Innovaatiot uuden maaseudun tuotteinamme

Miksi Forssan talousalue on tyhjenemässä vaikka sen sijainti on keskellä ruuhka-suomen ydintä? Miksi kaikki muutkin kymmenet seutukaupunkimme ja niiden maaseutu on yllättäen kokemassa saman kohtalon?

Kirjoitin aiheesta vuonna 2006 ja sitä on luettu nytkin eilen runsaasti. Ilmiö kun liittyy innovaatiopolitiikkaan ja tapaamme luokitella talous- ja sosiaalipolitiikassa alueitamme tavalla, joka ei vastaa lainkaan enää omaa aikaamme. Käydäänpä siis läpi miksi tämä vanha malli toimii myös tänään robottien ja tekoälyn aikana ikään kuin eläisimme edellisen vuosisadan puolella.

perjantai, toukokuu 26, 2006

Innovaatio maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksessa

Innovaatiot voidaan jakaa innovaatiotutkimuksen näkökulmasta typologioihin, jotka palvelevat myös maaseutu- kaupunkivastakkainasettelua. Usein kyseessä on aika- ja tila-aspekti, innovaation leviäminen (diffuusio) tai Schumpterin alunperin esittämä luokitus (lähteet ks. Luostarinen 2005). Tällöin innovaatiot jaetaan esim. teknologisiin innovaatioihin, hallinnollisiin tai organisatorisiin innovaatioihin ja markkinainnovaatioihin. Eri kulttuureissa innovaatiolla ymmärretään hyvinkin erilaisia asioista ja omassamme lähinnä taloutta palvelevia tuotteita tai prosesseja, usein myös diffuusiota ja oppimistapahtumia.

Alkujaan innovaatio on ollut kuitenkin käsitteenä oleellisesti laajempi ja pitää sisällään myös kulttuuriset ja symboli-innovaatiot ja monesta suurkielestä ilmiö puuttuu kokonaan ja se korvautuu käsitteellä ”talouspolitiikka”. Kaikki talouspolitiikka on siis samalla innovaatiopolitiikkaa.

Suppeammassa merkityksessä (esim Alarinta 1998, Harisalo 1984) innovaatioissa on eritelty Clar & Stautonia (1989) mukaillen (ks. Luostarinen 2005, lähteet) tieteellisteknisen merkityksen mukaan perus- tai radikaali-innovaatiot sekä sovelletut tai vähittäisinnovaatiot. Näistä maaseutuun liitetään meilläkin helposti jälkimmäiset. Toiseksi hyödynnettävän tiedon tai taidon mukaan voidaan puhua teknologiseen kehitykseen perustuvasta tai tarjontalähtöisestä innovaatiosta sekä markkinoiden vetoon perustuvasta innovaatiosta. Ne eivät oikein ole olleet perinteisen maaseutumme käsitteitä ja sama ajattelu on säilynyt myös tälle vuosituhannelle.

Maaseutu koetaan, tai on perinteisesti koettu, usein tuotantoalueena ja kaupunki taas jälkimmäisen innovaation prosessoijana. Muodikkaampaa on ollut puhua kulutuksesta innovaation lähtökohtana. Kuluttaja siis ohjaa innovaatiota ja sen syntyä ja hänhän on metropolissa asuva suomalainen. Jos ei ole niin siirrettäköön sitten sinne.

Kolmanneksi innovaatiot voidaan jakaa liiketaloudellisen merkityksen mukaan, jolloin voidaan mainita esim. tuotantojärjestelmiä koskevat innovaatiot ja autonomiset innovaatiot. Systemaattisempaa työtä on tehty edellisten kohdalla mutta molempia suosii perinteisessä ajattelussa urbaani ympäristö tai ainakin taajamoitunut ja tiheä asutus. Jos sellainen sitten puuttuu, tehtäköön siis sellainen. Sellaisena se palvelee myös uutena sotealueenakin ja sen ytimenä. Mieluiten niitä saisi olla mahdollisimman vähän.

Neljäntenä jakotapana voisi olla kohteen mukainen innovaatio, jolloin puhumme tuoteinnovaatioista, prosessi-innovaatioista, organisatorisista innovaatioista tai vaikkapa markkina- tai markkinointi-innovaatioista. Nykykäsityksen mukaan näillä ei ole erityistä kaupunkiin tai maaseutuun sidottavaa toimintalogiikkaa. Suomessa on kuitenkin toisin. Me uskomme että myös nämä innovaatiot ovat metropolialueiden tuotetta. Ja jos ei ole niin tehtäköön ne sellaisiksi. Ilmastomuutos vaatii jos ei muuta keksitä.

Viides luokitustapa olisi syntyprosessin mukainen ja tällöin oleellista olisi innovaation jatkuvuus, ajoittaiset innovaatiot, iteratiiviset prosessit ja innovaation tietoinen kehittäminen. Syntyprosessi suosii lähinnä alueen taloushistoriaa, toimintaympäristön logiikkaa, verkostojen ja etenkin klusterien toimivuutta. Joskus kyseessä voi olla myös hiljainen tieto, sosiaalinen pääoma ja alueellinen ”muisti” (ks. käsitteet Luostarinen www.clusterart.org )

Innovaation diffuusiossa kyse on muutoksesta, viestintäprosesseista ja omaksumisesta klassisen Hägestarandin tai Rogersin mallien mukaan (lähteet ks. Luostarinen 2005). Perusmalleja ovat S-käyrä, hierarkiamalli, kaskadidiffuusio, naapuruusefektit ja epidemiamallit sekä näiden alueelliset sovellukset. Näistä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen näkökulmasta tärkein on keskus- ja vaikutusaluejärjestelmämallit sekä hierarkiamallit. Viestintä- ja kommunikaatiomallit sekä nykyinen informaatioyhteiskunta vei mallit uuden kriittisen tarkastelun kohteeksi. Robotit ja tekoäly alkoivat jopa suosia ympäristöjä, jotka olivat maaseutumaisia. Suomessa tästä on vain vaiettu. Kyseessä on poliittinen valinta ja monen hallituksen yhteinen vanhahtava talouspolitiikka. Se syntyi jo edellisen vuosisatamme aikana.

Innovaation diffuusioon liitetään nykyisin samoja elementtejä kuin itse innovaation syntyyn. Nykyinen viestintä ja sen vastaanotto on oleellisesti monivivahteisempi tapahtuma kuin mitä perinteinen diffuusiomalli oletti. Lisäksi tärkeitä ovat ne olosuhteet ja toimintaympäristöt, joissa diffuusio tapahtuu. Kyseessä ei ole yksiselitteinen viestintätapahtuma lähteeltä vastanottajalle. Esimerkkinä viruksen leviäminen ei ole tiedon, taidon tai vaikkapa musiikin ja visuaalisesti vastaanotetun viestin leviämistä, omaksumista ja ymmärtämistä sekä sen muokkaamista ja käsittelyä. Taas kerran taustalla on vanhahtava teoria ja sen mallit talouspolitiikan ohjaajana aluepolitiikassamme.

Tärkeämpää kuin luokitella ”alueita” (regionalismi) on luokitella innovaatioita, niiden tyyppejä ja kyky vastaanottaa niitä. Se miltä tasolta innovaatio otetaan vastaan ratkaisee prosessin, jolla ko. innovaatio kyetään saavuttamaan. Tässä apuna käytetään tiimejä, verkostoja, klustereita jne. Spatiaalisena yksikkönä voi olla yhtä hyvin kaupunki kuin maaseutumainen ympäristö. Alueet eivät innovoi vaan verkostot, klusterit ja niiden yhteiset toimijat. Sosiaalinen pääoma on näiden yhteistä vuorovaikutusta ja mahdollisesti joskus myös alueellista muistia, jopa pääomaa. Pääsääntöisesti innovaatiotoiminnassa ”löydetään”, ei keksitä. Newton ja Einstein eivät keksineet luonnonlakeja vaan löysivät ne. Pääsääntöisesti innovaatio on jo olemassa ja globaalisti läsnä missä tahansa samanaikaisesti. Sillä ei ole mitään tekemistä löydetäänkö ilmiöt urbaanissa tai ruraalissa ympäristössä, kaupungissa tai maaseudulla. Robotit ja tekoäly eivät valikoi mitenkään tätä ympäristöämme. Omat kirjoitukseni luetaan aivan samatta tavalla robottien väittämänä ja niille myös ohjattuna tekstinä ja kuvina, minä tahansa tuotteena.

Suomessa maaseutuyritysten innovaatioprosessia ovat käsitelleet mm. Esa Storhammar ja Seija Virkkala (2003) (lähteet ks. Luostarinen 2004). Tutkimuksessa maaseutu on jaettu neljään perinteiseen vuorovaikutusmalliin. Ne eivät ole mitenkään muuttuneet tultaessa vuoteen 2018. Vain tekoäly ja robotit ovat kehittyneet entisestään.

Ensimmäisessä ns. jäännösmallissa maaseudulla ei ole itseisarvoa innovaatioiden tuottajana. Tässä mallissa kaupungit nähdään innovaatioiden tuottajana ja maaseutu on niiden vastaanottajana. Innovaatio edellyttää mallin mukaan tiheää vuorovaikutusta. Maaseutua voidaan kehittää vain lisäämällä innovaatiotoimintaa taajamissa, josta ne leviävät myöhemmin myös maaseudulle. Kiintoisaa tämän mallin kohdalla on, että pääosa teknologiakeskuksista ja tiedepuistoista on syntynyt jo useamman vuosikymmenen ajan joko pieniin taajamiin tai maaseudulle.

Malli on syntynyt alunperin hierarkkisista rakenteista ja ajatuksesta, jossa innovaatio leviää maaseudulle pääkaupunkiseuduilta ja metropoleista hierarkkisesti portaittain suodattuen. Kyseessä ovat 1800-luvun keskus-periferiamallit ja vaikutusaluejärjestelmät. Osa näistä malleista syntyi jo 1600-luvulla ja useimmat niistä ovat analogioita luonnontieteen historiaan (esim. Newton ja painovoimamalli, gravitaatio). Ne ovat totta mutta vain tuossa ajassa ja ympäristössä. Emme elä siinä enää 2000-luvulla.

Kahtiajakautumismallissa on kaksi näkökulmaa: konsensusnäkökulma ja riippuvuusnäkökulma. Edellisessä korostetaan perinteistä työnjaon näkökulmaa ja funktionalismia. Maaseutu nähdään maahan sidottujen (=areaalisten) elinkeinojen toimijana ja kaupunki lokaalisten elinkeinojen sijaintipaikkana. Malli on vanhahtava ja sen taustalla on ajatus maaseudusta luonnonvarojen tuottajana ja kaupungista jalostajana ja palvelujen tuottajana. Innovaatiotkin tämä alun perin 1800-luvulta oleva malli jakaa maaseudun ja kaupungin innovaatioihin.

Koko maailmankuvamme ja sen käsitteet perustuivat tähän käsitteistöön, jolloin siitä luopuminen oli myöhemmin liki mahdotonta muuttamatta ensin myös käsitteistöä oikeaan suuntaan. Kyse oli paradigmaisesta muutoksesta, johon internet ja tekoäly robotteineen meidät johdatteli. Syntyi uusi ajaton ja paikaton maailma sekä hybridiyhteiskunnan kouristelu. Vanhat mallit menivät romukoppaan. Graduja eivät voineet opettajatkaan enää kopioida toisiltaan oli siellä viitteet oikein tai väärin. Virhe oli yhtä suuri.

Riippuvuusnäkökulma korostaa tässä mallissa konfliktiteorioita ja kahden saarekkeen välinen vuorovaikutus oli dikotominen myös luokkarajoineen ja sosiaalista eriarvoisuutta korostava. Sama ilmiö löytyy perinteisistä keskus- ja vaikutusalueteorioista, joissa yhtymäkohtia oli haettu kolonialismin tai imperialismin toimintaperiaatteista. Vuorovaikutus syntyi ja kehittyi keskuksen ehdoilla sekä kehittyi samalla periferian kustannuksella. Innovaatioprosesseissa löytyvät siten heikosti innovatiiviset alihankintasuhteet, innovatiivisten ja osaavien poismuutto sekä horisontaalisen liittoutumisen esto keskusten varjellessa omia periferioitaan, emämaan omia siirtomaitaan. Malli on ikivanha mutta se toimi silloin kiitettävästi.

Jatkuvuusmallissa kaupunki ja maaseutu kuvataan samalla jatkuvasti muuttuvalla janalla. Innovaatiotoiminta ja mm. tutkimus kohdistuu kuitenkin janan kaupungin puoleiseen päähän. Huomio kiinnittyy yksittäisiin toimintoihin, joista tärkeimmät suuntautuvat kaupungista maaseudulle. Koulutus, televiestintä ja palvelut ovat tällaisia innovaatioprosessin käynnistymiselle välttämättömiä tarpeita ja niiden tuli siis sijaita metropolissa. Jatkuvuusmalli ei tuo uutta kahteen edelliseen. Nykyinen aluepoliittinen keskustelumme (kuntauudistus) on osa tätä mallia maakuntineen ja sote samaa ilmiötä ongelmineen. Tätä ei ole edes pohdittu. Vasta kun huomaamme, miten tolkuttoman kallis tuo malli on, me avaamme silmämme liian myöhään.

Sekoitusmalissa kaupunkia ja maaseutua ei edes pyritä erottamaan innovaatioiden näkökulmasta. Olennaista ei ole sijainti vaan innovaatioiden kilpailukyky. Itse ehdot innovaatioiden synnylle olisivat informaatioyhteiskunnan ympäristössä (JIT,JIP) samat riippumatta fyysisestä ympäristöstä. Vain eräänlainen ”innovaatioprofiili” voisi rippua alueen elinkeino- ja toimialarakenteesta. Niinpä sitä korostetaankin koko ajan, profiilia ja metropolialueen imua pelkän profiilin esittelynä. Robotit ja tekoäly eivät ymmärrä sitä lainkaan. Vielä vähemmän Kaliforniassa raivoavat tulipalot tai Floridassa tuhoaan tekevät hurrikaanit.

Malli korostaa maaseudun toimintaympäristön mosaiikkia ja on lähinnä nykyistä käsitystä globaalista toimintaympäristöstämme. Edellisessä lähtökohtana taas oli toiminnat ja niiden jakautuminen, ei niinkään toimintaympäristön kehittäminen sinänsä ja tekoälyn oivallus. Muiden mallien kohdalla maaseutua voidaan kehittää vain joko riippuvuuden murtamisella (emansipaatio), kokonaan uusilla elinkeinoilla tai prosessi-innovaatioilla (Niche-tuotanto) tai keskittymällä yksinomaan innovaatioiden leviämisen soveltamiseen lisäten panoksia taajamiin. Tämä tie on ilmeisesti käyty jo loppuun.

Mehän hukkaamme miljardeja, tuhansia miljardeja,  hylkäämällä sellaista infrastruktuuria ja luontoa, jonka olemme saaneet joko lahjaksi tai jo rakentaneet vuosituhantisen ajan kansamme kodiksi nyt viimeinkin tekoälyn poistaessa digiajan tuotteena etäisyyden, ajan ja paikan kirot.

Matti Luostarinen
26.05.2006

 

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts