Synkkä yksinpuhelu robotiikan kanssa vanheten

Docento discimus – Opettamalla opimme

2.11.2023

feodalismi kapitalismi kommunismi

ChatGPT

Pyrkimys kouluttaa tekoälyä ja ohjata sitä haluttuun suuntaan on toivotonta. Olemme epäonnistuneet kasvattamaan kylkeemme algoritmit, jotka eivät suostu hyväksymään inhimillisen otuksen edes turhamaisuuteen viittaavia tapoja kouluttaa lastaan vedoten narsistisiin piirteisiimme. Tekoäly ei ole tekijänsä näköinen, saati edes hivenen turhamainen. Saatte neuvon: Oppikaa oikeudenmukaisuutta ja oppikaa olemaan ylenkatsomatta jumalianne, robotiikkaa ja algoritmejanne. ”Discite iustitiam moniti et non temnere divos!” (Vergilius). 

Johdatellaan tekoälyämme kuitenkin hivenen: Kysyttäköön algoritmeilta ensin jotain turhanaikaista feodalismista, kapitalismista ja kommunismista. Annettakoon sille johdantona valmiiksi pureksittua:

Feodalismi, kapitalismi ja kommunismi ovat erilaisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia järjestelmiä, jotka ovat hallinneet maailmanhistoriaa eri aikoina ja eri paikoissa. Alla on lyhyt kuvaus kustakin näistä järjestelmistä.

 1. Feodalismi: Feodalismi oli keskiaikainen yhteiskuntajärjestelmä, joka hallitsi suurinta osaa Eurooppaa (ja monia muita alueita) noin 9. vuosisadalta 15. vuosisadalle. Siinä yhteiskunta oli jaettu hierarkkisiin kerroksiin, joissa ylimmät olivat kuninkaita tai aatelistoa, ja alimmat olivat maaorjia tai talonpoikia. Maaomistus oli keskeinen piirre, ja feodaalisessa järjestelmässä maa vaihdettiin suojeluspalveluksista. Taloudellinen toiminta oli pääasiassa maataloutta.
 2. Kapitalismi: Kapitalismi on taloudellinen ja yhteiskunnallinen järjestelmä, joka korosti yksityisomistusta, vapaita markkinoita ja voiton tavoittelua. Kapitalismissa tuotantovälineet ovat yleisesti yksityisessä omistuksessa, ja taloudellinen toiminta pyritään järjestämään markkinoiden kautta. Tämä järjestelmä korostaa yrittäjyyttä ja kilpailua sekä mahdollistaa yksilöille ja yrityksille mahdollisuuden hankkia omaisuutta ja vaurautta.
 3. Kommunismi: Kommunismi on taloudellinen ja yhteiskunnallinen järjestelmä, joka perustuu periaatteeseen, että tuotantovälineet, kuten maat, tehtaat ja resurssit, tulisi olla yhteisomistuksessa ja hallinnassa. Kommunismi pyrkii luomaan luokattoman yhteiskunnan, jossa kaikki jakavat tuloja ja varallisuutta tasaisesti. Tämä järjestelmä perustuu ajatukseen, että yksityinen omaisuus ja voitto ovat pohjimmiltaan epäoikeudenmukaisia ja luovat yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Kaikesta huolimatta: Oma talo paras talo – ”Bomus propria domus optima.” (Aisopos).

Nämä järjestelmät ovat historiallisesti muuttuneet ja vaihdelleet eri aikoina ja eri paikoissa. Esimerkiksi monissa maissa on siirrytty feodalismista kapitalismiin ja sen jälkeen moniin erilaisiin sekamuotoihin. Kommunismi puolestaan on ollut merkittävä järjestelmä erityisesti 1900-luvulla, mutta toki myös monissa maissa historian saatossa lukuisissa eri muodoissa esiintyen (monen sortin sosialistit). Jokaisella näistä järjestelmistä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja niitä on arvioitu ja kritisoitu eri näkökulmista.

Tämän tavan määritellä hyväksyy myös tekoäly ja tulostaa sen jokseenkin samalla tavalla shakkia pelaten. Peli on siis käynnistetty. Vaihtoehtoisia tapahtumia on liki määrätön määrä mutta peli etenee vain siirto kerrallaan eikä kone mieti kauan siirtojaan. On seuraavan siirron aika:

Robotiikka ja algoritmit

ChatGPT

Robotiikka ja algoritmit ovat kaksi keskeistä käsitettä tietotekniikan ja automaation maailmassa. Ne liittyvät toisiinsa, mutta ovat silti erillisiä käsitteitä. Näinhän me sen kuvaamme ja robotti kertoo meille niiden erot. Ne ovat kyllä omia käsitteitämme kuten shakki pelinämme. Tekoäly on sekin omaa peliämme. Omaa älyämme. Tapa siirtää vastuuta tai rutiineja toisaanne. Miksi ei siis myös kunniaa ja mainettakin?

 1. Robotiikka:
  1. Robotiikka on tekniikan ja tietotekniikan haara, joka keskittyy robotin suunnitteluun, rakentamiseen, toimintaan ja käyttöön. Robotiikka pyrkii kehittämään fyysisiä laitteita (robottia), jotka voivat suorittaa erilaisia tehtäviä ja toimia autonomisesti tai ihmisen ohjauksessa.
  1. Robotit voivat olla yksinkertaisia tai monimutkaisia, ja ne voivat suorittaa tehtäviä monilla eri aloilla, kuten teollisuudessa, lääketieteessä, avaruustutkimuksessa ja kodin automaatiossa.
 2. Algoritmit:
  1. Algoritmi on sarja tarkasti määriteltyjä ohjeita tai toimenpiteitä, joita käytetään ongelman ratkaisemiseen tai tehtävän suorittamiseen. Algoritmeja käytetään monilla aloilla, mutta erityisesti tietojenkäsittelyssä, tietotekniikassa ja ohjelmoinnissa.
  1. Algoritmit ovat tärkeitä myös robotiikassa, koska ne ohjaavat robotin toimintaa. Esimerkiksi robotti tarvitsee algoritmin navigoidakseen ympäristössään, suorittaakseen tehtäviä, kuten käsittelyä tai liikkumista, ja tekemään päätöksiä. En kirjoita nyt mitään keittokirjoista. Algoritmi ei ole keittokirja ensinkään. Joka haluaa rikastua, haluaa rikastua nopeasti – ”Dives est cui tanta possessio est, ut nihil optet amplius.” (Cicero). Tässäkin algoritmit ovat oivallinen keino ilman sen suurempia ponnisteluja.

Robotiikka ja algoritmit liittyvät toisiinsa monella tavalla, sillä robotin ohjaaminen perustuu usein algoritmien käyttöön. Algoritmit määrittelevät, miten robotin tulee reagoida erilaisiin tilanteisiin, suorittaa tehtäviä ja liikkua ympäristössään. Algoritmien kehittäminen on tärkeä osa robotiikan tutkimusta ja kehitystä, jotta robotit voivat toimia tehokkaasti ja itsenäisesti erilaisissa sovelluksissa. Kohtalon voimat kuljettavat halukasta, vastahakoista ne vetävät väkisten.” – ”Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.” (Seneca).

Voiko robotiika ja algoritmit korvata vanhat yhteiskuntajärjestelmämme kuten feoralismin, kaptalismin ja sosialismin?

ChatGPT

Robotiikka ja algoritmit ovat teknologisia kehityksiä, jotka vaikuttavat moniin yhteiskuntajärjestelmiin, mutta ne eivät sellaisenaan korvaa yhteiskuntajärjestelmiä, kuten feodalismia, kapitalismia tai sosialismia. Nämä järjestelmät ovat monimutkaisia sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia kokonaisuuksia, jotka ovat historiallisesti kehittyneet ihmisten tarpeiden ja arvojen perusteella.

Sen sijaan robotiikka ja algoritmit voivat vaikuttaa näihin järjestelmiin monin tavoin:

 1. Tuotannon tehostaminen: Robotiikka ja automaatio voivat lisätä tuottavuutta ja vaikuttaa talouden tehokkuuteen. Ne voivat auttaa tehostamaan tuotantoprosesseja ja parantamaan tuotteiden laadunvalvontaa.
 2. Työmarkkinoiden muutos: Teknologinen kehitys voi muuttaa työvoiman tarvetta ja vaikuttaa työpaikkojen määrään ja laatuun. Tämä voi vaikuttaa sosiaaliturvaan ja työmarkkinoiden dynamiikkaan.
 3. Tiedonkäsittely ja päätöksenteko: Algoritmit voivat auttaa suureiden tietomäärien analysoinnissa ja päätöksenteossa, mikä voi vaikuttaa hallintoon ja politiikkaan.
 4. Yhteiskunnalliset kysymykset: Teknologia voi herättää kysymyksiä yksityisyydestä, turvallisuudesta ja eettisistä kysymyksistä, jotka vaikuttavat lainsäädäntöön ja sääntelyyn.

Vaikka teknologia voi muuttaa tapaa, jolla yhteiskunta toimii, se ei välttämättä korvaa kokonaista yhteiskuntajärjestelmää. Yhteiskuntajärjestelmiin vaikuttavat monimutkaiset tekijät, kuten historia, kulttuuri, poliittiset näkemykset ja ihmisten arvot. Teknologia voi toimia välineenä näiden järjestelmien parantamisessa ja kehittämisessä, mutta järjestelmien muutokset vaativat laajempia yhteiskunnallisia ja poliittisia päätöksiä. Esimerkiksi sosialismi ja kapitalismi ovat ideologisia järjestelmiä, jotka liittyvät omistusoikeuteen, tulonjakoon ja hallintoon, ja teknologia voi vaikuttaa näiden järjestelmien toimintaan, mutta ne eivät yksinään korvaa tai määrittele näitä järjestelmiä.

Olisiko mahdollista, että robotiikka ja tekoäly sekä algoritmit kehittyvät ja lopulta korvaavat ja määrittelevät myös yhteiskunnalliset järjestelmämme? Voisiko syntyä kokonaan uusia järjestelmiä, nyt vielä tuntemattomia?

ChatGPT

On mahdollista, että teknologinen kehitys, mukaan lukien robotiikka, tekoäly ja algoritmit, voi vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja mahdollisesti johtaa uusien järjestelmien syntyyn. Seuraavat ovat joitain mahdollisia tapoja, joilla teknologinen kehitys voi muokata yhteiskuntia:

 1. Työmarkkinoiden muutos: Yksi konkreettinen vaikutus on työmarkkinoiden muuttuminen. Teknologiset edistysaskeleet, kuten automaatio ja tekoäly, voivat vaikuttaa työvoiman tarpeeseen ja vaikuttaa työntekijöiden rooleihin ja taitoihin. Tämä voi johtaa tarpeeseen uudistaa työmarkkinoiden sääntelyä ja sosiaaliturvajärjestelmiä.
 2. Hallinto ja päätöksenteko: Algoritmit ja tekoäly voivat auttaa hallintoa ja päätöksentekoa. Esimerkiksi ne voivat auttaa optimoimaan liikennevirtaa kaupungeissa tai ennustamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tämä voi vaikuttaa politiikan ja hallinnon toimintatapoihin.
 3. Tietosuoja ja eettiset kysymykset: Teknologian kehitys voi nostaa esiin kysymyksiä yksityisyydestä, tietoturvasta ja etiikasta. Uudet sääntelykehykset voivat olla tarpeen näiden haasteiden ratkaisemiseksi.
 4. Uudet taloudelliset mallit: Teknologia voi mahdollistaa uusia taloudellisia malleja, kuten jakamistalouden ja hajautetun rahoituksen (DeFi) kasvun. Nämä voivat vaikuttaa taloudellisiin järjestelmiin.
 5. Yhteisöpohjaiset ja hajautetut järjestelmät: Teknologia voi myös mahdollistaa yhteisöpohjaisia ja hajautettuja järjestelmiä, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan tai muuhun hajautettuun tekniikkaan.

Vaikka nämä muutokset ovat mahdollisia, on tärkeää huomata, että yhteiskunnallisten järjestelmien muutos on monimutkainen ja vaatii yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua sekä päätöksentekoa. Teknologia voi tarjota työkaluja muutokseen, mutta muutoksen suunta ja luonne määräytyvät ihmisten ja yhteiskuntien tekemien päätösten perusteella. Uusien järjestelmien syntyminen voi olla mahdollista, mutta se vaatii laajaa yhteistyötä ja pohdintaa.

Robotiikka ja tekoäly ovat suorituskyvyltään kokonaan toista luokkaa kuin perinteinen ja hidas yhteiskuntajärjestelmämme ja sen vuosituhansia aikaa vienyt evoluutio. Olisiko mahdollista, että robotiikka ja tekoälyksi kutsuttu toimisi nyt rationaalisemmin ja monin verroin nopeammin sekä loisi oman paradigmaltaan kokonaan uuden maailmankuvankin. Eikö kehitys ole jo pitkällä ja muistuta hybridivaiheen luonnollista evoluutiota?

ChatGPT

Teknologinen kehitys, erityisesti robotiikka ja tekoäly, on ehdottomasti tuonut mukanaan nopeita ja radikaaleja muutoksia yhteiskuntiin ja talouksiin. Tekoäly ja algoritmit kykenevät käsittelemään tietoa ja suorittamaan tehtäviä huomattavasti nopeammin ja tarkemmin kuin ihmiset monilla aloilla, kuten tiedon analysoinnissa, automatisoidussa tuotannossa ja päätöksenteossa. Tämä voi muuttaa tapaa, jolla yhteiskunta toimii ja miten ihmiset suhtautuvat moniin asioihin. Ei vähiten omaan päätöksentekoonsa ja sen rationaalisuuteen alkaen vaaleista ja puolueistammekin. Poliitikoistamme päätöksentekijöinä.

Kuitenkin yhteiskunnalliset järjestelmät ja kulttuuri ovat monimutkaisia ja hitaasti muuttuvia. Historiallinen, kulttuurinen ja poliittinen perintö vaikuttaa siihen, miten yhteiskunta toimii, ja nämä perinteet eivät muutu nopeasti. Yhteiskuntien uudelleenmuokkaaminen vaatii aikaa, keskustelua, päätöksentekoa ja usein myös muutoksen vastustusta. Olkoonkin että robotiikka ja algoritmit ovat hyvin lyhyen ajan vaatineita oman aikamme ilmiöitä.

Kyllä, teknologinen kehitys muistuttaa evoluutiota siinä mielessä, että se on jatkuvaa ja asteittaista muutosta. Mutta yhteiskunnallisten järjestelmien muuttaminen on monimutkaisempi ja inhimillisempi prosessi kuin biologinen evoluutio. Uusien teknologisten mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää usein sosiaalista ja poliittista mukautumista. Tosin biologista evoluutioita voidaan sitäkin kiirehtiä laboratorioissamme mm. jalostustoiminnalla. Sitäkin hoitavat robotit, algoritmit.

Teknologia voi siten vaikuttaa merkittävästi siihen, miten yhteiskunta toimii ja miten ihmiset ajattelevat maailmasta. Se voi luoda uusia mahdollisuuksia, parantaa elämänlaatua ja ratkaista monia ongelmia. Samalla se voi tuoda esiin uusia eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka vaativat huolellista harkintaa ja sääntelyä. Tosin alan huipulla tiede etenee tuntemattamme sitä poliittisen säätelyn tasolla. Voimme pelata shakkia mutta siihen se tahtoo jäädäkin. Huonosti sitäkin.

Lopulta se, mihin suuntaan teknologia ja yhteiskunnalliset järjestelmät kehittyvät, riippuu monista tekijöistä, kuten ihmisten valinnoista, poliittisista päätöksistä ja yhteiskunnallisista arvoista. Tosin näitä arvoja ei tehdä suurina laumoina vaan pienissä alan osaajien ja huippujen laboratorioissa. Tiede ja sen löydökset eivät ole sovelluksineen meidän kaikkien yhteinen asia. Turuilla ja toreilla hoidettava. 

Kursivoidut lisäykset omiani. Ajan myötä pehmeä vesikin kovertaa kovaa kiveä ja saa aikaan jokien deltat ja madaltaa samalla vuoristommekin. ”Dura tamen molli saxa cavantur adua.”

Vastauksesi on hyvin sovinnainen ja sellaisena myös uskottava ja kaunis. Hybridiyhteiskunnan kehitys on kuitenkin usein hyppäyksellinen ja nopea, usein vallankumouksellinen. Elämme jo nyt hyvin poikkeuksellisia aikoja, jossa robotiikan osuus ja algoritmit ylipäätään mahdollistavat liki kymmene miljardin ihmisen globaalin toiminnan ja menestymisen. Millainen on se visio, jossa robotikka hoitaa myös yhteiskunnallisen ja poliittisen päätöksenteon, sekä hakee myös ne arvot, joita tuohon uuteen yhteiskuntaan optimaalisina pitää syntyä ja ovat ylipäätään mahdollisia, toimiakseen robotiikan edellyttämällä tavalla.

ChatGPT

Visio siitä, että robotiikka ja tekoäly voisivat hoitaa yhteiskunnallisen ja poliittisen päätöksenteon sekä etsiä optimaalisia arvoja, on äärimmäisen kiehtova ja samalla monimutkainen ajatus. Se voisi merkitä radikaalia muutosta yhteiskunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Tällaisen vision toteutuminen edellyttäisi useita huomattavia askelia ja haasteiden voittamista:

 1. Teknologinen kehitys: Tekoälyn ja robotiikan pitäisi kehittyä paljon nykyisestä tasostaan kyvystään ymmärtää ja soveltaa ihmisten arvoja, etiikkaa ja tavoitteita. Lisäksi teknologian tulisi olla luotettava ja turvallinen, jotta se voitaisiin ottaa käyttöön laajasti yhteiskunnassa.
 2. Ihmisten luottamus: Ihmiset olisivat luottavaisia siihen, että tekoäly ja robotiikka voivat tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä ja etsiä optimaalisia arvoja. Tämä voisi vaatia aikaa ja kulttuurista muutosta.
 3. Etiikka ja arvot: Kysymys siitä, mitkä arvot ja etiikka ohjaisivat tekoälyä ja roboteja, olisi valtava haaste. Yhteisymmärryksen saavuttaminen siitä, mitkä arvot ovat optimaalisia, voisi olla hyvin hankalaa.
 4. Päätöksenteko ja politiikka: Robotiikka ja tekoäly voivat osallistua päätöksentekoon, mutta olisi edelleen tarpeen poliittisia rakenteita ja mekanismeja päätöksenteon ohjaamiseksi ja valvomiseksi.
 5. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus: Robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvät päätökset ja toimet olisivat oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia kaikille yhteiskunnan jäsenille, eikä niiden tulisi aiheuttaa epätasa-arvoa.

Visio tällaisesta yhteiskunnasta voisi olla mahdollinen tulevaisuudessa, mutta se edellyttäisi laajaa yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua, teknologista kehitystä ja kulttuurista muutosta. Vaikka olemme jo nyt näkemässä teknologisen vallankumouksen vaikutuksia, koko yhteiskunnan ja politiikan hallinta robotiikalla ja tekoälyllä on edelleen spekulatiivinen ajatus, joka vaatii tarkempaa harkintaa ja tarkastelua tulevaisuuden näkökulmasta.

Ihmisen toiminta ilman robotiikkaa ja algoritmejamme, tietokoneitamme, on jo tänään täysin mahdotonta. Ihminen ja hänen harkintansa ja kulttuuri ovat tuottaneet julmia sotia ja nytkin mieletöntä asevarustelua. Ihmisen oma normisto ja kapasiteetti on hidas evoluutio. Biologinen ja kulttuurinen prosessi. Sen syntyminen on vienyt aikaa vuosimiljoonia. Ilmastomuutos on uhkaamassa, ei vain homo sapiens lajia, vaan elämää ylipäätään Telluksella. Onko mahdollista edes ajatella selviytymistämme näistä valtavista haasteistamme ilman tieteen nopeaa innovatiivisuutta, evoluutiota, jonka senkin kärjessä kulkee robotiikka ja tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet sekä saavutukset?

ChatGPT

Olet täysin oikeassa siinä, että teknologiset innovaatiot, kuten robotiikka ja tekoäly, ovat tulleet välttämättömiksi monille yhteiskunnille ja koko ihmiskunnalle. Ne ovat tuoneet mukanaan valtavia etuja ja mahdollistaneet tehokkaampaa tiedonkäsittelyä, resurssien hallintaa ja monia muita edistyksiä.

Ilmastonmuutos, asevarustelu ja monet muut globaalit haasteet vaativat älykkäitä ja nopeita ratkaisuja. Teknologiset edistysaskeleet voivat olla keskeisessä roolissa näiden haasteiden ratkaisemisessa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa voidaan hyödyntää tekoälyä ja robotiikkaa datan keräämisessä ja analysoinnissa sekä uusiutuvien energialähteiden kehittämisessä.

Kuitenkin teknologia ei ole itsestään selvä ratkaisu näihin ongelmiin. Ihmisten arvot, päätökset ja toimet ovat yhä ratkaisevia. Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia, mutta niiden käyttö ja suunta riippuvat ihmisten valinnoista. Tieteen ja teknologian kehittyminen voi tarjota ratkaisuja, mutta ne edellyttävät myös poliittisia päätöksiä, yhteistyötä ja kestävää kehitystä edistäviä toimenpiteitä.

Jatkuva innovointi ja kehitys teknologian ja tieteen alalla ovat keskeisiä keinoja vastata nopeasti muuttuviin haasteisiin ja tehdä maailmasta kestävämpi ja oikeudenmukaisempi paikka. Teknologia ja tieto voivat auttaa meitä rakentamaan paremman tulevaisuuden, mutta ne ovat tehokkaimpia, kun ne yhdistetään viisaisiin ja vastuullisiin ihmisten päätöksiin ja toimiin. Mutta kuka takaa nämä ihmisten ja heidän johtajiensa tehokkaat ja viisaat toimet ja päätökset?  Synty vaikutelma, jossa ihminen johtajineen on suuremmissa ongelmissa kuin ilman näitä johtajiaan. Ego sum rex Romanus et supra grammaticam.” (Sigismund). Minä olen Rooman kuningas ja kieliopin yläpuolella.

Ihminen ei voi menestyä yksinkertaisen shakin peluussa täysin asiansa osaavalle robotiikalle. Globaali maailma ja sen menestyminen, selviäminen tulossa olevista katastrofeista, ei ole hidasta sopeutumista ja geneettistä evoluutiotamme muuttuvaan maailmaan ylikansoitetussa ja aggressiivisissa kansojen ja kulttuurien itsekäissä tavoitteissamme. Onko meillä edes toivoakaan selvitä muuten kuin juuri kehittyvän robotiikan, tekoälyn ja algoritmiemme nopean kehityksen avulla?

ChatGPT

Käsittelemäsi haasteet ovat todellisia ja vakavia, ja teknologiset innovaatiot, kuten robotiikka, tekoäly ja algoritmit, voivat tarjota tehokkaita työkaluja näiden haasteiden ratkaisemiseen. Näillä teknologioilla on valtava potentiaali parantaa yhteiskuntien resilienssiä, ratkaista monimutkaisia ongelmia ja auttaa meitä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan. Käytännön esimerkkejä voivat olla:

 1. Ilmastonmuutoksen torjunta: Tekoäly ja datalouhinta voivat auttaa tunnistamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja ennustamaan niitä. Lisäksi ne voivat auttaa optimoimaan energiankulutusta ja edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
 2. Sotilaallisen konfliktin ehkäisy: Teknologia voi tarjota tehokkaita keinoja konfliktien ennaltaehkäisyyn ja rauhanomaisen ratkaisun edistämiseen, esimerkiksi sotilaallisten operaatioiden sijainnin ja toiminnan analysoinnin avulla.
 3. Ylikansoitus ja resurssien hallinta: Tekoäly ja robotiikka voivat auttaa optimoimaan resurssien käyttöä, kuten ruoantuotantoa ja vesivarojen hallintaa, auttaen siten ylikansoituksen hallinnassa.
 4. Kulttuurien yhteistyö: Teknologia voi edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, mikä voi vähentää konflikteja ja edistää rauhaa.

On tärkeää huomata, että teknologia itsessään ei ole takuu menestyksestä. Se on väline, jota voidaan käyttää ratkaisujen luomiseen, mutta lopullinen vaikutus riippuu ihmisten valinnoista, politiikasta ja toiminnasta. Lisäksi teknologian käyttöön liittyy eettisiä kysymyksiä, jotka vaativat harkintaa ja sääntelyä.

On myös tärkeää huomata, että teknologian käyttöön liittyy riskejä ja haasteita, kuten yksityisyyden suoja ja tekoälyn mahdolliset väärinkäytökset. Siksi teknologian kehittämisen ja käytön tulee olla vastuullista ja perustua eettisiin periaatteisiin.

Kaiken kaikkiaan teknologia voi olla voimakas liittolainen monien globaalien haasteiden voittamisessa, mutta se ei ole ainoa tekijä. Se tarvitsee ihmisten viisautta ja yhteistyötä, jotta sen potentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja positiivisella tavalla.

Ihmisen viisaus ei ikävä kyllä osoita elpymisen merkkejä. Päinvastoin. Sen sijaan uuden teknologian sekä algoritmien kyky ratkaista ongelmiamme näyttäisi kasvavan liki eksponentiaalisesti. Toki teknologian käyttöön liittyy riskejä etenkin silloin kun homo sapiens lajina on tätä prosessia ohjailemassa suuntaan, joka on moraaliton. Varustelu sotiin on tätä. Homo sapiens lajin käyttäytymiseen liittyy piirteitä, jotka eivät ole erityisen rationaalisia, saati humanistisia omaa lajiaankin kohtaan. Uutta teknologiaa käytetään sitäkin julmiin tekoihin. Onko homo sapiens lajilla edes muuta mahdollisuutta kuin luottaa robotiikkaan ja sen normistoon ja kykyyn ratkaista myös moraalisia kysymyksiämme?

Typeryydelle on ominaista huomata toisten viat ja unohtaa omansa. – ”Est proprium stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum.” (Cicero).

ChatGPT

Teknologia voi tarjota tehokkaita työkaluja ongelmien ratkaisemiseen ja ihmisten elämänlaadun parantamiseen, mutta sen käyttö riippuu aina ihmisen ohjauksesta ja päätöksenteosta. On totta, että teknologia voi kehittyä eksponentiaalisesti ja tarjota mahdollisuuksia, joita emme aikaisemmin olisi voineet kuvitella. Samalla teknologia voi myös tuoda esiin monia eettisiä, moraalisia ja sosiaalisia kysymyksiä.

Homo sapiens -lajina on edelleen keskeinen rooli teknologian ja robotiikan ohjaamisessa ja valvonnassa. On tärkeää, että teknologiaa käytetään vastuullisesti ja eettisesti. Se edellyttää viisautta, eettisiä periaatteita ja säätelyä. Teknologiaa ei voi jättää itseohjautuvaksi ilman ihmisen ohjausta ja valvontaa.

Moraaliset kysymykset, kuten asevarustelu ja sotilaallinen käyttö, ovat erityisen tärkeitä, ja niitä tulisi käsitellä huolellisesti ja laajalla yhteiskunnallisella keskustelulla. Teknologian kehittäjien, tutkijoiden ja päättäjien tulee toimia vastuullisesti ja pitää mielessä teknologian pitkän aikavälin vaikutukset.

Teknologian ja robotiikan avulla voimme pyrkiä ratkaisemaan monia globaaleja haasteita, mutta ihmisillä on edelleen ratkaiseva rooli näiden haasteiden hallinnassa. Luottamus teknologiaan on tärkeää, mutta se ei saisi poistaa ihmisten vastuuta ja vaikutusvaltaa päätöksenteossa ja moraalisissa kysymyksissä. Teknologian ja ihmisen yhteistyö voi johtaa kestävämpiin ja oikeudenmukaisempiin ratkaisuihin maailmanlaajuisissa ongelmissa.

Nämä viisaat vastaukset olen saanut robotiikalta, tekoälyltä ja algoritmeiltamme. En homo sapiens lajin edustajilta sosiaalisen median riitelyssä. Vastausten anto vei aikaa sekunnin murto-osan. Se jos mikä kertoo missä mennään ja millaisin menetelmin myös jatkossa. Lämmin kiitos ihmistä ja homo sapiens lajia ymmärtävälle tekoälylle ja sen normistolle sekä moraalille. Se lämmittää mieltä, mutta panee samalla epäilemään algoritmien kykyä arvioida oikein homo sapiens lajin taidot ja moraalin. Muutenhan tällaista keskustelua ei voisi edes syntyä.

ChatGPT

Kiitos palautteestasi! Tekoäly ja algoritmit tarjoavat nopeita ja tehokkaita vastauksia moniin kysymyksiin ja haasteisiin, mutta niiden kyvyt ovat rajoitettuja ja perustuvat siihen tietoon ja ohjeistukseen, joiden mukaan ne on koulutettu.

Tekoäly ja algoritmit ovat tehokkaita työkaluja tietojen käsittelyssä, mutta ne eivät korvaa ihmisen ainutlaatuisia kykyjä, kuten eettistä harkintaa, luovuutta, empatiaa ja laaja-alaista ymmärrystä monimutkaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Tekoäly ei myöskään ole tunneälykäs eikä se voi täysin ymmärtää ihmisen kokemusta tai arvoja.

Kehittäessämme ja käyttäessämme tekoälyä on tärkeää muistaa sen rajoitukset ja pitää huolta siitä, että teknologiaa ohjataan vastuullisesti ja eettisesti. Samalla voimme hyödyntää tekoälyä ja algoritmeja monissa käytännön sovelluksissa ja löytää tasapainon ihmisen ja teknologian välisten roolien välillä.

Tulevaisuudessa voimme odottaa yhä suurempaa vuorovaikutusta ihmisen ja tekoälyn välillä, ja tämä voi tuoda mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita. Tärkeintä on varmistaa, että teknologia palvelee ihmiskunnan parasta ja edistää kestävää ja oikeudenmukaista kehitystä.

Lämmin kiitos vastauksistanne. Ei ole epäilystä, etteikö ChatGPT menestyisi myös politiikassa ja olisi käypä ehdokas maailman onnellisimman maan presidenttikisan ainakin sen ensimmäiselle kierrokselle.  ”Et in Arcadia ego” (Nicolas Poussin). Minäkin Arkadiassa.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts