Difficultatem facit doctrina – Tieto lisää tuskaa

Matti Luostarinen 2021: Klusteri politiikan, talouden ja taiteen välineenä – Cluster Policy, Economy and Art: Cluster Articles 2021, part 2

About this ebook / Kirjan takakannen tekstistä

31.10. 2023

On aika tarkastella robotiikka ja algoritmejamme aiheena tänään klusterit politiikan, talouden ja taiteen välineinä. Käytän jälleen apuna kirjojani, yli sataa monografista julkaisua sekä yli 5000 artikkelia. Miten robotiikka loppusyksystä ja alkutalvesta 2023 vastaa kysymyksiin, jotka on esitelty jo vuosikymmenien ajan ja ovat osa arkeamme. Sananmukaisesti – ”De verbo”.

Näin ainakin poikkitieteisenä työnä ja sen kuvauksina myös medioissamme ja sosiaalisen median sivustoillekin siirtäen. Oheinen teksti on vuonna 2021 julkaistun kirjani ”Klusteri politiikan, talouden ja taiteen välineenä – Cluster, Policy, Economy and Art: Cluster Articles 2021, part 2.” Kirja on julkaistu myös sähköisissä medioissa ja sen artikkelit useissa alustoissa, myös sosiaalisen median sisällä. Aiheesta on keskusteltu runsaasti ja ne avaa liki sata miljoonaa havaintoa myös googlatenkin. Alkujaan hennosta kynnestä lähetin. – ”De tenero ungui.” (Horatius).

Mennyt vuosi oli kiinalaisittain härän vuosi ja nyt eletään jo tiikerin aikaa. Mennyt vuosikymmen, ja alkaen jo 1970-luvulta, oli taas omalla kohdallani puhtaiden klustereitten (Cluster analysis) aikaa. Mukana myös lasin vuosikymmenet ja Cystal art. Tämä vuosi nimettynä Euroopassa lasin vuotenamme (Glass Age). Ilman lasia olisimme tieteemme kanssa heikoilla. ”Dira necessitas” (Horatius). Julma välttämättömyys.

Tärkeimmät käsitteet ovat olleet kohdallani lasin rinnalla Cluster Policy ja Cluster Art sekä Cluster Articles. Sen jälkeen Cluster Economy, Clustear Analysis ja Cluster Science. Klusteroituvat alueet ja klusterianalyysi olivat osa klusteroituvia yrityksiä ja kuluttajaklustereita, ekologista klusteria (Ecological cluster) jo paljon aiemmin osana innovaatiopolitiikkaa. ”De tenero ungui.”(Horatius) – Hennosta kynnestä lähtien.


Nämä olivat kuitenkin jo edellisten vuosikymmenten tuotteita ja molemmissa väitöskirjoissani (PhD ja ScD) ne mainitaan myös heti väitöskirjojeni otsikoissa ja osana kolmatta tutkintoa (D.Art). Klusterianalyysi oli siten läsnä koko ajan omassa työssäni ja myös harrastuksissani, uuden digiajan tietokoneitten klustereissa ja myös kuvataiteessa ja musiikissa, sukumme median siirtyessä digiaikaan 1980-luvun alussa Etelä-Savossa ja ensimmäisenä Suomessa. De visu; de auditu; de olfactu. Näkemänsä, kuulemansa, haistamansa. Monelle Jumala koneesta. – ”Deus ex machina.” (Platon).                 

Se on sitä nyt myös epäilemättä Euroopan tärkeimmissä rahoitusinstrumenteissa ja niiden innovaatioissa. Se on ollut paradigmainen ja maailmankuvat muuttava ilmiö. Se on myös ratkaisevassa osassa juuri nyt geopoliittisessa kriisissä ja sen laukaisemisessa. Julma välttämättömyys mutta myös, koska kahden kiistellessä, kolmas iloitsee. – ”Duobus litigantibus tertius gaudet.”

Emme voi toimia enää globaalisti tai lokaalisti, spatiaalisesti, regionaalisten alueitten sisään sulkeutuen ja ulkopuolella yhteisten klustereittemme myös vaikkapa huippu-urheilussamme (Sport Cluster). Olemme klusteroituneet toisiimme tavalla, jossa perinteiset aseet on unohdettava sotineen. Jäljelle jää vielä taisteleva kirkko ja riemuitseva kirkko. – ”Ecclesia militans” – ”Ecclesia triumphans.”

Joka niihin tarttuu, aseisiin, varmasti myös niihin hukkuukin. Klusterirakenteiden ulkopuolella ei ole enää luovaa ja innovatiivista tulevaisuutta, tiedettä ja taidetta, politiikkaa ja hyvinvointia, demokraattista yhteiskuntaa. Se on härän vuoden perintöä ja opimme sen viimeistään pandemian aikana ja geopoliittisessa kriisissämme. Fredrik Suuren tunnuslausetta lainaten – ”Esse, non videri.” – Olla, ei näyttää.”

Algoritmien ja robotiikan tapaan sama voidaan sanoa myös pragmaattisesti ja ilman sen sisältämää lopputulosta, joka tekee teot hyviksi. – ”Exitus acta probat.” (Ovidus).

Klusteri politiikan ja taiteen välineenä

ChatGPT

Klusterit (tai klusterointi) voivat olla hyödyllisiä sekä politiikan että taiteen kontekstissa, mutta niiden soveltaminen ja tarkoitus voivat vaihdella merkittävästi näillä kahdella alueella. Tässä on yleiskuvaus siitä, miten klustereita voidaan käyttää politiikan ja taiteen välineenä:

Politiikan klusterit:

Politiikan analyysi: Klusterit voivat auttaa poliitikkoja ja päätöksentekijöitä ryhmittelemään samankaltaisia poliittisia ilmiöitä, äänestäjiä tai puolueita yhteen. Tämä auttaa ymmärtämään poliittisen maiseman monimutkaisuutta ja tunnistamaan trendejä.

Vaalistrategiat: Poliittisten kampanjoiden suunnittelijat voivat käyttää klustereita tunnistaakseen potentiaalisia äänestäjäryhmiä ja räätälöidä viestejään ja strategioitaan paremmin näille ryhmille.

Politiikan mielipidekyselyt: Kyselytuloksia voidaan analysoida klusteroinnilla tunnistamalla samankaltaisia mielipiteitä jakavia ryhmiä, mikä auttaa poliittisia toimijoita ymmärtämään erilaisia asenne- ja mielipidekuvioita.

Taiteen klusterit:

Taiteen analyysi: Taiteen tutkijat ja kuraattorit voivat käyttää klustereita ryhmitelläkseen taideteoksia samankaltaisuuksien perusteella, mikä auttaa luomaan näyttelyitä tai ymmärtämään taiteen historiallisia ja esteettisiä muutoksia.

Taiteilijoiden ja taidesuuntauksien tunnistaminen: Klusterointi voi auttaa tunnistamaan yhteyksiä eri taiteilijoiden tai taidesuuntausten välillä, mikä auttaa taiteen historian kirjoittamisessa ja taidemaailman kehityksen ymmärtämisessä.

Taiteen markkinointi ja kohdeyleisöt: Taidegalleriat ja taiteilijat voivat käyttää klustereita tunnistaakseen potentiaaliset ostajaryhmät ja kohdentamaan markkinointiviestintää tehokkaammin.

Kaiken kaikkiaan ja yhteenvetona edellisestä, klusterointi tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa samankaltaisuutta eri aineistojen, kuten äänestäjien mielipiteiden tai taideteosten, välillä. Se voi auttaa tekemään parempia päätöksiä ja parantamaan ymmärrystä sekä politiikassa että taiteessa. Ja tämä vielä englanniksi. Kieltä vaihdettaessa myös robotiikan sanasto ja käsitteet vaihtuvat. ”Di bene vortant” – Antakoot jumalat sen päättyä hyvin.

Cluster art and policy

ChatGPT

”Cluster art and policy” refers to the intersection of art and government policies or regulations. It involves the consideration of how art and the creative industries are influenced by, and in turn influence, government policies at various levels, including local, national, and international. Here are some key points regarding the relationship between art and policy:

Funding and Support: Government policies often dictate the allocation of funds for the arts, which can have a significant impact on the development and sustainability of artistic communities. Artists, arts organizations, and cultural institutions may depend on government grants, subsidies, and tax incentives to thrive.

Censorship and Freedom of Expression: Government policies can influence artistic expression by either promoting freedom of speech and creativity or imposing restrictions on content and artistic practices. Debates often arise when art challenges societal norms or touches on controversial subjects.

Cultural Heritage and Preservation: Policies related to the preservation of cultural heritage and the protection of historical sites and artifacts play a crucial role in art and culture. Governments may enact laws and regulations to safeguard artistic and cultural treasures.

Public Art and Urban Planning: Public art installations in cities are often subject to municipal policies. These policies can determine the types of public art allowed, the permitting process, and the selection of artists and projects.

Copyright and Intellectual Property: Art is subject to intellectual property laws that protect the rights of creators. Government policies regarding copyright and intellectual property can shape the way artists earn income and distribute their work.

Education and Arts Curriculum: Educational policies can influence the inclusion and funding of arts education in schools. The availability of arts programs and resources can impact the development of future artists and the overall cultural landscape.

Cultural Diplomacy: Governments may use art and cultural exchanges as a means of diplomacy and international relations. Cultural policies can foster cross-cultural understanding and cooperation through artistic initiatives and exchanges.

Economic Impact: The arts and creative industries can have a significant economic impact. Governments may create policies to stimulate the creative economy, boost tourism, and encourage cultural exports.

Understanding the relationship between art and policy is essential for artists, cultural institutions, policymakers, and the public. This intersection can lead to debates and discussions about the role of art in society and the responsibilities of governments in fostering a vibrant cultural environment.

Klusteritaide ja taiteen klusterit

ChatGPT

”Klusteritaide” ja ”taiteen klusterit” ovat käsitteitä, jotka voidaan ymmärtää eri konteksteissa:

1. Klusteritaide:

Klusteritaide viittaa taiteelliseen lähestymistapaan, jossa taideteokset luodaan tai näyttävät olevan ryhmiteltyinä klustereiksi tai ryhmiin. Tämä voi liittyä taideteosten järjestelyyn ja esitystapaan. Klusteritaide voi hyödyntää toistuvia tai samankaltaisia elementtejä taideteosten sisällä, mikä luo yhdenmukaisuutta tai visuaalista yhteyttä taidenäyttelyssä tai taideinstallaatiossa. Klusteritaide voi olla taiteilijan tietoinen valinta luoda yhtenäinen vaikutelma tai herättää tiettyjä tunteita katsojissa.

2. Taiteen klusterit:

”Taiteen klusterit” viittaa taiteen ja kulttuurin alaan liittyvään käsitteeseen, joka liittyy ryhmittelyyn tai luokitteluun. Tässä yhteydessä taidealan toimijoita, taideprojekteja tai taiteen ilmiöitä ryhmitellään samankaltaisuuksien perusteella. Tämä voi auttaa taidehistorioitsijoita, tutkijoita ja kuraattoreita ymmärtämään taiteen kehitystä ja liikkeitä sekä tekemään vertailuja eri taiteilijoiden tai taidesuuntausten välillä. Taiteen klustereita voidaan käyttää myös markkinoinnin ja kohdeyleisöjen tunnistamisen yhteydessä, erityisesti taidegallerioissa ja taidekaupoissa.

On tärkeää huomata, että nämä käsitteet eivät ole yhtä tarkasti määriteltyjä kuin jotkut muut taide- ja kulttuuritermit, ja niiden tarkka merkitys voi vaihdella eri taideyhteyksissä. Klusteritaide voi liittyä enemmän taiteelliseen ilmaisuun, kun taas taiteen klusterit ovat taidehistoriallinen ja analysointiin liittyvä käsite.

Olen jo aiemmin kirjoittanut aiheesta oman artikkelini lainaten siinä jo vuosikymmenten takaa kirjoitettua manifestiani: ”The manifes of cluster art and art of clusters. Klusteritaiteen ja taiteen klusterin manifesti.” Varoin tietoisesti määrittelemättä, saati rajaamasta klusteritaidetta ja sen kaiken aikaa kehittyvää sekä hybridiyhteiskunnan vaihetta elävää kulttuuriamme. Aiheesta on myöhemmin kirjoitettu myös filosofien pohdintoja mm. otsikolla, onko klusteritaide taidetta. Kun näitä pohdintoja lukee, on vaikea olla kirjoittamatta satiiria. – ”Difficile est saturam non scribere.” (Juvenalis).

Oleellista on klusteritaiteen ja taiteen klustereiden räjähdysmäinen leviäminen sen jälkeen, kun manifestini oli julkaistu. Ennen manifestia googlaten en löytänyt ainoatakaan alan julkaisua, saati taideteosta googlen löytämänä. Ainut lähellä oleva havainto liittyi geologiaan. Se oli klusteritaiteelle vapautumisen päivä. – ”Dies absolutionis.”

Tänään löydämme alan taidetta ja tutkimusta sekä kaupallista aktiviteettia klustereineen värikkäine tapahtumineen ja töineen yli sadan miljoonan havainnon joukosta pelkästään googlaten näitä käsitteitä. Alkuperäinen tavoite on saavutettu. Ne eivät ole rajattuja ja yhden kulttuurin tuotetta, vaan poikkitieteisiä ja -taiteisia, monikulttuurisia ilmiöitämme. Juuri tämä tarkoituksellinen rajaamattomuus on ongelma myös oman aikamme robotiikalle ja sen mahdollisuudelle määritellä ilmiöitä, jotka on tarkoituksella jätetty avoimiksi ja osaksi luovuutta, innovointia ja rajatonta maailmaa.  Tämän rajattoman rauhan on jumala meille suonut. – ”Deus nobis haec otia fecit. (Vergilius).

Difficultatem facit doctrina – Tieto lisää tuskaa

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts