseen käsitykseen itsestämme ja maailmasta sekä lähinnä buddhalaiseen opetukseen harmoniasta. Vielä 1970-luvulla tämä sama kulttuuri tunnettiin hippiliikkeen nimellä ja se oli pienen ääriryhmän edustama elä-mäntapa. Nyt siitä on tullut suuri keskiluokkainen ilmiö, jossa teosofin pinnallisessa näkökulmassa haetaan ulkoista muutosta idän uskontoja tapaillen, mutta päädytään lopulta puolitiehen henkiseen materialismiin. Postmodernissa kulttuurissa tämä ryhmä voi määritellä tradition, tilan, ajan, ruumiin ja yhteisön aina uudella tavalla, jolloin samalla normitkin vaihtuvat. Perinteestä on tullut postmodernin teosofin blogissa väline, jota voi käyttää miten tahansa ja ryhmä pääsee lopulta aina samaan yhteiseen päämäärään, kunhan oikein yritetään ja kaivellaan. Näin reaaliaikaisuus ja paikan ja ajan suhteellisuus on ymmärretty sosiaalisena ja kulttuurisena prosessina väärin tai sitä ei ole kerrottu tälle ryhmälle lainkaan.

Fundamentalistit pelurit käyvät webympäristössä hillitöntä taistelua kaikesta mah-dollisesta rajalliseksi kokemastaan. Blogien maailmassa tämä ryhmä kokee joutuvan-sa koko ajan hyväksikäytetyksi, gurujen, opettajien ja mestareiden aivopesemäksi. Perinteinen materialismi on muutettu webympäristön omaksi materialismiksi vaikkei siellä sellaista esiintyisikään. Webympäristöstä haetaan ikään kuin omaa miellyttävää ja moniarvoista ”ydintä” tai ”keskiötä”. Blogosfääri koetaan taistelutantereeksi, jossa taidolla ja oveluudella, kaukonäköisellä tai virheellisellä, haetaan oikeaa ”siirtoa”. Jopa globaalissa, satojen miljoonien ihmisten ja ventovieraiden kulttuurien ympäris-tössä pelaaja rakentaa oman sisäisen pelinsä, joka rakentuu hänen sääntöihinsä sopi-vaksi. Se joka ei suostu pelaajan sääntöihin suljetaan lohduttoman pelin ja muurien ulkopuolelle. Nämä ryhmät ovat lyhytkestoisia, sosiaalista pääomaa ei synny, eivätkä ryhmät ole luovia saati innovatiivisia. Reaaliaikaisuuden ymmärtäminen on funda-mentalistille yhtä ongelmallinen kuin edelliselle ryhmälle.

Flaneeraava surffailija on eräänlainen webympäristön blogin ”kuljeskelun” tyyppi-tapaus. Webympäristössä kiintoisaa on se miltä blogit näyttävät ja kuinka ne ”myy-vät”. Yhteiskunnallinen saati globaali todellisuus on hämärtynyt ja verkostoista haetaan mielihyvän, kiinnostuksen ja jännityksen palasia. Webympäristössä yhden asian ilmiöt eivät nivoudu yhteen eivätkä ne kasva ja laajene toinen toistaan tukien tai vahvistaen. Blogosfäärin sosiaalista muistia ei pääse syntymään ja altruististen avain-ryhmien tuottamat innovaatiot jäävät katkelmallisiksi elämyksiksi. Niihin innostutaan hetkeksi ja unohdetaan ilman että toimintaa syntyisi. Ryhmän kokemukset webympä-ristöstä ovat kouluttamattomia tai ne on sisäistetty heikosti vailla kulttuuriin sitovaa merkitystä.

Webympäristön turisti vannoo valintamyymälän uskollisuutta Dalai Lamalle, hänen seinällä on Jeesus -ikoni, hän käy hindujoogassa ja kertoo blogissaan kiinalaisesta lääketieteestä meditoiden zen -tyyliin. Turistin webympäristön henkisyyspaketti on kuin useiden uskontojen tai kulttuurien käsikirjasta, korostaa moninaisuutta, sieltä täältä haettuja ja räätälöityjä, keskiluokkaistunutta rihkamaa. Turisti on lähellä teoso-fista materialismia, mutta ilman elämäntavan muutosta tai edes vähäistä vastakult-tuurin kapinaa kuten 1970-luvun hippiliikkeessä. Turisti on suvaitsevainen, globaa-lissa webympäristössä avoin kaikelle traditiolle, kunhan siihen ei tarvitse sitoutua. Webympäristöstä haetaan ”totuutta” kunhan totuus ei vaadi kuulumista mihinkään sen yhteisöistä. Turisti ei ole internet -ympäristön tuote kuten telecity -blogaajat eikä voi omaksua sen luovia prosesseja. Turisti ei saa auki webympäristön innovaatioraken-teita, mutta eroaa myös surffailevasta flaneeraajasta ja tämän pirstaleisesta market -maailmasta. Webympäristön reaaliaikaisuus ja rajattomuus on turistille käsitteenä ongelmallinen.

Nuoria ja internet -ympäristöön jo kasvaneita ryhmiä lähinnä ovat toimintaan nope-asti kykenevät yrittäjä -”intrapreneur” -ryhmät. Nämä ovat globaaleista kult-tuureista täysin vapaita ”kulkureita” tai webympäristön ”kaahailijoita”. Näillä ryh-millä ei ole kollektiivista ryhmäsidosta ja juurettomuutta palvelee eksistentiaalinen itsekäs vapauden tavoittelu. Tyypillisiä ovat hypyt tuntemattomaan ja kompromissien kieltäminen. Vieraantuminen omasta kulttuuriympäristöstä helpottaa liikkumista webympäristössä ja usein innovaatioaste on hyvin korkea. Webympäristöstä ei edes haeta omaa ryhmää tai telecity -ihmisten tapaista ryhmätunnusta. Ryhmän jäseniä on enemmän lännessä ja myös Suomessa runsaasti aivan kuten kaikkia muitakin pääryh-miä. Reaaliaikaisuuden ja paikattomuuden taju helpottaa yrittäjien toimintaa ja usein ryhmät ovat syntyneet webympäristön sisälle 2000-luvulla.

Tiivistelmä kirjasta Matti Luostarinen 2007. Webympäristön blogi ja innovaatioprosessit, 560 sivua

sähköisenä www.mtt.fi/met/pdf/met102.pdf

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts