Hybridiyhteiskunnan dilemmat ja poikkitieteinen koulutus ja tutkimus

Mitä tarkoittaa dilemma? Entä hybridiyhteiskunnan kouristelu? Sosiaalisen median talous ja strategia?

Ignotum per ignotius – Tuntematonta tuntemattomammalla

Olen käyttänyt teksteissäni usein käsitteitä hybridiyhteiskunta (Hybridiyhteiskunnan kouristelu), dilemma (mm. seuraavan kirjani nimessä), poikkitieteisyys erona monitieteisyydelle ja tieteiden väliselle toiminnalle, sosiaalisen median taloudesta ja strategiasta olen kirjoittanut niin ikään kirjan jo hyvin varhain, algoritmit ja tekoäly ovat olleet osa tutkimustyötäni jo sen käynnistyessä 1970-luvulla, innovaatioista ja innovaatiopolitiikasta olen kirjoittanut kirjojen ohella satoja artikkeleja jne. Kotisivullani (www.clusterart.org) olen avannut kymmenittäin näitä harvemmin käytettyjä käsitteitä jo 1990-luvulta alkaen. Näin mm siksi että sama käsite voi esiintyä eri tieteenalojen käytössä hiven eri merkityksessäkin.

Kokeilin tänään, pakkasen paukkuessa nurkissamme, mitä ChatGPT ja tekoäly kertoisi näistä käsitteistä ja olisiko minun tullut kirjata nämä käsitteet lyhyinä viittauksina jo ennen ankaraa talvea pakkasineen vuonna 2024?

Tekoäly ja robotiikka ei ollut vielä erityisen luotettava kumppani vuosikymmen takaperin ja tänäänkin se keskittyy kohtuullisen lyhyisiin ja helppotajuisiin käsitteiden kuvauksiin. Poikkitieteisinä ne ovat teknisesti orientoituvia, olkoonkin että keskustelu vaikkapa vaaleistamme saa jo ihan uskottavan taustoittajan myös robotiikasta. Tosin valtiotieteilijänä ja poliittisen psykologian kiemuroita karttavana ChatGPT on yhtä uskottava kuin shakkipelaaja, joka ei erehdy lähtemään ulos strategiasta, jolla se on oppinut voittamaan. Tänään ChatGPT on suorittanut jo lukuisia tutkintoja ja on poikkitieteinen tapa seurustella hakien vastausta myös vaikkapa omiin oireisiin flunssan vaivatessa epäilyttävällä tavalla, eikä lääkäri ota vastaan omilta kiireiltään.

Seuraavan kirjani kannessa mainitaan ainakin käsite dilemma. Käynnistetään pakkasaamun keskustelu ja ChatGPT:n tietojen ja taitojen testaus kysymällä algoritmeilta:

Mitä tarkoittaa dilemma?    Wikipedia esitteli sen kysymyksellä: ”Oletko lakannut hakkaamasta vaimoasi? Kyllä tai ei. Jussi Halla-oho sai vastattavakseen presidenttitentissään suomalaisen toimittajan dilemmaan. Oliko suomalainen toimittaja ymmärtänyt tehtävänsä oikein lukemalla pelkästään suomalaista Wikipediaa? Olisiko hänen kannattanut kysyä aiheesta dilemma ja dilemma yhteiskuntana, hybridiyhteiskunnan jatkeena, algoritmeilta ja tekoälyltä?

ChatGPT

Dilemma on tilanne, jossa henkilöllä on vaikeus valita kahden vaihtoehdon tai vaihtoehdottomuuden välillä, kun molemmat vaihtoehdot vaikuttavat hankalilta tai epämiellyttäviltä. Dilemma voi olla moraalinen, eettinen, henkilökohtainen tai ammatillinen. Usein dilemman keskiössä on konflikti kahden arvon, tavoitteen tai velvollisuuden välillä.

Esimerkiksi moraalinen dilemma voisi liittyä tilanteeseen, jossa henkilö joutuu valitsemaan kahden moraalisesti haastavan vaihtoehdon välillä, eikä ole selvää oikeaa tai väärää ratkaisua. Dilemmoja esiintyy monilla elämänalueilla, ja niiden ratkaiseminen voi olla vaikeaa, koska se vaatii tarkkaa harkintaa ja punnitsemista eri vaihtoehtojen välillä.

Mitä tarkoittaa hybridiyhteiskunta?

ChatGPT

Hybridiyhteiskunta viittaa yhteiskuntaan, jossa erilaiset elementit tai piirteet perinteisistä ja moderneista, fyysisistä ja digitaalisista, tai eri kulttuureista ja käytännöistä yhdistyvät. Termiä voidaan soveltaa monilla eri aloilla, kuten teknologiassa, kulttuurissa, taloudessa ja yhteiskunnallisissa rakenteissa.

Esimerkiksi teknologisessa kontekstissa hybridiyhteiskunta voi viitata tilanteeseen, jossa perinteiset toimintatavat yhdistyvät uusiin digitaalisiin teknologioihin. Esimerkiksi perinteiset liiketoimintamallit voivat sulautua digitaalisten alustojen kanssa luoden hybridimallin.

Yhteiskunnallisessa kontekstissa hybridiyhteiskunta voi kuvata tilannetta, jossa perinteiset ja modernit arvot, käytännöt ja instituutiot ovat samanaikaisesti läsnä ja vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan. Esimerkiksi kulttuurien monimuotoisuus, eri sukupolvien näkemykset ja teknologian vaikutus voivat muodostaa hybridiyhteiskunnan.

Yleisesti termi viittaa monimutkaiseen ja moniulotteiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa erilaiset tekijät ja elementit yhdistyvät ja vaikuttavat toisiinsa.

Miten määritellään sosiaalinen media?

ChatGPT

Sosiaalinen media on verkossa toimiva alusta tai palvelu, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, jakaa ja vaihtaa tietoja, sisältöjä, ideoita ja vuorovaikuttaa muiden käyttäjien kanssa. Tämä vuorovaikutus voi tapahtua monilla eri tavoilla, kuten tekstipohjaisissa viesteissä, kuvissa, videoissa ja äänitteissä.

Sosiaalisen median ominaispiirteitä voivat olla muun muassa profiilit, joissa käyttäjät voivat jakaa tietoja itsestään, ystävä- tai seuraajajärjestelmät, joiden avulla käyttäjät voivat seurata toistensa toimintaa, sekä mahdollisuus kommentoida, jakaa tai tykätä toisten käyttäjien sisällöistä.

Esimerkkejä sosiaalisen median alustoista ovat Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok ja monet muut. Sosiaalinen media on tullut merkittäväksi osaksi nykypäivän viestintää ja yhteisöllisyyttä, mahdollistaen ihmisten välisen vuorovaikutuksen laajassa mittakaavassa.

Lomakkeen yläreuna

Lomakkeen alareuna

Sosiaalisen median sekä tekoälyn yhteiskunnallinen dilemma?

ChatGPT

Sosiaalinen media ja tekoäly ovat molemmat muuttaneet merkittävästi yhteiskuntaamme, mutta niiden käytössä ja kehityksessä on myös herännyt monia yhteiskunnallisia dilemmoja. Tässä muutamia keskeisiä kysymyksiä ja huolenaiheita:

 1. Yksityisyys ja tietoturva: Sosiaalinen media kerää valtavasti tietoa käyttäjistään, ja tekoäly käyttää tätä tietoa yhä tehokkaammin personoidakseen sisältöä ja mainoksia. Tämä herättää huolta yksityisyydestä ja siitä, miten henkilötietoja käytetään.
 2. Algoritmit ja suodattaminen: Sosiaalisen median algoritmit voivat luoda ”kuplia”, joissa käyttäjille näytetään vain sisältöä, joka vahvistaa heidän omia mielipiteitään. Tämä saattaa johtaa polarisoituneempaan yhteiskuntaan, kun ihmiset altistuvat vain samanmielisille näkemyksille.
 3. Desinformaatio ja manipulaatio: Sosiaalinen media on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi levittää valheellista tai harhaanjohtavaa tietoa. Tekoäly voi myös käyttää näitä alustoja manipuloidakseen keskustelua ja vaikuttaakseen päätöksentekoon.
 4. Työpaikkojen automatisointi: Tekoäly ja automaatio voivat korvata ihmistyövoimaa monilla aloilla, mikä voi johtaa työttömyyden kasvuun ja aiheuttaa taloudellisia haasteita.
 5. Käyttäjän vastuu: Sosiaalisen median käyttäjät kohtaavat paineita luoda houkuttelevia profiileja ja jakaa jatkuvasti sisältöä. Tämä voi johtaa stressiin ja henkiseen kuormitukseen.
 6. Eettiset kysymykset: Tekoälyn kehittämisessä ja käytössä on useita eettisiä haasteita, kuten algoritmien oikeudenmukaisuus, syrjimättömyys ja päätöksentekoprosessien avoimuus.
 7. Sosiaalisen median vaikutus mielenterveyteen: Jatkuvan online-vuorovaikutuksen ja vertailun yhteiskunta voi vaikuttaa negatiivisesti ihmisten mielenterveyteen, esimerkiksi aiheuttaa ahdistusta, masennusta ja muita mielenterveysongelmia.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä sosiaalisen median ja tekoälyn yhteiskunnallisista dilemmoista. Yhteiskunnan on tärkeää käsitellä näitä kysymyksiä aktiivisesti ja pyrkiä tasapainottamaan teknologian edut ja haasteet tulevaisuudessa.

Olemmeko yhteiskunnassa, jota luonnehtivat yhä enemmän eriasteiset dilemmat?

ChatGPT

Kyllä, on monia merkkejä siitä, että nyky-yhteiskuntaa leimaavat eriasteiset dilemmat. Monimutkaiset ja nopeasti muuttuvat yhteiskunnalliset, taloudelliset ja teknologiset haasteet ovat luoneet tilanteita, joissa päätöksentekijöillä ja yksilöillä on edessään vaikeita valintoja. Tässä muutamia esimerkkejä:

 1. Ympäristö vs. Talous: Ympäristön tila ja taloudellinen kasvu voivat olla vastakkaisia tavoitteita monilla aloilla. Päätöksenteossa on punnittava taloudellisen edun ja ympäristön kestävyyden välisiä vaihtoehtoja.
 2. Teknologian edut vs. Yksityisyys: Nopea teknologinen kehitys ja digitalisaatio tuovat mukanaan monia etuja, mutta samalla syntyy kysymyksiä yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta. Miten tasapainottaa teknologian hyödyt ja henkilökohtaisen integriteetin suojeleminen?
 3. Globalisaatio vs. Paikalliset työpaikat: Globalisaatio mahdollistaa kansainvälisen kaupan ja vuorovaikutuksen, mutta se voi myös johtaa paikallisten työpaikkojen menetykseen ja taloudelliseen epätasa-arvoon.
 4. Tasa-arvo vs. Monimuotoisuus: Yhteiskunta kohtaa haasteita tasapuolisuuden ja monimuotoisuuden edistämisessä. Miten varmistaa, että kaikki yksilöt ja ryhmät voivat osallistua yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti?
 5. Terveydenhuolto vs. Taloudelliset resurssit: Erityisesti pandemian aikana on ollut nähtävissä dilemmoja terveydenhuollon tarpeiden ja taloudellisten resurssien jakamisessa. Miten tasapainottaa terveydenhuollon vaatimukset taloudellisen vakauden kanssa?

Nämä esimerkit heijastavat monimutkaisia päätöksentekotilanteita, jotka vaativat huolellista harkintaa ja tasapainottelua eri arvojen ja etujen välillä. Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa, ja tulevaisuudessa tulee varmasti esiin uusia dilemmoja, jotka vaativat ratkaisuja ja keskustelua.

Elämmekö samalla hybridiyhteiskunnan dilemmaa?

ChatGPT

Käsite ”hybridiyhteiskunnan dilemma” ei ole vakiintunut termi, mutta voimme tarkastella sitä laajemman käsitteen kautta. Yhteiskunnassamme on monia piirteitä, jotka voidaan tunnistaa ”hybridiyhteiskunnan dilemmoiksi”. Tämä voi tarkoittaa, että yhteiskunta kohtaa monimutkaisia kysymyksiä ja haasteita, kun se pyrkii sovittamaan yhteen perinteisiä käytäntöjä ja uusia, usein teknologiaan liittyviä vaikutuksia.

Esimerkkejä ”hybridiyhteiskunnan dilemmoista” voivat olla:

 1. Perinteiset vs. Digitaaliset vuorovaikutustavat: Yhteiskunnissa saattaa olla paineita sovittaa yhteen perinteiset vuorovaikutustavat ja uudet digitaaliset kanavat. Miten säilyttää inhimillinen vuorovaikutus ja yhteisöllisyys teknologian nopean kehityksen aikana?
 2. Työskentelytavat: Etätyön ja perinteisen toimiston välillä on ristiriitoja. Miten ylläpitää tehokasta työskentelytapaa ja samalla huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja tiimityöstä?
 3. Koulutusjärjestelmät: Perinteinen luokkahuoneopetus ja digitaaliset oppimismenetelmät voivat kilpailla keskenään. Miten tarjota laadukasta koulutusta samalla hyödyntäen teknologian tuomia mahdollisuuksia?
 4. Tietosuoja ja teknologian käyttö: Teknologian nopea integrointi yhteiskuntaan nostaa esiin kysymyksiä tietosuojasta ja henkilökohtaisen yksityisyyden suojelemisesta. Miten varmistaa teknologian edut ilman, että vaarannetaan yksilöiden yksityisyyttä?
 5. Perinteiset liiketoimintamallit vs. Digitaaliset disruptiot: Monet perinteiset liiketoimintamallit ovat haastettuina digitaalisen murroksen seurauksena. Miten tukea perinteisiä yrityksiä ja samalla mahdollistaa digitaalista innovaatiota?

Nämä dilemmat liittyvät usein vastakkainasetteluun perinteisten käytäntöjen ja uusien vaikutusten välillä, jotka johtuvat teknologisesta kehityksestä, globalisaatiosta ja yhteiskunnallisista muutoksista. Ratkaisujen löytäminen näihin dilemmoihin vaatii tasapainottelua erilaisten intressien ja arvojen välillä.

Mitä tarkoitetaan poikkitieteisellä ja tieteiden välisellä (monitieteisellä)?

ChatGPT

”Poikkitieteellisyys” ja ”tieteiden välinen” ovat käsitteitä, jotka liittyvät eri tieteenalojen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Näiden käsitteiden tarkka merkitys voi vaihdella hieman käyttöyhteydestä riippuen, mutta yleisesti ottaen ne kuvaavat tieteenalojen rajat ylittävää yhteistyötä.

 1. Poikkitieteellisyys:
  1. Poikkitieteellisyys viittaa siihen, kun eri tieteenalat yhdistyvät tai työskentelevät yhdessä ratkaistakseen tiettyjä ongelmia tai tutkiakseen tiettyjä ilmiöitä.
  1. Tämä lähestymistapa pyrkii ylittämään perinteiset tieteenalarajat ja hyödyntämään eri alojen asiantuntemusta samanaikaisesti.
 2. Tieteiden välinen (monitieteinen):
  1. Tieteiden välinen tutkimus liittyy eri tieteenalojen yhdistämiseen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tutkimuksen tai ongelmanratkaisun tavoitteessa.
  1. Tieteiden välinen lähestymistapa voi liittyä esimerkiksi luonnontieteiden ja humanististen tieteiden yhdistämiseen tai teknologian ja terveystieteen yhteistyöhön.
  1. Tieteiden välinen tutkimus pyrkii hyödyntämään eri alojen vahvuuksia ja luomaan synergiaa niiden välille.

Nämä käsitteet korostavat tarvetta avoimelle kommunikaatiolle, yhteistyölle ja tiedon integroinnille eri tieteenalojen välillä. Poikkitieteellinen ja tieteiden välinen lähestymistapa voivat edistää innovaatioita ja tuoda uusia näkökulmia monimutkaisiin ongelmiin.

Voiko sama henkilö olla poikkitieteinen toimija tai tutkija?

ChatGPT

Kyllä, sama henkilö voi toimia poikkitieteisenä toimijana tai tutkijana.

Poikkitieteellinen toiminta tarkoittaa usein kykyä työskennellä ja integroida tietoa eri tieteenaloilta. Henkilö, joka harjoittaa poikkitieteellistä toimintaa, voi olla esimerkiksi asiantuntija yhdellä tieteenalalla, mutta hänellä voi olla myös laajempi koulutus tai kiinnostus monilla muilla aloilla.

Poikkitieteelliset tutkijat voivat tarkastella monimutkaisia ongelmia monesta näkökulmasta ja käyttää erilaisia menetelmiä ja käsitteitä eri tieteenaloilta. Tällainen lähestymistapa voi olla erityisen hyödyllinen, kun tutkitaan monimutkaisia tai monitahoisia ilmiöitä, jotka eivät välttämättä sovi yhden tieteenalan perinteiseen tutkimuskehykseen.

Poikkitieteelliset tutkijat voivat olla sillanrakentajia, jotka edistävät yhteistyötä eri tieteenalojen välillä, ja he voivat tuoda uusia näkökulmia ja innovaatioita tutkimuskentälleen. Tämä edellyttää kuitenkin kykyä ymmärtää eri tieteenalojen kieliä ja menetelmiä sekä olla avoin uusille ideoille ja näkökulmille.

Voiko poikkitieteisyys helpottaa ja edistää innovaatioiden syntyä ja innovaatiopolitiikkaa?

ChatGPT

Kyllä, poikkitieteellisyys voi merkittävästi helpottaa ja edistää innovaatioiden syntyä sekä innovaatiopolitiikkaa useista syistä:

 1. Monipuolinen näkökulma: Poikkitieteelliset lähestymistavat tuovat yhteen erilaisia asiantuntemuksia ja näkökulmia. Tämä monipuolisuus voi auttaa ratkomaan monimutkaisia ongelmia ja tarjota uusia ideoita innovaatioille.
 2. Rajojen rikkominen: Perinteiset tieteenalarajat voivat muodostaa esteitä tiedon virtaamiselle. Poikkitieteelliset toimijat voivat rikkoa näitä rajoja, mikä edistää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä eri alojen välillä.
 3. Uuden tiedon luominen: Yhdistämällä eri tieteenalojen tietotaitoa ja menetelmiä voidaan luoda uutta tietoa ja ymmärrystä. Tämä voi synnyttää innovaatioita ja avata uusia tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksia.
 4. Ratkaisujen monitahoisuus: Monimutkaiset ongelmat, kuten yhteiskunnalliset haasteet tai teknologiset pulmat, voivat vaatia monitieteellisiä lähestymistapoja. Poikkitieteellinen yhteistyö voi tuottaa kattavampia ja tehokkaampia ratkaisuja.
 5. Tiedon integraatio: Poikkitieteellisyys voi edistää tiedon integrointia eri aloilta. Tämä on tärkeää, kun pyritään soveltamaan tietoa käytännössä ja luomaan innovaatioita, jotka perustuvat monialaiseen ymmärrykseen.
 6. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Innovoinnin avulla voidaan vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin. Poikkitieteellinen tutkimus ja yhteistyö voivat parantaa innovaatioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja käytännön soveltamista.

Innovaatiopolitiikassa pyritään usein tukemaan näitä poikkitieteellisiä piirteitä, esimerkiksi luomalla puitteita, jotka edistävät yhteistyötä eri toimijoiden välillä, rahoittamalla monitieteellisiä tutkimushankkeita tai kannustamalla koulutusohjelmiin, jotka yhdistävät eri alojen osaamista. Näin pyritään luomaan optimaaliset edellytykset innovaatioiden synnylle ja levittämiselle.

Vaatiiko hybridiyhteiskunta ja uudet mediamme poikkitieteistä koulutusta yhdessä innovaatiopolitiikan kanssa?

ChatGPT

Kyllä, hybridiyhteiskunta ja uudet mediat voivat hyötyä poikkitieteellisestä koulutuksesta sekä innovaatiopolitiikasta. Näillä tekijöillä on monia yhteyksiä ja yhteisvaikutuksia, ja niiden kehittämisessä ja hyödyntämisessä poikkitieteelliset lähestymistavat voivat olla erityisen tehokkaita. Tässä on joitakin näkökohtia:

 1. Poikkitieteellinen koulutus:
  1. Hybridiyhteiskunta ja uudet mediat yhdistävät eri alojen elementtejä, kuten teknologiaa, viestintää, yhteiskuntatieteitä ja kulttuuria. Poikkitieteellinen koulutus voi valmistaa yksilöitä monitahoisten ongelmien ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen.
  1. Esimerkiksi digitaalisen median suunnittelijat saattavat hyötyä tietämyksestä käyttäytymistieteistä, teknologiasta ja viestinnästä, jotta he voivat kehittää entistä vaikuttavampia ja käyttäjäkeskeisiä ratkaisuja.
 2. Innovaatiopolitiikka:
  1. Innovaatiopolitiikka voi tarjota puitteet ja kannustimet poikkitieteelliselle tutkimukselle ja kehitykselle. Rahoitusohjelmat ja strategiset aloitteet voivat tukea hankkeita, jotka yhdistävät erilaisia tieteenaloja.
  1. Esimerkiksi yhteistyöohjelmat, jotka tukevat teknologian ja humanististen tieteiden vuorovaikutusta, voivat edistää uusien medioiden kehittämistä, jotka ovat eettisiä, vaikuttavia ja kulttuurisesti herkkiä.
 3. Uuden median monialainen luonne:
  1. Uudet mediat kuten sosiaalinen media, virtuaalitodellisuus ja tekoäly ovat usein monitieteellisiä ilmiöitä, joissa yhdistyvät tekniset, sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat. Poikkitieteellinen koulutus voi auttaa ymmärtämään näiden medioiden monimutkaisia vuorovaikutuksia.
  1. Innovaatiopolitiikka voi tukea hankkeita, jotka pyrkivät ratkaisemaan uusiin mediamuotoihin liittyviä haasteita, kuten tietosuojaongelmia, informaatiovaikuttamista ja teknologisten ratkaisujen eettisiä kysymyksiä.

Yhdessä poikkitieteellisen koulutuksen ja innovaatiopolitiikan kanssa voidaan luoda vahva perusta uusien medioiden kehittämiselle, hyödyntämiselle ja hallinnalle hybridiyhteiskunnassa. Tämä edistää monipuolista osaamista ja yhteistyötä eri alojen välillä, mikä on olennaista näiden monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien ilmiöiden ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä.

Lomakkeen yläreuna

Lomakkeen alareuna

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts