Väärään suuntaan kääntyvä kasakunta

Sven Dufvan tapaan eläen

13.10.2022

On aika mennä vuosikymmentä 2010 eteenpäin ja valitsin noin 300 artikkelistani vuoden 2012 loppupuolella kirjoittamani medioille jakamani palkinnot. Ne kertovat ehkä muita artikkeleja laajemmin, mihin suuntaan maa ja maailma kulki tuolloin medioita seuraten.

Olimme siirtyneet jo aiemmin mediayhteiskuntaan ja sosiaalinen media vei meitä ja muut vikisivät. Olkoonkin että oma mediamme oli siellä usein vielä hoitamatta ja kotisivut kehnoja. Niitä ei seurattu tai ne oli kohdistettu väärin. saimme kehnoa palautetta, jolla ei ollut juurikaan käyttöä edes viihteenä   

Bulevardi yhtenä sivustoistani ei ollut omani eikä sitä ollut Facebook tai muut twitteristä alkaen. Yhdysvaltain tuleva presidentti sai hänkin kokea tämän kylmän tosiasian. Donald Trump käynnisti oman sivustonsa mutta kovin myöhään.

Vuonna 2012 en julkaissut yhtäkään kirjaa koska tuolloin kirjoitettu kirjani siirtyi seuraavalle vuodelle 2013. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa kirjan nimenä o jaettu kahteen osaan ja kumpikin on sivu määrältään 300–400 sivun luokkaa. Alaotsikot ”Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin” sekä ”Norjalaisesta tragediasta illuusiotalouteen ja stagnaatioon” kertovat millaisilla vesillä vuosi 2012 käynnistyi.

Itse vuosi 2012 sai kirjansa kirjapainosta seuravana vuonna otsikolla ”Tuhannen ja yhden vuode tarinoita – Thousand and one years” jolloin sivumääräkin oli komea kuvitetussa kirjassa ja A4 koossa (596 s).

Noiden tarinoiden kertojana mediamme oli se, josta kirjoitin vuoden lopulla oman arvioni ja jaon palkintonikin. Vielä tuolloin minua ei potkittu pois työpaikaltani eläkkeelle kirjoittelemaan, eikä uudistus MTT:n ja kahden muun luonnonvaralaitoksen yhdistämisestä vielä käynnistynyt. Luke oli kuitenkin syntymässä ja olin sitä omalta kohdaltani auttamassa jokaisen kolmen laitoksen kohdalla erikseen ja yliopistoissa samaan aikaan myös työskennellen.

Oli nähtävissä, kuinka luonnonvarat ja niiden tutkijat oli syytä yhdistää hallinnollisesti, jolloin niiden yhteinen yhteiskunnallinen tehtävä kirkastui muillekin kuin poliitikoillemme.

Poliitikot kun olivat seuraamassa maata ja maailmaa, omaa elinympäristöään poikkeuksellisen mediakeskeisesti ja ymmärsivät missä mennään ja mitä luonnonvarat ja niiden käyttö jatkossa meiltä Suomessa edellyttävät.

Maaseutu ja luonnonvarat vaativat uuden ei pelkästään perinteisen ja keskustalaisen näkökulman. Valtaosa luonnonvaroista ja niiden omistuksista oli siirtynyt asumaan kaupunkeihimme ja usein vielä suurimpiin maakuntakeskuksiinkin.  

Niiden käytön merkitys ja tuleva tehtävä avautui sekin uudesta näkökulmasta. Näin sekä biologisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti mutta myös luonnonvarataloutta ja sosiaalisia rakenteitamme seuraten. Se ei ollut pelkkää maatalouspolitiikkaa tai vihreitten sanelemaan suojelua.

Valtaosa kansasta alkoi olla suuren sota-ajan sukupolvea ja siirtynyt eläkkeelle. Se saneli myös omat odotuksensa ja oli merkittävä luonnonvarojen käyttäjä ja omistaja samalla. Maaseutu- ja kaupunkipolitiikka oli sekin pohdittava kokonaan uudesta näkökulmasta myös globaalisti.

Tässä tehtiin virheitä ja ne näkyvät nyt vuonna 2022, jolloin emme arvanneet kuinka pandemiat leviävät ja miten sota voi yllättää myös Euroopan. Oikeammin molemmat olivat toistuvia ja siten pitkä virukseton aika globaalina vitsauksena, ja rauhan vuodet olivat pikemminkin poikkeus kuin sääntö etenkin Euroopan historiassa. Toki näin muuallakin mutta vähemmin Suomessa asuen sitä seuraten. No nyt oli pakko.

Tämä oli yksi syy siihen miksi myös oma työni ja sen painopisteet ajan käyttönä oli muutettava uutta aikaa vastaavaksi ja jätettävä sellainen ympäristö, joka eli väärässä ajassa ja maailmassa. Tähän tähtäsi myös toisen ja kolmannen väitöskirjan pohjustaminen ja hoitaminen ajoissa. Ne kun eivät synny aivan tyhjästä ja ovat kaukana toisistaan.

Samaan aikaan kuitenkin meiltä odotettiin monitieteisen ja tieteiden välisen rinnalla poikkitieteistä osaamistakin. Niiden välillä on merkittävät erot. Yhteiset kokoontumiset edustaen eri tieteenaloja eivät palvele samaa päämäärää, kuin saman henkilön hankkimat tiedot ja taidot sekä luonnontieteissä että ihmistieteissämme ja niiden sovelluksissa.

Se miten oma mediamme selvisi vuonna 2012 tässä muuttuvassa ympäristössä on kirjattu palkintoina näin:

21.12.2012 – 13.10.2022

Tapanani on ollut jakaa mediapalkinnot vuoden vaihtuessa uudeksi. Nyt sitä kiirehtii kalenteri, jonka laatijana on ollut omaa kulttuuriamme merkittävämpi edeltäjä. Mayakansan kalanterin mukaan seuraava suuri ajanjakso alkaa jo tulevana perjantaina 21.12. 2012. Nyt alkaa olla joko lopun alkua tai alun loppua.

Mediavallan aikaa

Oma aikamme on mediavaltaa. Näin riippumatta siitä, käsitämmekö sillä perinteistä mediaa ja sen kehitystä nykyiseksi harvainvallaksi Yhdysvalloissa, jossa ABC (Disney) omistaa kymmenen televisiokanavaa, 44 radioasemaa ja satoja muita vähäisempiä medioita, CBS (Viacom) kolme tusinaa televisioasemaa, 160 radioasemaa ja satoja muita pienempiä medioita ja Disneyn tapaan elokuvastudioita, FOX (Rupert Murdox) 22 televisioasemaa pelkästään Yhdysvalloissa sekä satoja pienempiä medioita, mukana myös kirjankustantamoja ja vähintään 130 päivälehteä sekä NBC (General Electric) joka muodostaa suurimman klusterin, jossa mukana on mm. CNBC (Dow Jones) ja MSNBC sekä Microsoft.

NBC on valtio valtiossa ja koostuu sellaisesta myös teknologia- ja finanssitalojen rakenteesta, jossa kerrotaan päivittäin se mitä amerikkalaisen kuuluu tietää ja lukea maailmastaan ja sen tapahtumista. Siinä politiikka, talous ja media ovat sama asia ja samaa syntyvää maailmankuvaa.

Dualistinen harha

Käsite “näin sen uutisissa” tai “luin sen lehdestä” on käytännössä muutaman mediamafian rakentama maailma, jossa mukana ovat television ja radion, päivälehtien ja kirjojen ohella myös elokuvat ja sähköinen viestintä, internet ja sen luomusten rakentajat, teknologia ja finanssitalot.

Se että saamme tietoja maailmalta hieman myöhässä tai kuvitteellisen oikeassa aikataulussa, mutta hieman virheellisenä, ei ole uutinen. Tämä koskee vaikkapa koulusurmia ja niiden yhteydessä tullutta virhettä kaiken reaaliaikaisen kiireen keskellä.

Uutinen olisi sen sijaan sellainen tieto, joka olisi irti näistä mediamafian rakenteista ja sen tuottaja saisi uutisensa läpi medioissamme. Tässä kiinalainen media toimii toisin kuin Yhdysvalloissa samankaltaisen tapahtuman tiedottajana.

Kun keskustelu puuttuu, media ei ole täyttänyt tehtäväänsä. Onko siis asioita, joista Suomessa vaietaan? Kuvitelma siitä, että mediat ovat avoin areena kansalaiskeskustelulle, on maailman suurin harha.

Käytännössä politiikan, talouden, hallinnon ja muun eliitin edustajat muotoilevat keskustelun esityslistan ja sen mistä yhteiskunnassa puhutaan. Tämä eliitti pystyy määrittelemään ne ehdot, millä tavalla toimittajat raportoivat tapahtumista tai kirjailija kirjansa kirjoittaa, elokuvasta tulee katsottu ja levitetty.

Eliitti määrää ja muovaa tarpeemme ja myös sen millaisia asioita pidämme hyvinä ja luonnollisina yhteiskunnassamme. Tällainen eliitti on konventiota ylläpitävä ja vastustaa muutosta, joka uhkaa sen ylläpitämää valtaa. Näin uusi, luova ja innovatiivinen, ei oikein tahdo läpäistä vanhoja sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia rakenteitamme.

Rakenteen murtamiseen vaaditaan keinoja, jotka ovat rakenteiden itsensä luomuksia ja synnyttävät samalla sellaisen kitkapinnan, jossa innovaattorille jää hetki aikaa reaaliaikaisen maailman pysäyttämiseen. Koko maailma ei tarvitse muuttaa hetkessä. Riittää kun mukana ovat sen avaininnovaattorit ja näiden ennustettu tapa reagoida prosessiin. Se ei noudata perinteisen median diffuusista logiikkaa. Tässä logiikassa mukana on aina dualistinen maailmankuva ja kuvitelma lineaarisesta ajasta.

Spektaakkeleiden maailma

Dualistinen näkökulma, jossa media olisi vallan vahtikoira, on takavuosien tapamme olettaa median olevan idealistinen ja pitävän myös poliittista ja taloudellista eliittiä erillään mediavallan taloudellisesta klusterista ja sen kytköksistä toisiinsa.

Tämä käsitys on lähellä eräänlaista spektaakkelia, jossa dualismi syntyy ihmisen arkielämästä ja sen käsitteistöstä ja toisaalla median välittämästä kuvitteellisesta yhteiskunnallisesta todellisuudesta. Siis kahdesta erilaisesta maailmastamme.

Nykyisin tämä lähiyhteisön “todellisuus” ja “miltä arkielämä näyttää” -todellisuus on korvautumassa laajemmalla sähköisen median tuotteella, jossa jälkimmäinen kilpailee perinteisen mediamaailmamme kanssa.

Emme ole enää varmoja, toteutuuko dualismi siten, kuten meille väitetään tai jolla meitä manipuloidaan. Oleellista on, että uudessa yhteiskunnassa yksilö kokee voimattomuutta ja huomaa kuinka vaikeaa perinteisten instituutioiden kautta on vaikuttaa siihen todellisuuteen, jossa uusi sosiaalisen median sähköinen maailmamme syntyy.

Kykymme kommunikoida suoraan uuden median ja kuvitteellisen päätöksentekijän välillä on liioiteltu ja petymme tähän koko ajan ja luovutamme demokratiassa saavuttamamme vallan muille.

On syntynyt kohtuuton aukko vanhan arkielämän ja kuvitteellisen institutionaalisen ja monella tavalla korporatiivisen vallankäyttäjän välillä. Syntyy demokratian kriisi, jossa vanhat korporaatiot eivät ole enää uskottavia.

Uudessa maailmankuvassa päätökset tehdään Helsingissä, Brysselissä, Wall Streetillä ja mediatalojen omistajien pöydissä, joiden etäisyys on koko ajan kasvava. Samalla mediavallan ja muun vallankäytön välinen suhde ei ole terve.

Kitkapinnan syntyminen

Suomessa toimittaja Risto Uimonen kirjoitti kirjassaan “Median mahti” kuinka media on juuri nyt valtansa huipulla. Heiveröisimmillään mediavalta Suomessa oli Urho Kekkosen aikana, jolloin jo Paasikivi osti median kautta itselleen valtaa saadakseen liikkumatilaa Neuvostoliiton suuntaan.

Kekkonen jatkoi samaa politiikkaa. Mediavallan kasvaessa sen kilpailu muuttui liki itsetuhoisaksi ja tyypillisimmillään se oli Matti Vanhasen joutuessa pääministerinä todistamaan jotain sellaista, jossa syytetyllä ei ollut asiaa oikeuteen. Asia meni eduskunnan päätettäväksi, jolla taas ei kuuluisi olla tällaisten asioiden ratkaisijana mitään tekemistä.

Neljäs valtiomahti ja kaksi muuta olivat napit vastakkain sekä samalla puurot ja vellit sekaisin. Syntyi kitkapinta, joka antoi innovaattoreille mahdollisuuden toimia.

Se, oliko noudatettu hyvää journalistista tapaa, meni lopulta Pekka Hyvärisen johtaman Julkisen Sanan Neuvoston päätettäväksi. Mitä tekemistä JSN:n tapaisella organisaatiolla on maan parlamentarismin ja pääministerin kanssa?

Niinpä koulukaverini Iisalmesta, Pekka Hyvärinen erosi tehtävästään. Tuppilautavallankumos kaatui ja seuraava erovuoroinen oli Yleisradion pääjohtaja. Yleisradiossa joku oli mennyt toisen housuilla tuleen. Tulos oli odotettu. Samoin seuraavien vaalien tulos.

Ymmärrys politiikkaan katosi

Suomessa valtakeskustelu on vienyt valtaa ulos ja maan rajojen ulkopuolelle. Koko valtarakennelma alkoi elää ja vanhan median suhde uuteen ja viidenteen valtiomahtiin, sosiaalisen median koko kenttään, alkoi elää aivan omaa elämäänsä.

Näin kitkapinta laajeni innovaattoreille toimia. Suomalainen media alkoi tylsistyttää keskivertokansalaisen kykyä ymmärtää politiikkaa, taloutta ja median tapaan viestittää ympäröivästä yhteiskunnasta muuten kuin viihteenä ja journalismi alkoi latistua.

European Social Surve (ESS) teki jo vuoden 2006 puolella selvityksen, jossa tutkittiin 15–62-vuotiaiden kansalaisten yhteiskunnallista osaamistamme Euroopassa. Sen ensimmäinen kierros tehtiin vuosina 2002–2003 ja toinen vuosina 2004–2005. Suomesta mukana oli mm. Suomen Akatemia ja hankkeessa haastateltiin 2000 suomalaista 17 valtion kansalaisten kanssa samaan aikaan. Otanta oli riittävän kattava luotettavien tulosten saamiseksi tutkimuksessa, jossa Suomi oli hännän huippuna. Tiesitkö sinä tutkimuksesta tai sen tekijästä, Suomen Akatemiasta?

Viestit eivät mene perille

Tutkimuksen mukaan kansalaisilla on suuria vaikeuksia ymmärtää politiikkaa ja omaa mediaansa muuten kuin gallup -pelinä. Noin joka toinen suomalainen vastaaja piti politiikkaa ja sen ymmärtämistä joko aina tai säännöllisesti vaikeasti ymmärrettävänä.

Luku oli koko ajan juuri Suomessa muita korkeampi. Yhteiskunnallinen ymmärrys ja sen käyttämät käsitteet ovat vieraita. Ay-aktiivinen Saksa on tyypillisellä tavalla vahvasti kallellaan vasemmalle ja siellä on suuret määrät vapaan mielipiteen muodostuksen sallineita mielipidelehtiä.

Suomessa sen sijaan vain pari kappaletta. Sellainen ei synnytä yhteiskunnallista keskustelua. Suomessa 70 % on ay-liikkeessä mukana jäsenenä, liikettä pidetään vasemmistolaisena, mutta jostakin syystä sen jäsenet ovat pääosin mielestään oikeistolaisia. Vain 22 % on vasemmalla vaikka ay-politiikka mielettään vasemmistolaiseksi.

Käsite vasemmisto ja oikeisto on sekin suomalaisille ongelmallinen siinä missä mikä tahansa politiikan terminologia ja tänään etenkin monet talouden vaikuttajat ja niiden yleiseurooppalaiset ilmiöt. Sama koskee paikallista kuntapolitiikkaa ja sen murrosta.

Alue- ja kuntatalouden käsitteet ovat vieraita myös päättäjille. Tiukan paikan tullen hallituksesta jäädään kokonaan sivuun. Kun media on yksipuolista, näkemykset viihdemössön kautta syntyviä, yhteiskunnallisen ajattelun rakennuspuut puuttuvat kokonaan.

Suomalaisen demokratian ja poliittisten instituutioiden kriisi alkoi mediavallasta ja sen vahtikoirasta. Kun Suomessa puhutaan sananvapaudesta, todellisuus ja tutkimustulokset eivät oikein tue toisiaan. Sanavapaus tuli vasta internetin mukana. Suomi ei olekaan ”metsäradio” jossa olemme samaa mieltä ja hongat humisevat, pojat ovat reippaita. Metsäradion kuuntelijat ovatkin kämmen kännykällä ja puhuvat omaa kieltään sekä Ylen kanavat omaansa.

Arctic Babylon 2011

Kirjani mayakansan ennusteista on valmistunut samaan aikaan kun European Social Survey teki tutkimustaan. Samoin toinen väitöskirjani on tuolta ajalta. Siirsin kirjan nettiin ja seurasin sen lukutottumuksia vuosien varrella. Kirja kun oli vaikeasti luettava ja tavoitettava netin sisältä ja sen ostaminen olisi edellyttänyt hieman vaivannäköä ja osaamista netistä se imuroiden.

Aluksi lukijoita kotisivuni kautta oli vain muutama tapaus päivittäin ja vasta tänään, liki kuusi vuotta kirjan julkaisemisen jälkeen, sen lukijamäärä alkaa vastata odotettua.

Suomalaiset ovat hitaita hakemaan netistä oleellista tietoa, ja sen löydettyään eivät sitä hevin kerro muille suomalaisille. Tiedon salaaminen on tyypillistä myös kouluissa ja yliopistoissamme.

Suuri tutkimuslaitos suomalaisen maaseutuyhteisön sisällä on tutkimuskohteena aivan oma lukunsa ja reagoi innovaatioprosesseihin äärimmäisen sulkeutuneesti ja ne torjuen joskus myös aggressiivisesti.

Tässä Yhdysvallat poikkeaa suomalaisista ja eroja on toki myös EU:n muihin jäsenvaltioihin verrattaessa. Sosiaalinen media jakaa sekin lähinnä viihdettä, vähemmän itse asiaa ja sitä kommentoiden tai keskustellen vuonna 2012.

Tässä tieteen ammattilaiset eivät poikkea juurikaan maaseudulla lähiyhteisöstään. Suomalaiset ovat kehnoja keskustelijoita ja väittelijöitä netissä tavalla, jossa yhteiskunnallinen osaaminen syvenisi keskustelun aikana.

Tätä kulttuuria koululaitoksemme ei rohkaise eikä vie opiskelijoita, koululaisia, muuhun kuin viihteen käyttäjiksi. Poikkeuksia on vähän. Tässä on valtavasti tehtävää ja kokonaisen uuden tutkimusalan tai kehittämisinstituution rakentamisen aika.

Riski jäädä muiden kielialueiden ja kulttuurien jalkoihin sekä hakeutua aivan väärille poluille medioittemme seurannassa on nyt todellinen ja erot eri käyttäjäryhmien välillä ovat aivan liian suuria.

Kirja, käsikirjoitus, korjaamaton, löytyy osoitteesta www.clusterart.org/sisus.pdf

Kirja on ollut alkujaan tutkimustarkoituksessa piilotettuna ja se on kohta täyttänyt tehtävänsä epäilemättä luetuimpana kirjanani.

Se on rakennettu menetelmällä, jossa mukana on tavallaan kolme kirjaa ja tekniikka, joka muistuttaa taulun maalaamista öljyväreillä. Jotkut ovat lukeneet kirjan hankkimalla sen kirjakaupasta. Usein kyseessä ovat opettajat, naislukijat. He ovat lukeneet sen useampaan kertaan, jolloin sen rakenteen erikoisuus alkaa paljastua. Hyviä lukuhetkiä odottaessanne maykansan perjantain saapumista.

Toinen kirjani, joka syntyi edellisen jälkeen, kuvaa sosiaalista mediaa ja sen taloutta ja strategiaa. Kirjaa ei voi oikein kääntää kielellemme ”Social media economy and strategy”. Niinpä olen itse kirjoittanut lukujen väliin lyhyitä suomalaisille tarkoitettuja tekstejä. Ne eivät vastaa alkuperäistä ja englanninkielistä kirjaa. Suomi kielenä ei ole tieteen kieli ensinkään.

Kielessämme sanojen järjestys on kohtuullisen vapaa ja jos kirjoitat lyhyen lauseen, oleellista on ensimmäinen ja viimeinen sana. Näiden väillä olevat sanat voit asetella poikkeaviin järjestyksiin ja oleellista on sanojen ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Jopa niiden välillä olvien kirjaiminen järjestystä voit vaihdella vapaasti ja lause on luettavissa.

Miten tällaisen luonto matkivan ja onomatopoeettisen kielen sanomaa voi ottaa vakavasti, jossa sanajärjesystä voi vaihdella ja jopa kirjainten paikkaa sanojen sisällä ja silti ne ovat muka ymmärrettäviä ja viestivät samaa asiaa?

Lisäksi kielemme on suvuton ja kuitenkin kinastelemme sukupuolesta ja sen merkityksestä ikään kuin Ruotsissa, jossa han, hon ja hen tarkoittavat eri asioita kuin suomen ”hän”.

Hen on ollut lähinnä kansaomainen ja siis rahvaan käyttämä ilmaisu sekä nyt Ruotsin Akatemia on joutunut pohtimaan, joko tuon kolmaskin sukupuoli olisi hyväksyttävä heidän kieleensä?   

Kyllä he sen luonnollisesti hyväksyvät, pitkin hampain, olkoonkin että rahvas on sitä käyttänyt jo iät ajat ja suomalaiset kaikille samaa ja suvutonta sanaansa. Suomalaiset eivät ymmärrä miksi der, die ja das kun yhdellä suvulla pärjätään? Mutta ei kahdella, saati kolmella. Miksi osoitella sormella ja antaa suku jopa luonnossa löytyville kiville?

Entä sitten Suomessa? Oma mediamme nosti mekkalan, kuinka meiltäkin on oltava kolme sukupuolta, han, hon ja hen, kuten sivistyskielessä ruotsissa. Kun lyhyessä vaaleja varten tehdyssä Yleisradion muutaman minuutin tentissä vastasin kysymykseen, pohtien eikö YKSI ”hän” kielessämme kuvaamassa kaikkia kolmea käsitettä (sukupuolta) kerro sivistyksestämme enemmän kuin kisailu Ruotsin akatemian kanssa kolmesta han, hon ja hen käsitteistä, se poistettiin koko haastattelusta.

En voi antaa vuonna 2012 yleisradiollemme ja medioillemme palkintoja kielestä, jota nämä alkavat muuttaa muistuttamaan jotain sellaista, joka on sivistymätöntä ja vain rahvaan käyttämää, han, hon ja hen kieltämme.

Me menestymme hyvin tällä suvuttomalla ja onomatopoeettisella, luontoa matkivalla ja ymmärtävällä kielellämme.  Jos jotain uutta on haettava, tapahtukoon se opiskellen lisää saamelaisilta. Kun saamelaisten käyttämä kieli ja kulttuuri medioissamme lisääntyy, voimme palata asiaan. Muistaen samalla kuinka sodan uhka idästä on aina todellinen ja myös Euroopassa etenkin suomalaisten kokemusta vaativa maailmakuva.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts