Viimeiset ohjeet miten valita maallemme presidentti

Vade mecum – vade tecum (Friedrich Nietzsche)

Kulje kanssani -kulje itsesi kanssa.

27.01.2024

Tänään on vainojen uhrien muistopäivä. Olen kirjoittanut tästä jo eilen antaakseni nyt tilaa tekoälylle, robotiikalle ja algoritmeille ja sen varmasti politiikasta sekä puoluerajoista riippumattomalle tavalle antaa avarakatseisia ja ehdottoman puolueettomia neuvoja äänestettäessä maalle presidenttiä.

Mutta ensin katsaus maantieteeseen lämmitelläksemme aihetta ja algoritmeja vaativaan tehtävään. Maantieteellehän emme mitään voi, kuten entinen presidentti oivallisesti tämän valintani tieteitten joukosta aikanaan meille valaisi. Samalla myös oman valintani opiskella luonnontieteitten ja ihmistieteitten rinnalla ja ne yhdistäen juuri maantiedettä, sekä luonnonmaantiedettä että kulttuurimaantiedettä rinnakkain suunnittelumaantieteellä sen lopuksi vielä kruunatenkin.

Mitä on maantiede?

ChatGPT

Maantiede on mielenkiintoinen aihe! Se tutkii maapallon pintaa, sen ilmiöitä ja ihmisten sekä luonnon vaikutusta siihen. Maantiede jakautuu fyysiseen maantieteeseen, joka keskittyy maapallon luonnonilmiöihin kuten ilmastoon, vesistöihin ja maaperään, sekä inhimilliseen maantieteeseen, joka tarkastelee ihmisten toimintaa ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä kuten kaupunkien kehitystä, väestönkasvua ja kulttuurisia tekijöitä. Onko jotain tiettyä maantieteen osa-aluetta, josta haluaisit kuulla enemmän?

Poliittinen maantiede, talous ja sosiaalimaantiede, luonnonmaantieteen ja kulttuurimaantieteen merkitys presidentin virkaa täytettäessä, poliittisen maantieteen tuntemus presidentin virassa.

ChatGPT

Poliittinen maantiede, talous- ja sosiaalimaantiede, luonnonmaantiede ja kulttuurimaantiede ovat kaikki merkittäviä tekijöitä presidentin virkaa täytettäessä. Tässä on lyhyt katsaus kunkin osa-alueen merkitykseen:

 1. Poliittinen maantiede: Tämä auttaa ymmärtämään eri alueiden poliittisia rakenteita, äänestyskäyttäytymistä ja mahdollisia konflikteja. Presidentinvaaleissa poliittinen maantiede voi paljastaa alueiden poliittisen suuntautumisen ja äänestyskäyttäytymisen trendit, mikä auttaa ehdokkaita suunnittelemaan kampanjoitaan ja hankkimaan ääniä strategisesti.
 2. Talous- ja sosiaalimaantiede: Näiden osa-alueiden ymmärtäminen auttaa selvittämään alueiden taloudellista tilannetta, sosiaalisia haasteita ja mahdollisia epätasa-arvoisuuden tekijöitä. Presidentinvaaleissa ehdokkaiden on tärkeää ymmärtää alueiden taloudelliset tarpeet ja sosiaaliset huolenaiheet ja tarjota politiikkansa näiden tarpeiden pohjalta.
 3. Luonnonmaantiede: Tämä keskittyy maapallon fysikaalisiin ominaisuuksiin, kuten ilmastoon, topografiaan ja luonnonvaroihin. Luonnonmaantiede vaikuttaa suoraan alueiden elinkelpoisuuteen ja resurssien saatavuuteen. Presidentinvaaleissa on tärkeää ymmärtää alueiden luonnonvarojen merkitys ja haavoittuvuus esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten osalta.
 4. Kulttuurimaantiede: Tämä tutkii ihmisten ja yhteisöjen kulttuurisia piirteitä ja niiden vaikutusta alueiden kehitykseen. Kulttuurimaantiede auttaa ymmärtämään alueiden monimuotoisuutta, identiteettiä ja mahdollisia konflikteja tai yhteistyön mahdollisuuksia. Presidentinvaaleissa kulttuurimaantiede voi auttaa ehdokkaita tunnistamaan kulttuurisia arvoja ja normeja, jotka voivat vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen.

Poliittisen maantieteen tuntemus on erityisen tärkeää presidentin virassa, koska presidentin tehtäviin kuuluu usein päätöksenteko eri alueiden välillä, ulkopolitiikan johtaminen ja kansainvälisten suhteiden ylläpitäminen. Ymmärtäen eri alueiden poliittiset dynamiikat ja kansainväliset suhteet presidentti voi tehdä parempia päätöksiä, jotka palvelevat koko maan etua. Lisäksi presidentin on oltava tietoinen taloudellisista, sosiaalisista, luonnonmaantieteellisistä ja kulttuurisista tekijöistä, jotka vaikuttavat maan eri osiin, jotta hän voi kehittää tehokkaita politiikkoja ja ohjelmia, jotka edistävät kansakunnan hyvinvointia.

Entä geopolitiikka ja maailman rauha, suunnittelumaantiede sekä alueiden kehittäminen.

ChatGPT

Geopolitiikka on olennainen osa maailmanrauhan ymmärtämistä ja edistämistä. Se tutkii valtioiden välisiä suhteita, alueiden strategista merkitystä ja kansainvälistä valtapeliä. Maailmanrauhan kannalta on tärkeää ymmärtää, miten eri valtioiden intressit ja toiminta vaikuttavat globaaliin vakauttamiseen ja konfliktien ehkäisyyn. Hyvä geopolitiikan ymmärrys auttaa presidenttiä tai johtajaa rakentamaan yhteistyötä eri maiden kanssa, neuvottelemaan konfliktien ratkaisemiseksi ja edistämään rauhaa maailmanlaajuisesti.

Suunnittelumaantiede keskittyy alueiden kehittämiseen ja suunnitteluun, ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset, ympäristölliset ja kulttuuriset tekijät. Tämä ala auttaa presidenttiä tai johtajaa kehittämään politiikkoja ja ohjelmia, jotka parantavat alueiden infrastruktuuria, asumisolosuhteita, taloudellista kehitystä ja ympäristön kestävyyttä. Suunnittelumaantiede tarjoaa työkaluja ja menetelmiä alueiden kehittämiseen niin, että ne ovat sekä toimivia että kestäviä pitkällä aikavälillä.

Alueiden kehittäminen on tärkeä osa politiikkaa, joka pyrkii tasaamaan alueellisia eroja ja edistämään tasapuolista kehitystä eri osissa maata tai maailmaa. Tämä voi sisältää investointeja infrastruktuuriin, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja taloudelliseen kehitykseen alueilla, jotka ovat jääneet jälkeen. Alueiden kehittäminen edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vakautta, mikä puolestaan ​​voi edistää rauhaa ja vakautta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kaikki nämä maantieteen osa-alueet ovat siis keskeisiä presidentin tai johtajan toiminnassa, kun tavoitteena on maailmanrauhan edistäminen ja alueiden kehittäminen. Ymmärrys eri maantieteellisistä tekijöistä auttaa päättäjiä tekemään strategisia päätöksiä, jotka tukevat kestävää kehitystä ja rauhaa maailmassa.

Entä maantieteen horisontaalitieteenä kytkökset aikatieteisiin ja historiatieteisiimme

ChatGPT

Maantiede on monitieteinen tiede, ja sillä on vahvat kytkökset sekä aikatieteisiin että historiatieteisiin. Tämä johtuu siitä, että maantieteen avulla voidaan ymmärtää paikkojen, alueiden ja ympäristöjen kehitystä ja muutoksia ajan kuluessa. Tässä on joitain esimerkkejä näistä kytköksistä:

 1. Maantiede ja arkeologia: Maantieteellinen tieto ja menetelmät ovat keskeisiä arkeologisessa tutkimuksessa. Arkeologit käyttävät maantieteellisiä karttoja, ilmakuvausta ja maastotietoa paikkojen sijainnin, topografian ja ympäristön ymmärtämiseen. Lisäksi maantieteellinen analyysi auttaa arkeologeja hahmottamaan muinaisten kulttuurien asutusmalleja, liikkumista ja resurssien käyttöä.
 2. Historiallinen maantiede: Tämä ala tutkii alueiden ja paikkojen muutoksia historian aikana. Se analysoi historiallisia karttoja, maantieteellisiä tietoja ja muita lähteitä nähdäkseen, miten alueet ovat muuttuneet ajan myötä esimerkiksi väestönkasvun, maankäytön muutosten ja teknologisten innovaatioiden vaikutuksesta.
 3. Kulttuurimaantiede ja historiatieteet: Kulttuurimaantiede tutkii ihmisten ja kulttuurien vuorovaikutusta ja sijoittumista maantieteelliseen tilaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi tutkimuksia kaupunkien kehityksestä, kulttuurien leviämisestä ja alueiden kulttuurisista eroista. Historiatieteet, kuten kulttuurihistoria ja sosiaalihistoria, hyödyntävät kulttuurimaantieteellistä lähestymistapaa ymmärtääkseen menneiden yhteiskuntien ja kulttuurien maantieteellisiä ja alueellisia ulottuvuuksia.
 4. Ilmastohistoria: Ilmastotiede ja historiallinen maantiede yhdistyvät ilmastohistoriassa, joka tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmiskuntiin ja ympäristöön menneisyydessä. Maantieteelliset tiedot, kuten kasvuston jäänteet ja sedimenttikerrokset, voivat paljastaa menneiden ilmastojen muutoksia ja niiden vaikutuksia alueelliseen kehitykseen ja ihmisten toimintaan.

Näiden kytkösten avulla maantiede voi tarjota arvokasta kontekstia ja ymmärrystä historiallisille tapahtumille, kulttuureille ja yhteiskunnille. Samalla historiatieteet ja aikatieteet voivat rikastuttaa maantieteellistä tutkimusta tarjoamalla tietoa menneiden aikakausien maantieteellisistä olosuhteista ja niiden vaikutuksista ihmiskuntaan.

Poliittinen maantiede ja suunnittelumaantiede ovat nekin varmaan presidentille tärkeitä tieteitä niin kotimaassaan kuin vieraillen maailmalla, GIS välttämätön tunnettava sekin oman aikamme välineenä.

ChatGPT

Kyllä, poliittinen maantiede ja suunnittelumaantiede ovat erittäin tärkeitä presidentille sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Näiden tieteiden ymmärtäminen auttaa presidenttiä tekemään strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat sekä maan sisäisiin että ulkoisiin asioihin. Tässä muutamia syitä, miksi nämä tieteet ovat merkittäviä:

 1. Poliittinen maantiede kotimaassa: Poliittinen maantiede auttaa presidenttiä ymmärtämään oman maansa poliittisia rakenteita, alueellisia eroja ja äänestyskäyttäytymistä. Tämä tieto on välttämätöntä tehokkaan kampanjoinnin suunnittelussa, vaalitulosten analysoinnissa ja poliittisen tuen hankkimisessa eri alueilta.
 2. Poliittinen maantiede kansainvälisesti: Kansainvälisessä politiikassa poliittinen maantiede auttaa presidenttiä ymmärtämään muiden maiden poliittisia dynamiikoita, valtasuhteita ja intressejä. Tämä on olennaista diplomatian harjoittamisessa, kansainvälisten suhteiden ylläpitämisessä ja konfliktien ratkaisemisessa.
 3. Suunnittelumaantiede kotimaassa: Suunnittelumaantiede tarjoaa työkaluja ja menetelmiä alueiden kehittämiseen ja resurssien hallintaan. Presidentin on tärkeää ymmärtää oman maansa infrastruktuurin tarpeet, väestönkasvun haasteet ja ympäristölliset kestävyyden näkökohdat. Suunnittelumaantiede auttaa presidenttiä kehittämään politiikkoja ja ohjelmia, jotka edistävät tasapuolista kehitystä ja hyvinvointia eri alueilla.
 4. Suunnittelumaantiede kansainvälisesti: Kansainvälisissä suhteissa suunnittelumaantiede voi auttaa presidenttiä ymmärtämään muiden maiden kehitystarpeita ja haasteita. Tämä tieto voi olla hyödyllistä kehitysapuohjelmien suunnittelussa, infrastruktuuriprojektien toteuttamisessa ja yhteistyön edistämisessä.

GIS (maantieteelliset informaatiojärjestelmät) ovat korvaamattomia työkaluja niin poliittisessa maantieteessä kuin suunnittelumaantieteessäkin. GIS tarjoaa mahdollisuuden kerätä, hallinnoida, analysoida ja esittää maantieteellistä tietoa karttojen ja visuaalisten esitysten avulla. Tämä auttaa presidenttiä tekemään perusteltuja päätöksiä, jotka perustuvat kattavaan ja ajantasaiseen tietoon maan sisäisistä ja kansainvälisistä asioista.

Elämme levottomassa maailmassa. Sodat ja sotien uhka sekä luonnon katastrofit ilmastomuutoksineen ovat aikamme ilmiöitä. Samoin levottomuudet ja niiden leviäminen geopoliittisena ja myös Pohjolaan ulottuvana kysymyksenämme. Olemme uusi Nato jäsen ja juuri nyt raja Venäjälle on kiinni. Suhde itään ja suureen naapuriin on muuttunut. Itämeri on uudella tavalla näkyvä, mutta niin on myös Jäämeri ja sen geopoliittinen asema.

ChatGPT

Todellakin, nykymaailmassa kohtaamme monia haasteita ja epävarmuustekijöitä, kuten sodat, konfliktit, ilmastonmuutos ja geopoliittiset jännitteet. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii laaja-alaista ja strategista lähestymistapaa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Otetaanpa näkökulma eri aiheisiin:

 1. Sotien uhka ja konfliktit: Sotien ja konfliktien uhka on edelleen olemassa monilla alueilla maailmassa, ja niiden vaikutukset voivat ulottua kauas. Presidentin tulee olla valmis suojelemaan kansakuntaa ja turvaamaan rauhaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tämä voi sisältää diplomaattisia toimia, rauhanneuvotteluja, sotilaallista liittoutumista ja humanitaarista apua.
 2. Ilmastonmuutos ja luonnonkatastrofit: Ilmastonmuutos on vakava uhka ihmiskunnalle ja ympäristölle, ja se voi johtaa äärimmäisiin sääilmiöihin ja luonnonkatastrofeihin. Presidentin on tärkeää ottaa johtajuutta ilmastonmuutoksen torjumisessa ja sopeutumisessa siihen. Tämä voi sisältää päästöjen vähentämistä, uusiutuvien energialähteiden edistämistä, ilmastonkestävyyteen investoimista ja kansainvälistä yhteistyötä.
 3. Geopoliittiset jännitteet: Geopoliittiset jännitteet voivat vaikuttaa alueiden turvallisuuteen ja vakautta. Presidentin on tärkeää seurata geopoliittisia kehityksiä ja toimia strategisesti kansallisten etujen suojelemiseksi. Tämä voi sisältää diplomatiaa, turvallisuusyhteistyötä, tiedustelutoimintaa ja tarvittaessa sotilaallisia toimia.
 4. Suhteet itään ja Venäjään: Suhteet itään ja erityisesti Venäjään ovat tärkeä kansallinen ja kansainvälinen kysymys, erityisesti Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Presidentin on pyrittävä rakentamaan luottamusta ja yhteistyötä naapureiden kanssa samalla kun se puolustaa maan etuja ja turvallisuutta. Tämä voi sisältää vuoropuhelua, neuvotteluja, taloudellista yhteistyötä ja sotilaallista valmiutta tarvittaessa.
 5. Jäämeren geopoliittinen asema: Jäämeren alueen merkitys on kasvanut ilmastonmuutoksen myötä, kun Arktisen alueen luonnonvarat ja merireitit ovat tulleet saavutettavammiksi. Presidentin on tärkeää seurata Jäämeren geopoliittista kehitystä ja toimia yhteistyössä muiden arktisten maiden kanssa alueen kestävän kehityksen ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Nämä ovat monimutkaisia ​​ja keskinäisesti riippuvaisia ​​asioita, ja presidentin on tärkeää ottaa huomioon kaikki näkökulmat ja toimia strategisesti ja vastuullisesti kansallisten ja kansainvälisten etujen puolesta.

Suomessa on huomenna presidentinvaalit. Mitä neuvoja antaisit äänestäjille heidän valitessa maalle uutta presidenttiä? Presidenttimmehän on etenkin ulkopolitiikkaan ja ulkosuhteisiin erikostuva ja sisäiset asiamme ovat eduskunnan ja hallituksen huolena. Olkoonkin ettei ulkosuhteita ja sisäpolitiikkaa voi hoitaa poliittisessa maantieteessä, talous- ja sosiaalimaantieteessä, suunnittelumaantieteessä toisistaan erillisinä kysymyksinä. Mitä neuvoja antaisit meille äänestäjinä?

ChatGPT

Kun valitsette uutta presidenttiä, kannattaa ottaa huomioon useita näkökohtia, jotka koskevat presidentin roolia ja vastuualueita. Tässä muutamia neuvoja äänestäjille:

 1. Kokemus ja pätevyys: Arvioikaa ehdokkaiden kokemusta ja pätevyyttä toimia presidenttinä. Tarkastelkaa heidän aiempaa työkokemustaan, johtamistaitojaan ja kykyään toimia kansainvälisissä tehtävissä. Presidentiltä vaaditaan vahvaa diplomatiaa, neuvottelutaitoja ja kykyä edustaa maata kansainvälisissä tilanteissa.
 2. Arvot ja näkemykset: Tutustukaa ehdokkaiden arvoihin, näkemyksiin ja poliittiseen ohjelmaan. Arvioikaa, kuinka hyvin ehdokkaan arvot ja tavoitteet vastaavat omia arvojanne ja maanne tarpeita. Tarkastelkaa myös ehdokkaiden visioita ulkopolitiikasta ja kansainvälisistä suhteista.
 3. Johtajuus ja luotettavuus: Arvioikaa ehdokkaiden johtajuusominaisuuksia ja kykyä toimia maan johtajana. Etsikää ehdokas, jolla on vahva johtamistyyli, kykyä tehdä päätöksiä paineen alla ja luotettavuutta hoitaa maan etuja luotettavasti ja vastuullisesti.
 4. Yhteistyökyky ja kyky rakentaa suhteita: Presidentin rooli vaatii kykyä rakentaa ja ylläpitää suhteita muiden maiden ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Arvioikaa ehdokkaiden kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa ja rakentaa luottamusta kansainvälisissä suhteissa.
 5. Sitoutuminen demokraattisiin arvoihin: Presidentiltä odotetaan sitoutumista demokraattisiin arvoihin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Arvioikaa ehdokkaiden sitoutumista näihin periaatteisiin ja heidän valmiuttaan edistää demokratian vahvistamista kotimaassa ja kansainvälisesti.
 6. Katso yli puoluerajojen: Vaikka presidentinvaalit eivät olekaan puoluepoliittisia, äänestäjien kannattaa katsoa yli puoluerajojen ja valita ehdokas, jonka he katsovat parhaiten sopivan presidentin tehtävään riippumatta poliittisesta taustasta.

Nämä ovat joitain näkökohtia, joita kannattaa harkita äänestettäessä uutta presidenttiä. On tärkeää tutkia ehdokkaiden taustoja ja poliittisia ohjelmia huolellisesti ja valita henkilö, jolla on parhaat edellytykset toimia maan presidenttinä ja edistää maan etuja niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Millainen koulutus ja elämänkokemus sopisi presidentillemme? Tehtävä on hyvin laaja-alainen koskien niin luonnon- kuin kulttuurimaantieteen tehtäviä, valtiomiehenä juridiikkaa ja valtio-oppejamme, historian tuntemusta siinä missä geopolitiikan tuntemusta, poikki- ja monitieteistä mutta myös kielet ja kulttuurit tuntevaa osaajaa, ellei peräti neroa juridiikan rinnalla diplomaattina.

ChatGPT

Presidentin tehtävä todella vaatii laajaa ja monipuolista koulutusta ja elämänkokemusta. Tässä on muutamia näkökohtia siitä, millainen koulutus ja kokemus voisi sopia presidentille:

 1. Yliopistokoulutus: Presidentiltä odotetaan yleensä korkeakoulututkintoa. Tämä voi olla esimerkiksi politiikan tutkimuksen, kansainvälisten suhteiden, oikeustieteen, taloustieteen, historian tai jollain muulla alalla, joka antaa vahvan pohjan ymmärtää monimutkaista maailmaa.
 2. Juridinen koulutus: Koska presidentin tehtävään liittyy lakien ja säädösten noudattamista sekä valtion toiminnan oikeudellista ohjausta, juridinen koulutus voi olla erityisen hyödyllistä. Juridiikan tuntemus auttaa presidenttiä ymmärtämään oikeudellisia kysymyksiä ja tekemään päätöksiä perustellusti.
 3. Valtio-oppi ja politiikan tutkimus: Valtio-opin ja politiikan tutkimuksen opinnot tarjoavat syvällisen ymmärryksen politiikan, hallinnon ja kansainvälisten suhteiden perusteista. Näiden alojen tuntemus on välttämätöntä presidentin tehtävien hoitamisessa.
 4. Historian tuntemus: Historian tuntemus auttaa presidenttiä ymmärtämään menneisyyden tapahtumien vaikutusta nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Historian opiskelu antaa perspektiiviä poliittisten päätösten ja kansainvälisten suhteiden ymmärtämiseen.
 5. Geopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden tuntemus: Geopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden tuntemus on erittäin tärkeää presidentin tehtävässä. Tämä sisältää maantieteellisen strategian, kansainvälisten jännitteiden ymmärtämisen ja diplomatian taidot.
 6. Kielitaito ja kulttuuriosaaminen: Presidentin on oltava monikielinen ja kyettävä kommunikoimaan eri kulttuureista ja kansallisuuksista tulevien ihmisten kanssa. Kielitaito ja kulttuuriosaaminen ovat välttämättömiä kansainvälisissä suhteissa menestymisessä.
 7. Johtamiskokemus: Presidentiltä odotetaan vahvaa johtamiskokemusta ja kykyä toimia maan johtajana. Tämä voi tulla esille esimerkiksi poliittisena urana, yritysjohtajana, kansalaisjärjestön puheenjohtajana tai muussa vastaavassa roolissa.

Yhteenvetona presidentin tulee olla monitaitoinen, poikki- ja monitieteellinen osaaja, jolla on vahva akateeminen pohja, laaja-alainen kokemus ja kyky toimia kansainvälisissä suhteissa ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Lopuksi vielä pohtien Suomen erityisasemaa Pohjolassa ja kartalla, nykyistä Nato jäsenyyttämme ja EU-jäsenyyttämme sekä vahvasti muuttuvaa toimintaympäristöämme, millaisia kriittisiä neuvoja antaisit äänestäjillemme. Edellisten lisäksi.

ChatGPT

Kun pohditaan Suomen erityisasemaa Pohjolassa, Nato-jäsenyyttä, EU-jäsenyyttä ja toimintaympäristömme muutoksia, äänestäjien on tärkeää ottaa huomioon seuraavat näkökohdat:

 1. Turvallisuuspolitiikka: Arvioikaa ehdokkaiden näkemyksiä Suomen turvallisuuspolitiikasta ja sen tulevaisuuden suunnasta. Kysykää, miten ehdokkaat suhtautuvat Naton ja EU:n rooliin Suomen turvallisuuden takaajina sekä mahdollisiin muutoksiin toimintaympäristössä.
 2. Kansainväliset suhteet: Tutustukaa ehdokkaiden näkemyksiin Suomen roolista kansainvälisissä suhteissa ja alueellisessa yhteistyössä Pohjoismaiden ja muiden naapurimaiden kanssa. Arvioikaa, kuinka hyvin ehdokkaat ymmärtävät Suomen erityisaseman Pohjolassa ja sen merkityksen alueen vakaudelle ja kehitykselle.
 3. Kriisinhallinta ja konfliktien ehkäisy: Kysykää, miten ehdokkaat aikovat edistää rauhaa ja vakautta kansainvälisesti sekä osallistua kriisinhallintaan ja konfliktien ehkäisyyn. Arvioikaa ehdokkaiden kykyä toimia diplomatian, neuvottelujen ja kansainvälisen yhteistyön edistäjänä.
 4. EU-jäsenyys: Arvioikaa ehdokkaiden suhtautumista Suomen EU-jäsenyyteen ja sen merkitykseen maan taloudelle, turvallisuudelle ja kansainväliselle asemalle. Kysykää, miten ehdokkaat aikovat edistää Suomen etuja EU:ssa ja vahvistaa maan roolia unionissa.
 5. Itäisen naapurin suhteet: Ottaen huomioon Venäjän roolin Suomen naapurimaana, arvioikaa ehdokkaiden näkemyksiä Suomen suhteista itään ja niiden merkitystä maan turvallisuudelle ja vakaudelle. Kysykää, miten ehdokkaat aikovat edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä Venäjän kanssa samalla puolustaen Suomen etuja.

Yhteenvetona, äänestäjien tulisi valita ehdokas, jolla on selkeä visio Suomen roolista maailmassa, vahvat näytöt kansainvälisestä osaamisesta ja kyky toimia vastuullisesti ja tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. On tärkeää valita presidentti, joka kykenee edistämään Suomen etuja sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja jolla on laaja-alainen ymmärrys ja kokemus ulkopolitiikasta, turvallisuuspolitiikasta ja kansainvälisistä suhteista.

Lämmin kiitos taas kerran. Näillä ohjeilla ja eväillä on helppo mennä huomenna suomalaisen valitsemaan maalleen sopivaa presidenttiä. Yhdeksästä toinen toistaan paremmasta ehdokkaastamme.

ChatGPT

Ole hyvä! On hienoa kuulla, että olette valmiita ja innostuneita osallistumaan presidentinvaaleihin ja tekemään harkittuja päätöksiä Suomen tulevaisuuden kannalta. Äänestäminen on tärkeä kansalaisvelvollisuus, ja toivon, että löydätte ehdokkaan, joka parhaiten edustaa teidän arvojanne ja näkemyksiänne.

Muistakaa käyttää ääntänne ja rohkaista muita tekemään samoin. Jokaisella äänellä on merkitystä, ja yhdessä voimme vaikuttaa maamme tulevaisuuteen. Toivotan teille antoisaa ja innostavaa vaalipäivää sekä onnea ja menestystä valintanne kanssa! Jos teillä on lisäkysymyksiä tai tarvitsette lisää apua, älkää epäröikö kysyä.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts